Oznámenie č. 170/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o nástupníctve Slovenskej republiky a Českej republiky do medzivládnych dohôd o účasti na výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) na Ukrajine a o vyporiadaní záväzkov štátneho rozpočtu federácie z tejto účasti

Čiastka 49/1994
Platnosť od 07.07.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku 10.

170

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 1993 bola v Bratislave a v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o nástupníctve Slovenskej republiky a Českej republiky do medzivládnych dohôd o účasti na výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) na Ukrajine a o vyporiadaní záväzkov štátneho rozpočtu federácie z tejto účasti.

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku 10.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o nástupníctve Slovenskej republiky a Českej republiky do medzivládnych dohôd o účasti na výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (KŤUK) na Ukrajine a o vyporiadaní záväzkov štátneho rozpočtu federácie z tejto účasti

V súvislosti s prijatím zákona o delení majetku federácie sa táto dohoda uzatvára s cieľom vyrovnať záväzky v oblasti výstavby Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu (ďalej len „KŤUK") na Ukrajine.

Článok 1

Predmetom nástupníctva sú práva a záväzky bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vyplývajúce z týchto dokumentov:

a) Mnohostranná dohoda o organizácii spolupráce pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR z 20. októbra 1983,

b) Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR z 24. septembra 1986,

c) Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o spolupráci pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR z 24. septembra 1986,

d) Výmenný list o úprave vybraných kapitol medzivládnej dohody z 25. mája 1989 medzi námestníkom ministra zahraničných ekonomických vzťahov ZSSR a námestníkom ministra čiernej metalurgie ZSSR na jednej strane a prvým námestníkom ministra zahraničného obchodu ČSSR a námestníkom ministra hutníctva, strojárstva a elektrotechniky SR na druhej strane (upravuje dobu výstavby, mení preberací orgán ZSSR v oblasti priemyselnej výstavby a mení termíny prevodov voľne zameniteľných mien),

e) Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach pobytu a činnosti dodávateľských organizácií ČSSR na území ZSSR pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR z 27. októbra 1986,

f) Protokol k Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o podmienkach pobytu a činnosti dodávateľských organizácií ČSSR na území ZSSR pri výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd na území ZSSR z 27. októbra 1986,

g) Zmluva o postúpení práv a povinností česko-slovenského štátu na výstavbe Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu v Dolinskej na Ukrajine medzi ČSFR a VSŽ, a. s., Košice z 29. decembra 1992.

Článok 2

Zabezpečením vykonávania funkcie vyplývajúcej z nástupníctva do dohôd uvedených v článku 1 poverila vláda Slovenskej republiky Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky a vláda Českej republiky poverila Ministerstvo priemyslu a obchodu Českej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky.

Článok 3

Poverené orgány Slovenskej republiky a Českej republiky podľa článku 2 spoločne prerokujú s nástupníckym štátom ZSSR (Ukrajinou) transformáciu zmluvných dokumentov uvedených v článku 1 písm. c) a f) podľa návrhov schválených vládou ČSFR 19. decembra 1992 uznesením č. 675 s prihliadnutím na zmeny v štátoprávnom usporiadaní.

Článok 4

Nástupníctvo práv a povinností vyplývajúcich z česko-slovenskej účasti na výstavbe KŤUK v Dolinskej preberá ku dňu podpísania tejto dohody Slovenská republika.

Článok 5

Zmluvné strany berú na vedomie, že za účelom dokončenia výstavby KŤUK bola založená akciová spoločnosť s názvom POINT. Na zabezpečenie nástupníctva Slovenskej republiky podľa článku 4 sa budú transformovať aj tieto dokumenty:

– Zahraničný kontrakt č. 63-08/60025-108 z 13. septembra 1985 na výstavbu dočasných obytných objektov „Maják" a dočasných stavieb na priemyselnej základni ČSSR na Krivorožskom ťažobnom a úpravárenskom kombináte okysličených rúd medzi V/O Sojuzvnešstrojimport Moskva a Simex Praha (resp. Pragoimex, a. s., Praha),

– Zahraničný kontrakt č. 063-08/20002-108 z 8. októbra 1987 na výstavbu objektov Krivorožského ťažobného a úpravárenského kombinátu okysličených rúd vykonávanú dodávateľskými organizáciami Československej socialistickej republiky medzi V/O Sojuzvnešstrojimport Moskva a Simex Praha (resp. Pragoimex, a. s., Praha) s doplnkami č. 1, 2 a 3.

Článok 6

V prípade, že sa do 30. septembra 1993 neuzatvorí dohoda o dokončení KŤUK s Ukrajinou, poverené orgány Slovenskej republiky a Českej republiky spoločne posúdia situáciu a predložia svojim vládam návrhy na riešenie.

Článok 7

Záväzky federácie vyplývajúce z česko-slovenskej účasti na výstavbe KŤUK voči Investičnej banke, a. s. Praha vyrovná

Slovenská republika a Česká republika v pomere 1:2 za podmienok desaťročnej splatnosti v termínoch splátok úverov podľa prílohy č. 2 tejto dohody a úrokovej sadzby diskont plus 0,7%.

Článok 8

Predmetom záväzku voči Investičnej banke, a. s. Praha je

a) konečný stav úveru poskytnutého k 30. júnu 1992 Investičnou bankou, a. s., Praha na výstavbu KŤUK v Dolinskej, ktorý je evidovaný na účte č. 13506-24403-031-510 vo výške 9 263 155 545,88 Kčs,

b) úver poskytnutý na úhradu nákladov na zastavenie priemyselnej výstavby od 1. júla 1992 do 31. decembra 1992 vo výške 1 579 240 585,27 Kčs; tento úver sa k 1. januáru 1993 tiež previedol na účet č. 13506-24403-031-510,

c) úrok vo výške diskont plus 0,7% zo súčtu položiek uvedených v písmenách a) a b),

d) celková výška úveru, ktorá je 10 842 396 131,15 Kčs. Vecná špecifikácia tejto sumy je uvedená v prílohe č. 1 tejto dohody.

Článok 9

Úhradu splátok istiny a úroku podľa článkov 7 a 8 bude Slovenská republika vykonávať v zmysle Protokolu medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o platobnom vysporiadaní vzájomných pohľadávok a záväzkov právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré vznikli pred 8. februárom 1993, t. j. v zúčtovacích korunách (XCS) v pomere 1 XCS = 1 Sk = 1 Kč v kurze zúčtovacej XCS voči ECU, ktorý je zhodný s kurzom česko-slovenskej koruny k ECU vyhláseným Národnou bankou Slovenska a Českou národnou bankou k 5. februáru 1993, bez ohľadu na platnosť uvedeného protokolu.

Článok 10

Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania a vykonáva sa až do splnenia všetkých z nej vyplývajúcich záväzkov. Na jej základe uzatvorí Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky uvedené v článku 2 príslušné zmluvy s Investičnou bankou, a. s., Praha.

Dohoda je daná v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

V Bratislave 15. júla 1993

Za vládu

Slovenskej republiky:

Július Tóth v.r.

V Prahe 15. júla 1993

Za vládu

Českej republiky:

Ivan Kočárník v.r.

PRÍLOHA č. 1

ŠPECIFIKÁCIA MAJETKU A NÁKLADOV VZŤAHUJÚCICH SA NA ČERPANIE ÚČELOVÉHO PREVÁDZKOVÉHO ÚVERU VIA KŤUK V DOLINSKEJ PODĽA STAVU K 31. DECEMBRU 1992

STAVBA Č. 1 - PRIEMYSELNÁ VÝSTAVBA
Stavebná časť (hlava III, VII, XI) Stav úveru v tis. Kčs
SO 01 mlynica a separácia 3 566 150
SO 04 jedáleň č. 4 7 362
SO 06 vykurované priechody 117
SO 09 vlečka 1 795
SO 11 vodovod pitnej vody 513
SO 13 kanalizácia splašková 2 013
SO 15 kanalizácia dažďová 52 945
SO 16 vonkajší drenážny rozvod 7 938
SO 28 úpravňa vody 60 m3 3 283
SO 29 zásobníky úpravne vody 3 236
SO 30 čerpacia stanica prevádzkovej vody 91 633
SO 34 údržbárske dielne 4 394
SO 36 estakáda č. 2 44
SO 37 estakáda č. 3 490
kompletizačná činnosť + BOZ 88 213
zásoby na stavbe 81 800
zásoby v tuzemsku 15 400
Stavebná časť spolu 3 927 326
Technologická časť Stav úveru v tis. Kčs
PS 01 zavážanie rudy 25 727
PS 03 hláv. trafost. 150/10 kV č. 2 50
PS 04 hláv. trafost. 150/10 kV č. 3 53
PS 05 hláv. trafost. 150/10 kV č. 4 47
PS 06 zbernicové rozvody 10 kV 1 353
PS 08 rozvodná 10 kV č. 2 11
PS 09 rozvodná 10 kV č. 3 1
PS 26 trafost. 10/0.4 kV č. 1, 13, 14 5 170
PS 29 trafost. 10/0.4 kV č. 2, 15, 14 5 165
PS 32 trafost. 10/0.4 kV č. 3, 17, 18 5 170
PS 35 trafost. 10/0.4 kV č. 4, 19, 20 5 170
PS 38 trafost. 10/0.4 kV č. 4, 21, 22 5 186
PS 41 trafost. 10/0.4 kV č. 6, 23, 24 5 170
PS 44 trafost. 10/0.4 kV č. 7, 25, 26 5 170
PS 47 trafost. 10/0.4 kV č. 8, 27, 28 5 170
PS 50 trafost. 10/0.4 kV č. 9 1 381
PS 51 trafost. 10/0.4 kV č. 10, 29, 30 5 836
PS 54 trafost. 10/0.4 kV č. 11, 31, 32 5 170
PS 57 trafost. 10/0.4 kV č. 12, 33, 34 5 170
PS 58 rozvody vody na est. a prechod 14 159
PS 64 centrálny rozv.vrat. vody v HMS 15 038
PS 65 centrálny rozv. priem, vody 2 160
PS 71 centrálne mazanie 2 560
PS 75 údržbársko-opravárenské centrum 104 626
PS 76 pom. údržbársko-oprav. dielňa I 376
PS 77 pom. údržbársko-oprav. dielňa II 361
PS 80 guľové hospodárstvo 3 402
PS 82 zdvíhacie zariadenie úpravne 47 981
PS 87 technologická linka sekcie 1-2 425 504
PS 88 technologická linka sekcie 3 - 4 392 974
PS 89 technologická linka sekcie 5 - 6 387 390
PS 90 technologická linka sekcie 7-8 369 548
PS 91 technologická linka sekcie 9-10 373 778
PS 92 technologická linka sekcie 11 201 523
PS 93 vybavenie protipožiarnej ochrany 4
PS 95 čerpacia stanica prevádzkových vôd 4 500
PS 96 čerpacia stanica č. 3 124
PS 98 chladiaca veža 80
kompletizačná činnosť 159 589
zásoby na stavbe 33 150
zásoby v tuzemsku 120 536
Technologická časť spolu 2 745 533
STAVBA č. 1 SPOLU 6 672 859
STAVBA č. 5 - KOMPLEXNÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA
  Stav úveru v tis. Kčs
51. 1 komplexná bytová výstavba 67 497
51.2 komplexná bytová výstavba 8 248
51.3 komplexná bytová výstavba 13 774
51.4 komplexná bytová výstavba 87 765
51.5 komplexná bytová výstavba 17 677
STAVBA č. 5 SPOLU 194 961
DOČASNÉ STAVBY
- zariadenie staveniska pri HMS 1O2 657
- dočasné stavby komplexnej bytovej výstavby 96 194
- ubytovacie základne 199 099
- výstavbová základňa 282 359
- colnica 3 069
DOČASNÉ STAVBY SPOLU 683 378 
CENTRALIZOVANÉ NÁKLADY VÝVOZNÉHO ODBERATEĽA
- osobné a vecné náklady VO 90 071
- zahraničné diéty 521 519
- doprava staveb. a montáž, mechanizmov 33 646
- lodná a železničná preprava materiálov a výrobkov dodávaných zahranič. organiz. 87 254
- telekomunikačné poplatky v SNŠ 8 600
- prevod voľne zameniteľných mien 528 605
- cenové rozdiely - 130 881
- ostatné náklady VO 52 858
CENTRALIZOVANÉ NÁKLADY VO SPOLU 1 197 672
CENTRALIZOVANÉ NÁKLADY HLAVNÉHO DODÁVATEĽA
  Stav úveru v tis. Kčs
- projektové práce a technická pomoc 230 104
- osobná preprava pracovníkov 164 387
- prevádzka, údržba a opravy ubytovacích a výstavbových základní 411 733
- zdravotnícka starostlivosť 8 872
- správa výstavby na území SNŠ 126 885
- osobné a vecné náklady HD v tuzemsku 108 553
- vytýčenie základných smerových a výškových bodov 5 350
- mimostavenisková preprava v SNŠ 165 324
- prepravné výkony pre opravu a údržbu 31 385
- likvidácia dodávateľského systému VFDs 188 700
- likvidácia dodávateľského systému VFDt 157 100
- ostatné centralizované náklady HD 20 469 
CENTRALIZOVANÉ NÁKLADY HD SPOLU 1 618 862
Zúčtované úroky za druhý polrok 1991 a prvý polrok 1992 474 664
ZOSTATOK ÚVERU K 31. DECEMBRU 1992 SPOLU 10 842 396

PRÍLOHA č. 2

PLÁN SPLÁTOK ÚVEROV NA KŤUK V DOLINSKEJ

Dátum splatnosti Splátky spolu   Ministerstvo financií Českej republiky    Ministerstvo financií Slovenskej republiky
                                                                                                                                          v Kč
31. 3. 1993 542 097 131,15   361 398 087,43   180 699 043,72
31. 10. 1993 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 1994 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 1994 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 1995 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 1995 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 1996 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 1996 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 1997 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 1997 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 1998 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 1998 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 1999 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 1999 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 2000 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 2000 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 2001 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 2001 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 3. 2002 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
31. 10. 2002 542 121 000,00   361 414 000,00   180 707 000,00
Spolu 10 842 396 131,15   7 228 264 087,43   3 614 132 043,72