186

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. júna 1994

o spôsobe použitia dokladov a vedení evidencií spojených s výrobou a obehom vína

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 309/1993 Z. z. o spotrebnej dani z vína (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

(k § 9 ods. 4 zákona)

(1) Platiteľ, ktorý vyskladní víno oslobodené od dane,1) a to aj v prípade, ak sa pri vyskladnení vína nezmení vlastnícke právo, vyhotoví doklad o preprave2) štvormo, pričom jednotlivé diely sú označené písmenami A, B, C a D.

(2) Diel A odovzdá platiteľ správcovi dane príslušnému podľa miesta vyskladnenia najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni vyskladnenia, diel B prepravcovi vína a diel C najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni ukončenia prepravy správcovi dane príslušnému podľa miesta určenia prepravovaného vína. Diel D si ponechá platiteľ.

(3) Prepravca vína odovzdá v deň ukončenia prepravy diel B odberateľovi, ktorý ho predloží miestne príslušnému správcovi dane najneskôr nasledujúci pracovný deň po jeho prevzatí. Na účely tejto vyhlášky sa považuje preprava za ukončenú dňom prevzatia celého množstva prepravovaného vína odberateľom.

(4) Správca dane príslušný podľa miesta určenia prepravovaného vína po predložení dielu B potvrdí diel C a odošle ho do 30 kalendárnych dní správcovi dane príslušnému podľa miesta vyskladnenia s výnimkou prípadu, ak je miesto vyskladnenia a miesto určenia prepravovaného vína totožné podľa príslušnosti správcu dane.

(5) Ak sa čiastková preprava vína uskutoční v priebehu jedného dňa, vyhotoví platiteľ jeden doklad o preprave na prepravované množstvo vína v tento deň. Ak sa čiastková preprava vína uskutoční v priebehu viacerých dní, vyhotoví platiteľ doklad o preprave na každý deň, v ktorom sa preprava uskutoční. Na účely tejto vyhlášky sa čiastkovou prepravou rozumie postupná preprava vína vyskladneného na základe zmluvy uzatvorenej podľa osobitného predpisu.3)

(6) Podľa odsekov 1 až 5 postupuje aj právnická a fyzická osoba, ktorá vyrába víno,4) ak ho prepravuje z jednej organizačnej zložky podniku5) do inej organizačnej zložky podniku na účely výroby vína.6)

(7) Na posúdenie lehôt predloženia jednotlivých dielov dokladu o preprave je rozhodujúci dátum ich prevzatia pri osobnom doručení alebo dátum podania pri doručení poštou.

§ 2

(k § 9 ods. 11 zákona)

Evidencie vedie platiteľ v knihách, zošitoch alebo vo voľných listoch. Zápisy v evidenciách sa vykonávajú čitateľne a len perom.

§ 3

(k § 9 ods. 11 písm. a) zákona)

(1) Evidencia množstva dopestovaného, nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého hrozna obsahuje

a) poradové číslo zápisu,

b) dátum zberu alebo nadobudnutia hrozna a dátum predaja hrozna,

c) množstvo zobraného hrozna,

d) množstvo nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého hrozna,

e) množstvo predaného hrozna.

(2) Pri nákupe, inom spôsobe nadobudnutia alebo predaji hrozna doloží platiteľ každý zápis v evidencii dokladmi o jeho nadobudnutí a dokladmi o predaji hrozna.

(3) Doklad o predaji hrozna obsahuje najmä

a) obchodné meno alebo meno a priezvisko odberateľa,

b) sídlo alebo bydlisko odberateľa,

c) množstvo predaného hrozna,

d) cenu predaného hrozna,

e) poradové číslo totožné s poradovým číslom zápisu o predaji hrozna podľa odseku 1.

§ 4

(k § 9 ods. 11 písm. b) zákona)

Evidencia nákupu a spotreby rafinovaného cukru na cukrenie muštov obsahuje

a) poradové číslo a dátum zápisu,

b) množstvo nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého cukru,

c) množstvo cukru použitého na docukrenie muštov,

d) stav zásob nespotrebovaného cukru, prípadne použitie cukru na iné účely.

§ 5

(k § 9 ods. 11 písm. c) zákona)

(1) Evidencia výroby, nákupu, spotreby a predaja neprekvasených muštov obsahuje

a) poradové číslo a dátum zápisu,

b) množstvo hrozna použitého na vylisovanie muštu,

c) množstvo vylisovaného muštu,

d) množstvo nakúpeného alebo iným spôsobom nadobudnutého muštu,

e) množstvo cukru použitého na docukrenie muštov,

f) množstvo muštu po docukrení,

g) množstvo predaného alebo použitého muštu na iné účely než na výrobu vína, a to ešte pred alkoholovým kvasením,

h) stav zásob muštu.

(2) Zápis podľa odseku 1 písm. e) sa má zhodovať so zápisom podľa § 4 písm. c).

(3) Pri nákupe, inom spôsobe nadobudnutia alebo predaji muštu doloží platiteľ každý zápis v evidencii dokladmi o jeho nadobudnutí a dokladmi o predaji muštu.

(4) Doklad o predaji muštu obsahuje najmä

a) obchodné meno alebo meno a priezvisko odberateľa,

b) sídlo alebo bydlisko odberateľa,

c) množstvo predaného muštu,

d) cenu predaného muštu,

e) poradové číslo totožné s poradovým číslom zápisu o predaji muštu podľa odseku 1.

(5) Stav zásob muštu, ktorý prechádza alkoholovým kvasením, prenesie platiteľ do evidencie vyrobeného vína. Predaj muštu, ktorý prechádza alkoholovým kvasením, zapíše platiteľ v evidencii podľa § 6 ako predaj vína.

§ 6

(k § 9 ods. 11 písm. d) a e) zákona)

(1) Evidencia vyrobeného vína, nákupu, predaja a vlastnej spotreby vína obsahuje

a) poradové číslo a dátum zápisu,

b) množstvo vyrobeného vína podľa § 5 ods. 5,

c) množstvo nakúpeného vína,

d) množstvo predaného vína vrátane vína podľa § 5 ods. 5,

e) množstvo vína použitého na vlastnú spotrebu platiteľa.

(2) Každý zápis o nákupe, predaji a vlastnej spotrebe vína sa vykoná najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni nákupu alebo predaja vína a doloží sa daňovým dokladom7).

(3) Pri výčape vína prenesie platiteľ denné množstvo vyčapovaného vína z jeho evidencie8) najneskôr nasledujúci pracovný deň do evidencie podľa odseku 1 písm. d).

(4) Vinár9) alebo iná fyzická osoba10) pri použití vína na spotrebu blízkych osôb11) v zápise podľa odseku 1 písm. e) uvedie meno a priezvisko blízkej osoby a príbuzenský vzťah k nej.

(5) Vinár alebo iná fyzická osoba, ktorí vyrobia menej ako 1 000 litrov vína ročne, odo dňa vzniku daňovej povinnosti podľa § 8 písm. c) zákona do 31. augusta nasledujúceho roka vedú evidenciu len podľa odsekov 1 až 4. Po tomto dátume alebo odo dňa začatia výroby vína, ak k nej dôjde pred týmto dátumom, vedú evidenciu v celom rozsahu.

§ 7

(k § 9 ods. 11 písm. f) zákona)

Evidencia nákupu a spotreby ostatných surovín použitých na výrobu vína obsahuje

a) dátum a poradové číslo zápisu,

b) množstvo a druh nakúpených surovín,

c) množstvo a druh surovín použitých na výrobu vína.

§ 8

(k § 9 ods. 11 písm. g) zákona)

(1) Evidencia vína vráteného odberateľmi obsahuje

a) dátum a poradové číslo zápisu,

b) množstvo späť prevzatého vína.

(2) Pri prevzatí vína vráteného odberateľmi a vrátení odplaty odberateľom sa zápis podľa odseku 1 písm. b) doloží dobropisom.

(3) Pri prevzatí vína vráteného odberateľmi a vyskladnení rovnakého množstva vína ako náhrady za vrátené víno sa v zápise podľa odseku 1 písm. b) uvedie poradové číslo pôvodného daňového dokladu.

(4) Zápisy podľa odsekov 2 a 3 sa doložia aj nevyhnutnou korešpondenciou (napríklad reklamačnými listami, dobropismi).

§ 9

(k § 9 ods. 11 písm. h) zákona)

(1) Evidencia vína odobraného na skúšky obsahuje

a) dátum a poradové číslo zápisu,

b) množstvo vína odobraného na nevyhnutné prevádzkové a technologické skúšky vykonávané u platiteľa,

c) množstvo vína odovzdaného ako vzorka na vykonanie kvalitatívnej skúšky u z podnetu platiteľa alebo z podnetu oprávneného orgánu12).

(2) V zápise podľa odseku 1 písm. b) sa uvedie meno, priezvisko a vlastnoručný podpis osoby, ktorá víno prevzala.

(3) Zápis podľa odseku 1 písm. c) sa doloží príslušnými dokladmi.

§ 10

(k § 9 ods. 11 písm. i) zákona)

(1) Evidencia vína vyskladneného na priemyselné spracovanie obsahuje

a) dátum a poradové číslo zápisu,

b) množstvo vyskladneného vína,

c) obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo, prípadne bydlisko právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá vykoná prepravu vína,

d) spôsob prepravy vína,

e) obchodné meno alebo meno a priezvisko, sídlo, prípadne bydlisko právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá vykoná priemyselné spracovanie vína.

(2) Zápis podľa odseku 1 písm. b) sa doloží dielom D dokladu o preprave podľa § 1 ods. 1.

§ 11

Vedenie evidencií podľa § 2 až 10 sa vzťahuje na úrodu hrozna a na výrobu vína počnúc z úrody roku 1994. Spôsob použitia dokladov a vedenie evidencií od účinnosti zákona do účinnosti tejto vyhlášky sa považuje za postup v súlade s touto vyhláškou.


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Rudolf Filkus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 10 písm. e) zákona.

2) § 9 ods. 4 zákona.

3) § 409 a 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

4) § 4 písm. a) zákona.

5) § 7 Obchodného zákonníka.

6) § 2 písm. d) zákona.

7) § 9 ods. 1 a 2 zákona.

8) § 9 ods. 9 zákona.

9) § 2 písm. f) zákona.

10) § 2 písm. g) zákona.

11) § 116 zákona č. 47/1992 Zb. Občiansky zákonník.

12) Zákon č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve v znení neskoršíchĺ predpisov.