Zákon č. 181/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994 do31.12.1995
Účinnosť od 01.08.1994 do31.12.1995
Zrušený 229/1995 Z. z.

181

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 29. júna 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl.I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 sa dopĺňa odsekmi 4, 5, 6 a 7, ktoré znejú:

(4) Na účely tohto zákona sa za lieh považujú aj liehoviny a destiláty.2a)

(5) Kontrolnou páskou sa rozumie páska určená na označenie spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov (ďalej len „liehu") vyrobených v tuzemsku alebo dovážaných na územie Slovenskej republiky, vyrobená právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je oprávnená tlačiť cenné papiere2b) pre odberateľa zaregistrovaného na Ministerstve financií Slovenskej republiky (ďalej len „páska"). Náklady spojené s označovaním spotrebiteľského balenia liehu, liehovín a destilátov znáša platiteľ dane (§ 4).

(6) Za spotrebiteľské balenie sa považuje balenie liehu do uzatvorených obalov, určené na konečnú spotrebu.

(7) Vyskladnením sa rozumie predaj alebo akýkoľvek výdaj liehu z liehovarníckeho závodu2c), prípadne zo skladu liehu2c), pri ktorých nebola usporiadaná daň alebo zaplatená daň bola vrátená.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a) až 2c) znejú:

2a) ČSN 567005 Liehoviny spoločné ustanovenia.

2b) § 76 ods. 2 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 88/1994 Z. z.

2c) § 2 ods. 4 vyhlášky Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 16/1972 Zb. o hospodárení s liehom v znení vyhlášky č. 66/1991 Zb.“.

2. § 6 znie:

„Sadzba dane je určená takto:

Číselný kód
colného sadzobníka
Názov tovaru Sadzba dane
2207 Lieh 240 Sk/l a.
2208 Liehoviny, destiláty 240 Sk/l a.".

3. § 8 sa dopĺňa odsekmi 5, 6 a 7, ktoré znejú:

(5) Pri vzniku daňovej povinnosti podľa ods. 1 písm. a) a b) musí byť lieh uvedený v § 6 pod číselným kódom 2207 Lieh a 2208 Liehoviny, destiláty v spotrebiteľskom balení označený páskou. Označenie spotrebiteľského balenia páskou poškodenou alebo falzifikátom pásky sa na účely tohto zákona posudzuje ako lieh neoznačený.

(6) Dovozca liehu v spotrebiteľskom balení je povinný dať si potvrdiť prechod pások do zahraničia pohraničnou colnicou.

(7) V prípade dovozu liehu v spotrebiteľskom balení je dovozca povinný zúčtovať pásky použité na deklarované dovezené množstvo liehu v spotrebiteľskom balení najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa, v ktorom vznikla daňová povinnosť podľa odseku 1 písm. b). Pri zúčtovaní predloží potvrdenie pohraničného colného úradu o prechode známok do zahraničia podľa odseku 6.“.

4. V § 9 ods. 1 písm. a) sa na konci pripája text, ktorý znie: „ako aj právnickej osobe alebo fyzickej osobe zaregistrovanej podľa § 15 na účely uvedené v písm. f), g) a h).“.

5. V § 9 ods. 1 písm. g) znie:

g) rafinovaný14) a zmesi liehu s inými látkami vyskladnené na výrobu liehovín15) u platiteľa,“.

6. V § 9 ods. 2 sa slovo „15“ nahrádza slovom „18“.

7. V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Od dane je oslobodený lieh vyvážaný priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu, ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným odberateľom, vyhotovil faktúru na zahraničného odberateľa a pri deklarovaní vývozu v písomnom colnom vyhlásení je výrobca odosielateľom, oprávneným vývozcom, deklarantom, osobou potvrdzujúcou colné vyhlásenie, prípadne na colné konanie si určí priame zastúpenie16a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a) znie:

16a) § 63 ods. 2 písm. a) Colného zákona.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

8. V § 10 ods. 1 sa za prvou vetou dopĺňa veta, ktorá znie:

„Pri dovoze liehu je platiteľ povinný uplatniť nárok na oslobodenie od dane u správcu dane na pohraničnom colnom úrade pred vznikom colného dlhu.“.

9. V § 12 ods. 1 znie:

(1) Pri tuzemskej výrobe je platiteľ povinný vyhotoviť daňový doklad v deň vyskladnenia liehu.“.

10. V § 12 ods. 8 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a daňovým priznaním“.

11. V § 13 ods. 2 sa na konci textu pripája veta, ktorá znie:

„Daňové priznanie platiteľ predkladá miestne príslušnému správcovi dane aj v prípade dovozu alebo vývozu.“.

12. V § 13 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

13. V § 16 ods. 1 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

14. V § 16 ods. 3 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

15. V § 16 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

(7) Ak dovozca nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 6 a 7, správca dane mu uloží pokutu do výšky 1 000 000 Sk, najmenej však 100 000 Sk.

(8) Ak správca dane zistí predaj spotrebiteľského balenia liehu, ktoré nie je označené páskou alebo je označené vývoznou páskou, uloží vlastníkovi tovaru pokutu vo výške dane pripadajúcej na zistené množstvo neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu, najmenej však 100 000 Sk, a súčasne neoznačené spotrebiteľské balenie liehu zabezpečí22). Takto zabezpečený lieh je majetkom štátu. Rovnako postupuje správca dane aj v prípade zistenia prepravy a skladovania neoznačeného liehu v spotrebiteľskom balení mimo liehovarníckeho závodu alebo skladu liehu. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na lieh vyrobený v liehovare na pestovateľské pálenie pre pestovateľa.17)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22) znie:

22) § 14a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 9.

16. § 17 znie:

„Správcom dane pri tuzemskej výrobe liehu a liehu prepusteného do voľného obehu je príslušný daňový úrad, pri dovoze liehu pohraničný colný úrad.“.

17. § 18 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) podrobnosti o vyhotovení pások, spôsobe ich použitia, odbere a zúčtovaní pások, ako aj ďalšie náležitosti súvisiace s povinnosťou označovať spotrebiteľské balenie liehu, liehovín a destilátov, najmä náhradu nákladov spojených s týmto označovaním.“.

18. Za § 19 sa dopĺňa nový § 19a, ktorý znie:

㤠19a

(1) Podľa tohto zákona musí byť označené páskou každé spotrebiteľské balenie liehu vyrobené v tuzemsku alebo dovezené na územie Slovenskej republiky po 1. apríli 1995.

(2) Predaj neoznačeného spotrebiteľského balenia liehu páskou po 1. júli 1995 je neprípustný.“.


Čl.II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 311/1993 Z. z. o spotrebnej dani z liehu.

Čl.III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.