171

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. februára 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci. Dohoda nadobudla platnosť 10. februára 1994 na základe článku 20.

Týmto dňom stratila platnosť Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci podpísaná v Prahe 26. apríla 1991 (oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 576/1992 Zb.) a dodatok k nej z 22. apríla 1992, ako aj Dohoda medzi Československou obchodnou bankou, a. s., a Bieloruskou republikovou bankou Vnešekonombank ZSSR z 8. októbra 1991.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bieloruskej republiky (ďalej len „zmluvné strany"),

vyjadrujúc želanie rozvíjať priateľské vzťahy medzi oboma štátmi,

uvedomujúc si veľký význam tradičných obchodno-hospodárskych vzťahov a vedecko-technickej spolupráce,

berúc do úvahy hlboké zmeny, ktoré nastávajú v hospodárstve oboch štátov,

riadiac sa princípmi rovnoprávnosti a vzájomnej výhodnosti,

prihliadajúc na záväzky Slovenskej republiky ako zmluvnej strany Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT) a uznávajúc snahu Bieloruskej republiky dodržiavať normy a pravidlá všeobecne platné v sústave medzinárodného obchodu vrátane noriem a pravidiel GATT,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj obchodno-hospodárskych a vedecko-technických vzťahov medzi právnickými osobami a fyzickými osobami oboch štátov (ďalej len „subjekty"), riadiac sa pritom všeobecne uznávanými pravidlami medzinárodného obchodu a normami medzinárodného práva.

Článok 2

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod vo všetkých oblastiach, ktoré sa týkajú

– cla a colných poplatkov uplatňovaných pri dovoze a vývoze vrátane spôsobu ich vyberania;

– ustanovení vzťahujúcich sa na oslobodenie od cla, tranzit, skladovanie a prekladanie;

– daní a iných poplatkov akéhokoľvek druhu priamo alebo nepriamo vyberaných z dovážaného tovaru;

– spôsobu platieb a ich prevodu;

– pravidiel predaja, nákupu, prepravy, distribúcie a používania tovaru na vnútornom trhu.

Článok 3

Ustanovenia článku 2 sa nevzťahujú na nadobúdanie alebo predĺženie platnosti

a) výhod poskytovaných zmluvnou stranou susedným štátom v rámci rozvoja pohraničného obchodu;

b) výhod poskytovaných na rozšírenie obchodu medzi rozvojovými štátmi, pričom jedna zo zmluvných strán je alebo môže sa stať účastníkom týchto obchodných dohôd;

c) výhod vyplývajúcich z reálnej alebo možnej účasti jednej zo zmluvných strán v colných úniách alebo zónach voľného obchodu.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na uzatváranie a realizáciu kontraktov na výmenu tovaru a poskytovanie služieb medzi subjektmi štátov zmluvných strán vrátane udeľovania vývozných kvót a vydávania licencií v súlade so zákonodarstvom platným v každom zmluvnom štáte.

Článok 5

Zúčtovanie a platby sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene v súlade s finančným zákonodarstvom platným v štátoch zmluvných strán. Splnomocnené banky štátov zmluvných strán uzatvoria medzibankovú dohodu o spôsobe zúčtovania a platieb.

Článok 6

Vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie služieb budú subjekty oboch štátov uskutočňovať na základe zásad vzájomného obchodu, kompenzačných transakcií, dlhodobého prenájmu a priamej výmeny tovaru alebo akejkoľvek inej formy uplatňovanej v medzinárodnej spolupráci v súlade so zákonodarstvom platným v každom zmluvnom štáte.

Článok 7

Zmluvné strany, vychádzajúc z toho, že vedecko-technická spolupráca v oblasti základného a aplikovaného výskumu, modernej techniky a technológie má významnú úlohu v hospodárskom rozvoji, budú vytvárať nevyhnutné podmienky na rozvoj vzájomných vzťahov v tejto sfére.

Článok 8

Zmluvné strany budú venovať osobitnú pozornosť rozvoju vzťahov a spolupráce medzi vedcami a odborníkmi, vedeckými organizáciami a podnikmi vrátane vytvárania spoločných vedeckých kolektívov na krátkodobom a stálom základe, rozpracúvaniu vedecko-technických problémov a uskutočňovaniu výskumných projektov s cieľom zabezpečiť sociálny a hospodársky pokrok v oboch zmluvných štátoch. Výsledky vedecko-technických prác získané spoločne subjektmi štátov zmluvných strán sa nemôžu odovzdať tretím osobám a zverejniť bez písomného súhlasu týchto subjektov.

Článok 9

Každá zmluvná strana bude na území svojho štátu vytvárať priaznivé podmienky na zakladanie a činnosť zastúpení firiem a ich filiálok, bánk, obchodných centier, tovarových i kapitálových búrz, spoločností pre obchodnú, priemyselnú a konzultačnú činnosť a iných právnických osôb, ako aj pre činnosť fyzických osôb napomáhajúcich rozvoj hospodárskych vzťahov.

Článok 10

Zmluvné strany budú pomáhať slovenským a bieloruským subjektom pri tranzite tovaru pochádzajúceho z územia štátov zmluvných strán cez ich územie do tretích štátov s vylúčením tovaru, ktorého dovoz platný právny poriadok zakazuje.

Článok 11

V záujme rozvoja obchodno-hospodárskych vzťahov zmluvné strany uzatvoria dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií a o zamedzení dvojitého zdanenia. Zmluvné strany nebudú uplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomných hospodárskych vzťahoch.

Článok 12

Zmluvné strany budú podporovať pohyb kapitálu, spoločné investície v odvetviach spoločného záujmu, zvyšovanie vstupu zahraničných investícií a spoločnú účasť subjektov na programoch privatizácie v súlade so zákonodarstvom platným v oboch štátoch.

Článok 13

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu colných orgánov oboch štátov v otázkach predstavujúcich spoločný záujem.

Článok 14

Zmluvné strany budú napomáhať výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a subjektmi oboch štátov týkajúcich sa zákonodarstva a zahraničného obchodu, ako aj iných oblastí spolupráce vrátane informácií o dôležitých tendroch, konkurzoch, verejných konkurzoch a iných podujatiach prispievajúcich k rozvoju vzájomných hospodárskych vzťahov. Zmluvné strany budú podporovať činnosť subjektov zameranú na organizovanie výstav, veľtrhov, seminárov, na výmenu delegácií a podnikateľov a iných podujatí napomáhajúcich hospodársku spoluprácu.

Článok 15

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj spolupráce v oblasti vedy, techniky, ekológie, dopravy, spojov, cestovného ruchu, prípravy odborníkov a v iných oblastiach spoločného záujmu.

Článok 16

Touto dohodou sa zriaďuje Zmiešaná slovensko-bieloruská komisia pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu. Komisia sa bude schádzať podľa potreby, avšak nie menej ako raz za rok, striedavo v Slovenskej republike a v Bieloruskej republike. Úlohou zmiešanej komisie bude najmä

– analýza rozvoja dvojstranných hospodárskych vzťahov vrátane skúmania prekážok rozvoja obchodu;

– vytýčenie nových foriem spolupráce a spôsobu ich realizácie, výmena informácií nevyhnutných na hospodársku spoluprácu;

– rozpracovanie návrhov na zlepšenie podmienok obchodno-hospodárskej, priemyselnej a vedecko-technickej spolupráce medzi subjektmi štátov zmluvných strán.

Článok 17

Zmluvné strany sa dohodli, že sporné otázky, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní tejto dohody, budú sa riešiť prostredníctvom dvojstranných rokovaní v súlade s normami medzinárodného práva.

Článok 18

V tejto dohode sa zmeny a doplnky môžu vykonať so súhlasom zmluvných strán.

Článok 19

Podpísaním tejto dohody medzi Slovenskou republikou a Bieloruskou republikou stráca platnosť

– Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci z 26. apríla 1991 a dodatok k nej z 22. apríla 1992;

– Dohoda medzi Československou obchodnou bankou, a. s., a Bieloruskou republikovou bankou Vnešekonombank ZSSR z 8. októbra 1991.

Článok 20

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán môže túto dohodu zrušiť písomným oznámením druhej zmluvnej strane. Dohoda sa bude považovať za neplatnú po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa oznámenia, že toto upovedomenie dostala druhá zmluvná strana.

Dané v Bratislave 10. februára 1994 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a bieloruskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v.r.

Za vládu

Bieloruskej republiky:

Vladimír Radkevič v.r.