Zákon č. 183/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994 do31.12.2001
Účinnosť od 01.08.1994 do31.12.2001
Zrušený 239/2001 Z. z.

183

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 29. júna 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Vymedzenie pojmov

(1) Palivami a mazivami sa na účely tohto zákona rozumejú

a) automobilové benzíny, technické benzíny, letecké pohonné látky, motorové nafty (s výnimkou bionafty), zmesi palív a mazív používané ako pohonná látka (s výnimkou zmesi benzínu a zmesi nafty s prísadami upravujúcimi ich kvalitu, ktoré sa na účely tohto zákona považujú za naftu a benzín), zmesi rôznych uhľovodíkových palív a mazív používané ako pohonná látka, ostatné stredné oleje používané ako pohonná látka, ropné destiláty z primárnej destilácie alebo krakovania ropnej suroviny používané ako pohonná látka, upravené uhľovodíkové produkty získané ako vedľajší produkt pri ťažbe zemného plynu alebo ropy a používané ako pohonná látka, petroleje, automobilové a letecké motorové a prevodové oleje, automobilové plastické mazivá a skvapalnený a stlačený plyn používaný ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu),

b) palivá a mazivá obsiahnuté v zmesi s inými látkami, a to ich podielom v tejto zmesi, s výnimkou už prv zdanených palív a mazív, ak tento podiel presahuje 15 % objemu celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi a ak sa táto zmes nepoužíva ako pohonná látka.

(2) Bionaftou sa na účely tohto zákona rozumejú biologicky úplne odbúrateľné palivá a mazivá tvorené z úplne rozložiteľných alifatických uhľovodíkov a metylesterov kyselín obsiahnutých v rôznych tukoch.

(3) Vyskladnením sa na účely tohto zákona rozumie

a) predaj alebo akýkoľvek iný odbyt alebo iné fyzické vydanie palív a mazív od výrobcu,

b) fyzické vydanie palív a mazív vyrobených platiteľom dane z materiálu úplne alebo čiastočne dodaného objednávateľom,

c) použitie palív a mazív na výrobu výrobkov, ktoré nie sú predmetom tejto dane,

d) použitie palív a mazív pre vlastnú potrebu platiteľa, príslušníkov jeho domácnosti a jemu blízkych osôb1a), jeho zamestnancov, členov a spoločníkov a príslušníkov ich domácností a im blízkych osôb,

e) použitie palív a mazív na účely reklamy.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) §115 až 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).".

2. V § 4 písm. b) znie:

b) právnická osoba a fyzická osoba, ktorá nakúpi palivá a mazivá a tie vyskladní na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1. písm. a) až d),".

3. V § 4 písm. c) znie:

c) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,".

4. V § 4 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e), f) a g) sa označujú ako písmená d), e) a f).

5. § 6 vrátane nadpisu znie:

㤠6

Sadzba dane

Sadzby dane sú určené takto:

Číselný kód colného sadzobníkaDoplnkový kód2)Názov tovaruSadzba dane
2710 00Minerálne oleje a oleje z bitúmenových nerastov iné ako surové, prípravky inde neuvedené ani nezahrnuté, obsahujúce najmenej 70 % hmotnosti alebo viac minerálnych olejov z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje podstatnou zložkou týchto prípravkov10 900 Sk/t
okrem
2710 00 21 Technický benzín 2 800 Sk/t
2710 00 25 Ostatné špeciálne druhy benzínu 2 800 Sk/t
2710 00 26 až 39 Motorový benzín a letecké pohonné látky s obsahom olova nepresahujúcim 0,013 g/l 9 800 Sk/t
2710 00 41 až 98 Stredné oleje a ťažké oleje (s výnimkou 2710 00 87 až 2710 00 98 a bionafty, ktoré nepodliehajú dani) 9 000 Sk/t
2711Zemný plyn a iné plynné uhľovodíky používané ako pohonná látka 2 370 Sk/t
okrem
2711 21 a 29 Zemný plyn stlačený a ostatné stlačené plyny v plynnom stave používané ako pohonná látka2 Sk/m3
3403Zmesi palív a mazív obsahujúce menej ako 70 % hmotnosti minerálnych olejov, používané ako pohonná látka 9 000 Sk/t
3823Zmesi rôznych uhľovodíkových palív a mazív používané ako pohonná látka (s výnimkou bioplynu) 9 000 Sk/t".

6. V § 8 ods. 1 písm. c) znie:

c) pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. a) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 10 ods. 1 písm. a); daňová povinnosť nevznikne, ak Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky vyskladní palivá a mazivá späť výrobcovi,".

7. V § 8 ods. 1 písm. d) znie:

d) pri palivách a mazivách podľa § 10 ods. 1 písm. b) až d) dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 10 ods. 1 písm. b) až d),".

8. V § 8 ods. 1 písm. e) znie:

e) pri palivách a mazivách, pri ktorých sa uplatnil nárok na vrátenie dane podľa § 11 ods. 1 písm. g) a h), dňom vyskladnenia na iné účely, ako ustanovuje § 11 ods. 1 písm. g) a h),".

9. V § 8 ods. 2 sa slová „písm. e) a f)" nahrádzajú slovami „písm. d) a e)".

10. V § 9 ods. 1 znie:

(1) Platiteľ je povinný pri tuzemskej výrobe vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia palív a mazív.".

11. V § 9 ods. 3 sa slová „odseku 1" nahrádzajú slovami „odseku 2".

12. V § 9 ods. 6 sa slová „písm. a) až d)" nahrádzajú slovami „písm. a), d) a f)".

13. V § 9 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a daňovým priznaním" a na konci sa pripája táto veta: „Na účely tohto zákona je vývoz palív a mazív uskutočnený vtedy, ak sú palivá a mazivá prepustené do režimu vývozu potvrdeného pohraničným colným úradom v diele C písomného colného vyhlásenia.".

14. V § 9 ods. 8 sa slová „písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. h)".

15. V § 10 ods. 1 písm. a) znie:

a) palivá a mazivá vyskladnené Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou palív a mazív určených na jej vlastnú potrebu,".

16. V § 10 ods. 1 písm. e) znie:

e) palivá pri ich dovoze, ktoré sa nachádzajú v bežných nádržiach cestných motorových vozidiel a slúžia na ich vlastný pohon7a), ako aj palivá v prenosných nádržiach cestných motorových vozidiel v množstve určenom osobitným predpisom7a),".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a) znie:

7a) §112 vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 17/1994 Z. z. o oslobodení tovaru od dovozného cla.".

17. V § 10 ods. 1 písm. f) znie:

f) palivá a mazivá vyvážané priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu7b), ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným odberateľom, vyhotovil faktúru na zahraničného odberateľa a pri deklarovaní vývozu v písomnom colnom vyhlásení je výrobca uvedený ako odosielateľ, vývozca, deklarant a osoba potvrdzujúca písomné colné vyhlásenie.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b) znie:

7b) § 63 ods. 2 písm. f) zákona č. 44/1974 Zb. Colný zákon v znení neskorších predpisov.".

18. V § 11 ods. 1 písm. b) znie:

b) vyskladnenia zdanených palív a mazív na účely oslobodené od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a) až d),".

19. V § 11 ods. 1 sa vypúšťa doterajšie písmeno f).

20. V § 11 ods. 1 sa doterajšie písmeno g) označuje ako písmeno f), ktoré znie:

f) použitia motorovej nafty na pohon hnacích vozidiel Železníc Slovenskej republiky v železničnej nákladnej a osobnej doprave,".

21. § 11 ods. 1 sa dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:

g) prevzatia na sklad zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 11 a 15, 2710 00 41 a 45, 2710 00 61 a 65, 2710 00 71 a 72, 2710 00 81 a 83 na účely ich špecifického spracovania 8a) alebo chemického spracovania iného ako špecifického 8a) na výrobky, ktoré sú predmetom tejto dane,

h) použitia zdanených palív a mazív uvedených v položkách colného sadzobníka 2710 00 21 a 25, 2710 00 69, 2710 00 74 až 78, 2710 00 85 na iný účel než ako pohonnú látku; nárok na vrátenie dane nemá, ak ich použil ako pohonnú látku.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a) znie:

8a) Doplnková poznámka 4 ku kapitole 27 colného sadzobníka.".

22. V § 12 ods. 1 sa slová „správcovi dane" nahrádzajú slovami „príslušnému daňovému úradu".

23. V § 12 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

24. V § 13 ods. 2 znie:

(2) Daň s výnimkou odseku 5 je splatná

a) jednorazovo,

b) preddavkovo.".

25. V § 13 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť nepresiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň jednorazovo najneskôr do pätnástich dní po skončení zdaňovacieho obdobia.

(4) Platiteľ, ktorého mesačná daňová povinnosť presiahne sumu 2 000 000 Sk, spláca daň preddavkovo dvoma splátkami z palív a mazív

a) vyskladnených od prvého do pätnásteho dňa kalendárneho mesiaca je daň splatná najneskôr do posledného dňa zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla,

b) vyskladnených od šestnásteho do posledného dňa kalendárneho mesiaca doplatí daň najneskôr do pätnástich dní po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.".

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.

26. V § 15 ods. 1 sa slová „ods. 4 písm. a)" nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. a)".

27. V § 15 ods. 3 sa slová „ods. 4 písm. a)" nahrádzajú slovami „ods. 3 písm. a)".

28. V § 15 ods. 4 sa slová „písm. a) až d) a písm. g)" nahrádzajú slovami „písm. a) až c) a písm. f)".

29. V § 15 ods. 5 sa slová „písm. e) a f)" nahrádzajú slovami „písm. d) a e)".


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 316/1993 Z. z. o spotrebnej dani z uhľovodíkových palív a mazív, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.