Zákon č. 180/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva

Čiastka 52/1994
Platnosť od 27.07.1994 do30.04.2004
Účinnosť od 01.08.1994 do30.04.2004
Zrušený 107/2004 Z. z.

180

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 29. júna 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl.I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 3 sa slovo „Výčapom“ nahrádza slovami „Vyskladnením je aj výčap piva, ktorým“.

2. V § 4 písm. a) sa slovo „ktorou“ nahrádza slovom „ktorej“.

3. V § 5 sa slovo „litroch“ nahrádza slovom „hektolitroch“.

4. V § 6 ods. 1 znie:

(1) Sadzba dane sa určuje výhradne podľa názvu trhového druhu piva alebo podľa percentuálneho obsahu extraktu v pôvodnej mladine (ďalej len “stupňovitosť„) takto:

Kód colného sadzobníka Dopln. kód4) , Názov tovaru Sadzba dane
2203 00 10 Pivo do 11,6 % pôvodnej stupňovitosti vrátane 164 Sk/hl
2203 00 20 Pivo od 11,7 % do 13,6% pôvodnej stupňovitosti vrátane 360 Sk/hl
2203 00 90 Pivo od 13,7 % pôvodnej stupňovitosti 423 Sk/hl".

5. V § 8 ods. 1 písm. f) sa slovo „účtovania“ nahrádza slovom „účtovníctva“.

6. V § 9 ods. 5 znie:

(5) Daňovým dokladom pri dovoze piva a dokladom preukazujúcim uskutočnenie vývozu piva je písomné colné vyhlásenie.10) Platiteľ je povinný na tomto doklade uviesť číselné kódy podpoložiek tovaru harmonizovaného systému vrátane doplnkových kódov ustanovených osobitným predpisom.4) Vývozom na účely tohto zákona sa rozumie prepustenie piva do režimu vývozu, ak je jeho prechod cez štátnu hranicu potvrdený pohraničným colným úradom v odseku C písomného colného vyhlásenia.“.

7. V § 10 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová:

„a vyskladnené na súťaže a výstavy piva v množstve podľa vydaných propozícií,“.

8. Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Od dane je oslobodené pivo vyvážané priamo výrobcom bez prostredníctva nepriameho zástupcu,12a) ak výrobca uzatvoril kúpnu zmluvu so zahraničným odberateľom, vyhotovil pre neho faktúru a pri deklarovaní vývozu na písomnom colnom vyhlásení je ako odosielateľ, deklarant a osoba potvrdzujúca colné vyhlásenie uvedený výrobca piva.“.

9. Poznámka pod čiarou k odkazu12a) znie:

12a) § 63 ods. 2 písm. b) Colného zákona.“.

10. V § 12 ods. 3 znie:

(3) Pri dovoze alebo vývoze piva platiteľ predkladá daňové priznanie miestne príslušnému daňovému úradu.“.

11. V § 15 ods. 2 druhá veta znie:

„To platí aj v prípade, ak platiteľ nezaplatil včas a v správnej výške zvýšenie dane podľa odseku 1 a penále podľa prvej vety odseku 2.“.


Čl.II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 310/1993 Z. z. o spotrebnej dani z piva, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl.III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augustom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.