196

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky

z 20. júla 1994

o domovoch mládeže

Ministerstvo školstva a vedy Slovenskej republiky podľa § 42 ods. 1 a 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach ustanovuje:


§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a výchovno-vzdelávacej práci domova mládeže.

(2) Domov mládeže je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré zabezpečuje žiakom stredných škôl výchovno-vzdelávaciu starostlivosť v čase mimo vyučovania, ubytovanie a stravovanie.

§ 2

Zriaďovanie a zrušovanie domova mládeže

(1) Domov mládeže sa zriaďuje alebo zrušuje podľa osobitného predpisu.1)

(2) Zriaďovateľ môže zriadiť domov mládeže ako právnickú osobu alebo ako súčasť školy.3)

§ 4

Riadenie domova mládeže

(1) Domov mládeže, ktorý je právnickou osobou, riadi riaditeľ domova mládeže, domov mládeže zriadený ako súčasť školy riadi riaditeľ školy.

(2) Riaditeľ domova mládeže, ktorý je právnickou osobou, a riaditeľ školy, ktorej súčasťou je domov mládeže, pri ustanovovaní ďalších vedúcich pedagogických zamestnancov postupujú podľa osobitného predpisu.3a)

(3) Riaditeľ domova mládeže a riaditeľ školy, ktorej súčasťou je domov mládeže (ďalej len „riaditeľ“), zodpovedá za úroveň vytvorených podmienok na výchovno-vzdelávaciu prácu, za vypracovanie celoročného programu domova mládeže, za časový rozvrh služieb vychovávateľov, za zabezpečenie pedagogického dozoru, za bezpečnosť a ochranu zdravia ubytovaných žiakov, za dodržiavanie vnútorného poriadku domova mládeže, za prevádzku a hospodárenie domova mládeže a za plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(4) Riaditeľ školy poveruje jednotlivých vychovávateľov výchovno-vzdelávacou prácou s výchovnou skupinou.

(5) Riaditeľ zriaďuje svoje poradné orgány.

(6) Riaditeľ umožní zriadenie a činnosť žiackej samosprávy domova mládeže.

§ 5

Prijímanie, prepúšťanie a vylúčenie žiakov

(1) O prijatí žiaka do domova mládeže rozhoduje riaditeľ5) na základe žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov. Prijatie platí na jeden školský rok.

(2) Riaditeľ počas školského roka prepustí žiaka z domova mládeže, ak

a) o skončenie pobytu v domove mládeže písomne požiada zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ak je starší ako 18 rokov,

b) prestal vyť žiakom strednej školy.

(3) Riaditeľ môže prepustiť žiaka z domova mládeže, ak

a) rodič alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť (ďalej len „rodič“), alebo žiak starší ako 18 rokov je v omeškaní s platením príspevku na úhradu nákladov na ubytovanie a stravovanie viac ako jeden mesiac,

b) sa žiakovi povolilo prerušenie štúdia.

(4) Riaditeľ môže po prerokovaní s pedagogickou radou domova mládeže a so zákonným zástupcom žiaka alebo žiakom, ak je starší ako 18 rokov, vylúčiť žiaka z domova mládeže pre opakované závažné porušenie vnútorného poriadku domova mládeže.

§ 6

Ubytovanie a stravovanie žiakov

(1) Ubytovanie a stravovanie zabezpečuje domov mládeže žiakom počas školského roka okrem školských prázdnin. Ubytovanie počas školských prázdnin je možné len so súhlasom riaditeľa.

(2) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním v domove mládeže určí riaditeľ podľa osobitného predpisu6) na jedného žiaka v rozsahu najmenej 300 Sk a najviac 45 % zo sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu.6a) Tento príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška mesačného príspevku sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún smerom nahor.

(3) Výška mesačného príspevku určená podľa odseku 2 môže byť 0 až 200 Sk na jedného žiaka, ak rodič alebo iná osoba, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, predloží riaditeľovi rozhodnutie o pomoci v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.6b)

(4) Výška úhrady za ubytovanie v domove mládeže zriadenom cirkvou, náboženskou spoločnosťou, právnickou osobou alebo fyzickou osobou sa určí na základe vzájomnej dohody.7)

(5) V domove mládeže sa zabezpečuje ubytovaným žiakom celodenné stravovanie podľa osobitného predpisu.8)

§ 7

Výchovno-vzdelávacia práca

(1) Výchovno-vzdelávaciu prácu so žiakmi vykonávajú vychovávatelia podľa celoročného programu domova mládeže primerane potrebám, veku a stupňu vyspelosti žiakov. Výchovno-vzdelávacia práca sa zameriava najmä na všestrannú pomoc pri príprave žiakov na vyučovanie, na formovanie ich aktívneho postoja k sebavzdelávaniu, sebavýchove a voľbe povolania, na rozvíjanie ich nadania, špecifických schopností a tvorivosti a na vytváranie podmienok na ich záujmovú činnosť, aktívne využitie voľného času a oddych. Organizuje sa na zásade dobrovoľnosti žiakov.

(2) Základnou organizačnou jednotkou výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi v domove mládeže je výchovná skupina. Výchovnú skupinu tvorí najviac 30 žiakov.

(3) Na výchovnú skupinu žiakov, ktorej sa poskytuje celodenná starostlivosť vrátane ubytovania a stravovania, sa určuje jeden vychovávateľ. Počet vychovávateľov v jednom domove mládeže nesmie byť nižší ako tri, a to bez ohľadu na počet ubytovaných žiakov. Na výkon nočných prác, služieb počas sviatkov a dní pracovného pokoja možno ustanoviť pomocných vychovávateľov.

(4) Pracovnú pohotovosť v domove mládeže vykonávajú vychovávatelia mimo určeného pracovného času od 22.00 h do 6.00 h za náhradu podľa osobitného predpisu9). Ak pracovnú pohotovosť nemôžu vykonávať vychovávatelia, vykonávanie nočnej práce v domove mládeže zabezpečí riaditeľ pomocnými vychovávateľmi. Počet vychovávateľov alebo pomocných vychovávateľov sa určí tak, že na každých 120 ubytovaných žiakov v domove mládeže sa musí určiť jeden vychovávateľ.

§ 8

Vnútorný poriadok domova mládeže

(1) Vnútorný poriadok domova mládeže upravuje spôsob vhodnej a účelnej organizácie života žiakov v domove mládeže. Vydáva ho riaditeľ po prerokovaní so svojimi poradnými orgánmi a žiackou samosprávou.

(2) Vnútorný poriadok obsahuje práva a povinnosti ubytovaných žiakov, výchovné opatrenia, návštevy v domove mládeže, individuálne vychádzky žiakov, osobné voľno, celodenný režim domova mládeže, pokyny o svojpomocnej činnosti a právne predpisy o bezpečnosti, hygiene a ochrane zdravia ubytovaných žiakov.

(3) Domov mládeže umožní návštevu u rodiča v dňoch pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin a v ďalších prípadoch podľa vnútorného poriadku domova mládeže.

§ 9

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť ubytovaných žiakov

(1) Domov mládeže zabezpečí, aby sa žiaci pri nástupe do domova mládeže oboznámili s vnútorným poriadkom domova mládeže a boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej ochrane. Vychovávateľ o tom vedie evidenciu.

(2) Riaditeľ zodpovedá za zabezpečenie odbornej pedagogickej činnosti vychovávateľov. Pri výletoch, exkurziách a súťažiach organizovaných domovom mládeže riaditeľ určí jedného zodpovedného vychovávateľa na každých 25 žiakov. Ak to vyžadujú okolnosti, zabezpečí pedagogický dozor aj s väčším počtom osôb.

(3) Pri návšteve verejných kúpalísk a pri kúpaní vo voľnej prírode, ktoré organizuje domov mládeže, môžu žiaci vstupovať do vody tam, kde je kúpanie povolené, po skupinách, pričom skupina nemôže mať viac ako 10 žiakov. Pri tejto činnosti musí byť zabezpečený dozor pedagogickým zamestnancom, ktorý má na to odbornú spôsobilosť, alebo plavčíkom.

(4) Pri dobrovoľnej spoločensky užitočnej práci musia byť žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorú vykonávajú.

(5) Počas osobného voľna žiakov zabezpečí domov mládeže pedagogický dozor, ak sa žiaci zdržiavajú v priestoroch domova mládeže. Pri odchádzaní žiakov k rodičovi na dni pracovného pokoja, štátnych sviatkov a školských prázdnin a pri individuálnych vychádzkach sa pedagogický dozor nezabezpečuje.

§ 9a

Ustanovenie § 6 ods. 2 a 3 v znení účinnom od 1. októbra 2007 sa prvýkrát použije na príspevok za mesiac november 2007.


§ 10

Záverečné a zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 30. júla 1979 č. 6954/1979-212 o domovoch mládeže (registrovaná v čiastke 19/1979 Zb.).

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1994.


Ľubomír Harach v.r.

Poznámky pod čiarou

1) § 19 a 23 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3) § 45 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

3a) § 5 ods. 1 písm. t) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2004 Z. z. o rozsahu vyučovacej činnosti a výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

5) § 5 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.

6) § 5 ods. 6 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z.

6a) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6b) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 366/2007 Z. z. o podrobnostiach o činnosti a prevádzke zariadení školského stravovania.

9) § 21 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.