Oznámenie č. 168/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní, kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny a colným dohľadom

Čiastka 48/1994
Platnosť od 04.07.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

168

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 34 ods. 3 a § 36 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z.

výnos z 9. júna 1994 č. 32/100/1994 o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní, kontrolou rozpočtovej a cenovej disciplíny a colným dohľadom.

Výnosom sa určujú príjmy, ktoré sa sústreďujú na osobitnom príjmovom účte štátneho rozpočtu, prevod a spôsob ich oddeleného sledovania od bežných rozpočtových príjmov a stanovuje sa spôsob a možnosti použitia týchto prostriedkov.

Podľa tohto výnosu postupujú územné finančné orgány a colné orgány.

Týmto výnosom sa zrušuje výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. marca 1993 o použití prostriedkov osobitného účtu štátneho rozpočtu na krytie výdavkov spojených so správou daní a poplatkov (oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 66/1993 Z. z.).

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 9/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.