Oznámenie č. 19/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode majetkových účastí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných menových a finančných inštitúciách do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

Čiastka 6/1994
Platnosť od 18.02.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 4 ods. 4 výmenou nót 13. októbra 1993 s tým, že podľa článku 4 ods. 3 sa vykonávala od 1. januára 1993.

19

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. apríla 1993 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode majetkových účastí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných menových a finančných inštitúciách do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť na základe článku 4 ods. 4 výmenou nót 13. októbra 1993 s tým, že podľa článku 4 ods. 3 sa vykonávala od 1. januára 1993.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode majetkových účastí Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných menových a finančných inštitúciách do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Českej republiky,

uvedomujúc si úzke historické, hospodárske a kultúrne vzťahy medzi národmi oboch republík,

vedené želaním udržať intenzívnu hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

vychádzajúc z ústavného zákona č. 541 z 13. novembra 1992 o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku,

dohodli sa na nasledujúcom:

Článok 1

Predmet delenia

Predmetom delenia medzi Slovenskou republikou a Českou republikou podľa tejto Dohody sú aktíva a pasíva Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v Medzinárodnom menovom fonde a kvóty, kapitálové vklady a záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v inštitúciách Svetovej banky, v Európskej banke pre obnovu a rozvoj, v Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu a v Medzinárodnej investičnej banke k 31. decembru 1992.

Článok 2

Predmetom delenia sú v

(1) Medzinárodnom menovom fonde

a) záväzky vyplývajúce z ručenia štátneho rozpočtu,

b) záväzky Štátnej banky česko-slovenskej voči Medzinárodnému menovému fondu;

(2) Medzinárodnej banke pre obnovu a rozvoj (IBRD)

(a) základný vklad členený na splatenú časť a časť splatnú na výzvu,

(b) valorizácia splatnej korunovej časti základného vkladu v spojitosti s devalváciou česko-slovenskej meny, na ktorú bola vystavená zmenka Federálneho ministerstva financií splatná na výzvu.

Predmetom delenia podľa tejto Dohody nie je pôžička Structural Adjustment Loan od Svetovej banky, ktorej delenie je riešené v rámci Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o sukcesii do zmlúv o zahraničných pôžičkách;

(3) Medzinárodnej finančnej korporácii (IFC) všetky kapitálové vklady a záväzky vedené vo voľne zameniteľnej mene a v tom

(a) základný vklad vrátane opčnej kvóty,

(b) zvýšenie kapitálu členené na splatenú časť a časť, ktorá má byť uhradená v štyroch ročných splátkach;

(4) Medzinárodnej asociácii pre rozvoj (IDA) vklady a záväzky ako vo voľne zameniteľnej mene, tak aj v národnej mene

(a) základný vklad,

(b) ôsme a deviate doplnenie zdrojov;

(5) Mnohostrannej agentúre pre investičné záruky (MIGA), vklady a záväzky vedené vo voľne zameniteľnej mene aj v národnej mene a v tom základný vklad splatený a splatný na výzvu;

(6) Európskej banke pre obnovu a rozvoj (EBOR) celkový základný vklad, z toho

(a) splatená časť,

(b) časť, ktorá má byť splatená v troch rovnakých ročných splátkach,

(c) časť splatná na výzvu;

(7) Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu (MBHS) vo voľne zameniteľnej mene a v tom

(a) podiel na splatenom základnom kapitáli,

(b) podiel na rezervnom kapitáli,

(c) podiel na nerozdelenom zisku,

(d) podiel na nehnuteľnom majetku banky;

(8) Medzinárodnej investičnej banke (MIB) vo voľne zameniteľnej mene a v tom

(a) podiel na splatenom základnom kapitáli,

(b) podiel na rezervnom kapitáli,

(c) podiel na nerozdelenom zisku,

(d) podiel na nehnuteľnom majetku banky,

(e) záväzok Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v podobe zostatku z úveru.

Článok 3

Spôsob delenia

(1) Aktíva a pasíva v Medzinárodnom menovom fonde sa delia v pomere 2,29:1 v súlade s návrhom Medzinárodného menového fondu. Otázky prípadnej kompenzácie sa budú riešiť v rámci kompetencie Českej národnej banky a Národnej banky Slovenska.

Vzhľadom na to, že aktíva a pasíva voči Medzinárodnému menovému fondu boli súčasťou bilancie Štátnej banky česko-slovenskej, ich faktické delenie sa vykonáva súbežne s delením bilancie Štátnej banky česko-slovenskej.

(2) Kapitálové vklady a záväzky v inštitúciách Svetovej banky (IBRD, IFC, IDA, MIGA) sa delia v pomere 2:1 [čl. 3, ods. 1, písm. b) ústavného zákona z 13. novembra 1992] s výnimkou tzv. členských akcií v IBRD, ktoré sa delia v pomere 1:1.

(3) Kapitálové vklady a finančné záväzky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky z titulu členského kapitálového podielu voči Európskej banke pre obnovu a rozvoj, Medzinárodnej banke pre hospodársku spoluprácu a Medzinárodnej investičnej banke sa delia v pomere 2:1.

Článok 4

Všeobecné a záverečné ustanovenia

(1) Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody je príloha s kvantifikáciami delenia kapitálových kvót, vkladov a záväzkov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktoré k 1. januáru 1993 prevzali oba nástupnícke štáty.

(2) Zmluvné strany berú na vedomie, že príslušnú dokumentáciu federálne orgány odovzdali republikovým orgánom v novembri a decembri 1992.

(3) Postup podľa tejto Dohody sa uplatní aj v období od 1. januára 1993 do dňa nadobudnutia platnosti tejto Dohody.

(4) Každá zmluvná strana oznámi druhej zmluvnej strane splnenie ústavných podmienok na nadobudnutie platnosti tejto Dohody. Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom druhej notifikácie.

(5) Táto Dohoda sa uzatvára na obdobie, kým nebudú vzájomne vyrovnané záväzky zmluvných strán vyplývajúce z ich sukcesie do organizácií uvedených v čl. 1.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto Dohodu.

Dané v Bratislave 7. apríla 1993 v dvoch vyhotoveniach, a to v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.

Příloha 01

PRÍLOHA

Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o prevode majetkových účastí*) Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v medzinárodných menových
a finančných inštitúciách do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

(1) Medzinárodný menový fond:

Prehľad rozdelenia kvót, kapitálových vkladov
a záväzkov pri delení v pomere 2,29:1

(v mil. SDR)

&nbsp ČSFR ČR SR
Členská kvóta, 847,00 589,55 257,45
z toho: korunová časť 649,00 451,74 197,26
&nbsp rezervná tranša 198,00 137,82 60,18
&nbsp Stand By 655,50 456,26 199,24
&nbsp CCFF 466,00 324,36 141,64
Úvery spolu 1 121,50 780,62 340,88

Čerpanie prostriedkov v rámci rezervnej tranše nepodlieha splácaniu a plateniu poplatkov.

Delenie prebieha v spojitosti s delením bilancie Štátnej banky česko-slovenskej.

(2) Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj (IBRD)

(v mil.)

&nbsp ČSFR ČR SR
Celkový vklad (USD) 616,0 410,7 205,3
Splatná časť vkladu (USD) 5,378 3,585 1,793
Splatná časť vkladu (Kčs) 762,824 508,549 254,275
Valorizácia kapit. vkladu (Kčs) 690,704 460,469 230,235
(zmenka) &nbsp &nbsp &nbsp

(3) Medzinárodná finančná korporácia (IFC)

(v mil. USD)

&nbsp ČSFR ČR SR
Základný vklad 3,40 2,27 1,13
Opčná kvóta 4,10 2,74 1,36
Zvýšenie kapitálu 5,812 3,875 1,937
z toho: splatené 1,163 0,775 0,388
&nbsp záväzok, 4,649 3,099 1,550
&nbsp z toho na rok 1993 1,163 0,775 0,388

(4) Medzinárodná organizácia pre rozvoj (IDA)

(v mil.)

&nbsp ČSFR ČR SR
Základný vklad (USD) 6,6 4,4 2,2
v tom v Kčs 93,597 62,398 31,199
v USD 0,66 0,44 0,22
Doplnenie IDA 8 v Kčs 19,88 13,25 6,63
IDA 8 v USD 13,70 9,14 4,56

(5) Mnohostranná agentúra pre investičné záruky (MIGA)

(v mil.)

&nbsp ČSFR ČR SR
Základný vklad 7,22 4,81 2,41
Splatná časť, &nbsp &nbsp &nbsp
v tom v USD (vrát. dlhopisu) 1,263 0,842 0,421
&nbsp v Kčs 2,840 1,894 0,946

(6) Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR)

(v mil.)

&nbsp ČSFR ČR SR
Celkový vklad v ECU 128,00 85,33 42,67
z toho: splatná časť 38,40 25,60 12,80
&nbsp splatené 15,36 10,24 5,12
&nbsp zostáva splatiť &nbsp &nbsp &nbsp
&nbsp v roku 1993, 1994, 1995, 23,04 15,36 7,68
&nbsp z toho v r. 1993 7,68 5,12 2,56

(7) Medzinárodná banka pre hospodársku spoluprácu (MBHS) a Medzinárodná investičná banka (MIB)

a) podiel na kapitáli a zisku

(v mil. ECU)

&nbsp ČSFR ČR SR
MBHS MIB MBHS MIB MBHS MIB
Podiel na splatenom &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
základnom kapitáli 25,8 31,2 17,2 20,8 8,6 10,4
Podiel na rezervnom &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
kapitáli 29,7 22,7 19,8 15,1 9,9 7,6
Podiel na nerozdelenom &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
zisku za minulé obdobie 11,6 4,3 7,7 2,9 3,9 1,4
Záväzky v mil. USD - 147,25 - 98,17 - 49,08
b) podiel na nehnuteľnostiach 46 46,2 30,7 30,8 15,3 15,4

Poznámky pod čiarou

*) Číselné údaje uvedené v tejto prílohe sú príslušne zaokrúhlenéĺ a môžu sa od stavu na účtoch Štátnej banky česko-slovenskej do určitejĺ miery odlišovať.