Vyhláška č. 167/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Čiastka 48/1994
Platnosť od 04.07.1994 do31.12.1995
Účinnosť od 04.07.1994 do31.12.1995
Zrušený 302/1995 Z. z.

167

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 18. júna 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 560/1991 Zb. o podmienkach vydávania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášok Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 104/1993 Z. z. a č. 315/1993 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 3 znie:

(3) Žiadosť o udelenie licencie na uskutočnenie iného dovozu alebo vývozu než uvedeného v prílohe A časti II na jednotlivé štvrťroky kalendárneho roka sa má predložiť najneskôr do 15 dní pred začiatkom každého tohto obdobia. Na základe žiadostí predložených po určenej lehote možno udeliť licenciu iba v prípade, keď množstvo pripadajúce na príslušný štvrťrok nebolo vyčerpané. Pri tovare uvedenom v prílohách D a E nie je predkladanie žiadostí časovo obmedzené.".

2. Prílohy A, B a D sa menia a dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe č. 1 tejto vyhlášky.

3. Prílohy E a G sa nahrádzajú znením uvedeným v prílohách č. 2 a 3 tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Peter Magvaši v.r.


PRÍLOHA č. 1 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z.

1. Príloha A Zoznam tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti - I - Neautomatické licencie sa mení takto:

V položke colného sadzobníka 4707 zberový papier sa v stĺpci ročné množstvo číslo „50 000“ nahrádza číslom „150 000“.

2. Príloha A Zoznam tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II - Automatické licencie sa mení a dopĺňa takto:

2.1 Skupina Poľnohospodárske a potravinárske výrobky znie:

„Poľnohospodárske a potravinárske výrobky
0102 90 ostatný živý hovädzí dobytok tona
0103 91 ostatný živý bravčový dobytok do 50 kg tona
0103 92 ostatný živý bravčový dobytok nad 50 kg tona
0104 10 80 ovce živé ostatné tona
0105 91 00 kohúty a sliepky tona
0201 hovädzie mäso čerstvé i chladené tona
0202 hovädzie mäso mrazené tona
0203 bravčové mäso čerstvé, chladené i mrazené tona
0204 10 až 43 baranie a jahňacie mäso tona
0207 mäso a jedlé droby hydiny čísla 0105 čerstvé tona
0209 00 bravčové sadlo a slanina tona
0210 mäso a jedlé droby, nasolené alebo v slanom náleve tona
0301 93 00 živé kapry tona
0401 mlieko a smotana, nezahustené ani
neobsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidla tona
0402 mlieko a smotana, zahustené alebo
obsahujúce prídavok cukru alebo iných sladidiel tona
0403 cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt,
kefír a ostatné skvasené alebo acidofilné mlieko a smotana tona
0405 maslo a iné tuky z mlieka tona
0406 syry a tvaroh tona
0407 00 vtáčie vajcia v škrupinách čerstvé, konzervované alebo varené tona
0408 vtáčie vajcia bez škrupín a žltky tona
0409 00 00 prírodný med tona
0602 20 stromy, zákrpky, kríky a kríčky,
tiež vrúbľované, tých druhov, ktoré rodia jedlé ovocie a orechy ks
0602 30 30 rododendrony a azalky, tiež vrúbľované ks
0602 40 ružové kríky, tiež vrúbľované ks
0602 99 41 lesné stromy, kríky a kríčky ks
0602 99 45 stromy, kríky a kríčky okrem lesných
- ich koreňovité odrezky a mladé rastliny ks
0602 99 49 stromy, kríky a kríčky okrem lesných
- iné než koreňovité odrezky a mladé rastliny ks
0603 rezané kvety a puky na kytice alebo na okrasné účely ks
0701 zemiaky, čerstvé alebo chladené tona
0702 00 paradajky, čerstvé alebo chladené tona
0704 90 10 kapusta (biela, červená), čerstvá alebo chladená tona
0709 60 10 sladká paprika, čerstvá alebo chladená tona
0806 10 hrozno čerstvé tona
0808 10 jablká tona
0808 20 hrušky a dule tona
0904 20 90 mletá paprika tona
1001 pšenica tona
1002 00 00 raž tona
1003 00 jačmeň tona
1005 90 00 kukurica ostatná tona
1105 múka, krupica, vločky, granuly a pelety zo zemiakov tona
1108 škroby; inulín tona
1205 00 semená repky, semená repky olej ký, tiež drvené tona
1206 00 slnečnicové semená, aj drvené tona
1209 99 10 semená lesných stromov tona
1210 chmeľové šištičky, čerstvé alebo sušené tiež drvené; lupulín tona
1212 91 10 cukrová repa, čerstvá tona
1512 11 91 slnečnicový olej tona
1514 repkový olej tona
1517 margarín; zmesi alebo prípravky pokrmových živočíšnych tukov alebo
olejov, iné pokrmové tuky a oleje a ich frakcie čísla 1516 tona
1601 00 párky, salámy a podobné výrobky z mäsa,
drobov alebo krvi; potravinové prípravky na podklade týchto výrobkov tona
1602 iné prípravky a konzervy z mäsa, drobov alebo krvi tona
1701 trstinový alebo repný cukor a chemickyčistá sacharóza, v pevnom stave tona
1702 30 až
1702 40 glukóza, glukózový cukor a izoglukóza tona
1703 melasy tona
1902 cestoviny tona
2001 zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené
alebo konzervované v octe alebo v kyseline octovej tona
2004 ostatná zelenina, pripravená alebo
konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej, zmrazená tona
2007 zaváraniny, želé, lekváre, ovocné a orechové kaše (pyré) tona
2008 ovocie, orechy a iné jedlé časti
rastlín, inak upravené alebo konzervované tona
2202 nealkoholické nápoje hl
2203 00 pivo hl
2204 víno z čerstvého hrozna vrátane vína
obohateného alkoholom; vínny mušt, iný ako čísla 2009 hl
2207 etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholometrickým titrom 80% vol.
alebo viac; etylalkohol a destiláty denaturované, s akýmkoľvek
alkoholometrickým titrom LPA
2208 etylalkohol nedenaturovaný s merným alkoholickým titrom menším ako 80% vol. ;
destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje;
zložené alkoholické prípravky používané na prípravu nápojov LPA".
2.2 Skupina Tabak a vyrobené tabakové náhradky znie:
„Tabak a vyrobené tabakové náhradky
2402 cigary (aj s odrezanými koncami), cigarky (cigarillos) a cigarety z
tabaku alebo z tabakových náhradiek ks
2403 ostatné tabakové výrobky a tabakové náhradky;
homogenizovaný alebo rekonštituovaný tabak;
tabakové výťažky a tresti kg".
2.3 Skupina Drevo a drevené výrobky znie:
„Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice) m3
4403 10 10 stĺpy ihličnaté, surové a impregnované m3
4403 20 00 10 výrezy ihličnaté I. až III. triedy akosti m3
4403 20 00 90 ostatné - vlákninové drevo ihličnaté m3
výrezy listnaté I. až III. triedy akosti:
4403 91 00 10 dubové m3
4403 92 00 10 bukové m3
4403 99 10 10 topoľové m3
4403 99 80 10 ostatné m3
ostatné - vlákninové drevo listnaté:
4403 91 00 90 dubové m3
4403 92 00 90 bukové m3
4403 99 10 90 topoľové m3
4403 99 80 90 ostatné m3
4410 drevotrieskové dosky m3
4411 drevovláknité dosky m3".
2.4 V skupine Ropné produkty sa za položku colného sadzobníka „2710 00 69" vkladajú tieto
nové položky (s doplnkovými kódmi):
„2710 00 69 10 ťažké plynové oleje a ich zmesi na pohon motorov tona
2710 00 69 20 ťažké plynové oleje na vykurovacie účely tona
2710 00 69 90 ťažké plynové oleje ostatné tona".
2.5 Skupina Obuv znie:
„Obuv
6402 ostatná obuv s podrážkou a zvrškom z kaučuku alebo plastov páry
6403 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne páry
6404 obuv s podrážkou z kaučuku, plastov, usne alebo kompozitnej
usne a so zvrškom z textilných materiálov páry
6405 ostatná obuv páry".
2.6 V skupine Železo, oceľ a výrobky z nich sa položka colného sadzobníka
„7204 železné oceľové odpady vrátane pretavených a šrot nahrádza týmito položkami: tona"
„7204 10 00 liatinové odpady a šrot tona
7204 21 00 odpady a šrot z legovanej nehrdzavejúcej ocele tona
7204 29 00 odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné tona
7204 30 00 odpady a šrot z pocínovaného železa, alebo ocele tona
7204 41 10 odpad zo sústruženia, hobľovania,
frézovania, rezania a pilovania vrátane triesok tona
7204 41 91 zvyšky z razenia, paketované tona
7204 41 99 zvyšky z razenia, ostatné tona
7204 49 10 ostatné kovové odpady a šrot, drvené (rozstrihané) tona
7204 49 30 ostatné kovové odpady a šrot, ostatné - paketované tona
7204 49 91 ostatné kovové odpady a šrot, ostatné - netriedené tona
7204 49 99 ostatné kovové odpady a šrot,
nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované tona
7204 50 10 pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch tona
7204 50 90 pretavené odpady v ingotoch, ostatné tona".
2.7 V skupine Železo, oceľ a výrobky z nich sa číslo položky colného sadzobníka „7212 50 48" nahrádza číslom „7212 50 98".
2.8 V skupine Stroje a elektrické zariadenia sa položka colného sadzobníka
„8529 10 31 satelitné prijímače nahrádza týmito položkami: ks"
„8529 90 70 elektronické zostavy na príjem satelitného signálu ks
8543 80 80 satelitné prijímače (receivery) dovážané samostatne ks".
3. Príloha B Zoznamu tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze (Neautomatické licencie) sa mení a dopĺňa takto:
3. 1 V skupine Rastlinné výrobky sa číslo položky colného sadzobníka „1003 00 80" nahrádza číslom „1003 00 90".
3. 2 Skupina Drevo a drevené výrobky znie:
„Drevo a drevené výrobky
4401 10 00 palivové drevo (polená, kláty, vetvy, viazanice a pod.) 20 000 m3
4403 10 10 stĺpy ihličnaté surové a impregnované 30 000 m3
4403 20 00 10 výrezy ihličnaté I. až III. akosti 120 000 m3
4403 20 00 90 ostatné - vlákninové drevo ihličnaté 140 000 m3
výrezy listnaté I. až III. akosti: 100 000 m3
4403 91 00 10 dubové
4403 92 00 10 bukové
4403 99 10 10 topoľové
4403 99 80 10 ostatné
ostatné - vlákninové drevo: 215 000 m3
listnaté
4403 91 00 90 dubové
4403 92 00 90 bukové
4403 99 10 90 topoľové
4403 99 80 90 ostatné
4406 drevené železničné a podobné podvaly 35 000 m3
rezivo ihličnaté: 225 000 m3
4407 10 91 smrekové
4407 10 93 borovicové
4407 10 99 ostatné
rezivo listnaté, ktorého všetky tri rozmery sú väčšie
než hrúbka 13 mm, šírka 60 mm,
dĺžka 2 000 mm: 125 000 m3
4407 91 90 rezivo listnaté dubové
4407 92 90 rezivo listnaté bukové
4407 99 91 rezivo listnaté topoľové
4407 99 93 rezivo listnaté orechové
4407 99 99 rezivo listnaté ostatné".
3.3 V skupine Buničina, papier a výrobky z nich sa položka colného sadzobníka
„4704 29 0 Obuničina listnatá na chemické spracovanie tona"
nahrádza položkou
„4702 00 00 chemická drevná buničina na chemické spracovanie tona"
3.4 V skupine Obyčajné kovy a výrobky z obyčajných kovov sa položka colného sadzobníka
„7204 železné a oceľové odpady vrátane pretavených a šrot 150 000 tona"
nahrádza týmito položkami:
„7204 10 00 liatinové odpady a šrot tona
7204 21 00 odpady a šrot z legovanej
nehrdzavejúcej ocele tona
7204 29 00 odpady a šrot z legovanej ocele - ostatné tona
7204 30 00 odpady a šrot z pocínovaného železa, alebo ocele tona
7204 41 10 odpad zo sústruženia, hobľovania, frézovania, rezania
a pilovania vrátane triesok tona
7204 41 91 zvyšky z razenia, paketované tona
7204 41 99 zvyšky z razenia, ostatné tona
7204 49 10 ostatné kovové odpady a šrot,
drvené (rozstrihané) tona
7204 41 30 ostatné kovové odpady a šrot,
ostatné - paketované tona
7204 49 91 ostatné kovové odpady a šrot,
ostatné - netriedené tona
7204 49 99 ostatné kovové odpady a šrot,
nie zvyšky po sústružení a razení, nepaketované tona
7204 50 10 pretavené odpady z legovanej ocele v ingotoch tona
7204 50 90 pretavené odpady v ingotoch, ostatné tona".
3.5 V skupine Valcovaný materiál sa číslo položky colného sadzobníka
„7208 35 90" nahrádza číslami „7208 35 91, 72 08 35 93, 7208 35 99", číslo položky colného sadzobníka „7208 45 90" sa nahrádza číslami „7208 45 91, 7208 45 93, 7208 45 99",
číslo položky colného sadzobníka „7210 90 11" sa nahrádza číslom „7211 90 11" a číslo položky colného sadzobníka „7212 11 00" sa nahrádza číslom „7220 11 00".
3.6 Skupina Motorové vozidlá znie:
„Motorové vozidlá
8701 90 traktory ks".
4. Príloha D Zoznam tovarov podliehajúcich licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze v časti I -
Zvlášť nebezpečné jedy, omamné látky, psychotropné látky, prekurzory a pomocné chemické látky sa
mení a dopĺňa takto:
4.1 V položke colného sadzobníka 2804 70 00 sa slová „Fosfor (biely, žltý)" nahrádza slovami
„Fosfor (biely, žltý, červený) a číselné označenie „(2)" sa nahrádza označením „(4)".
4.2 V položke colného sadzobníka 2830 90 90 sa slová „Polysulfit amónny" nahrádzajú slovami
„Polysulfid amónny".
4.3 Číslo položky colného sadzobníka „2921 44 00" sa nahrádza číslom „2922 49 80".
4.4 Číslo položky colného sadzobníka „2933 39 80" sa nahrádza číslom „2933 39 90".
4.5 V položkách colného sadzobníka 2909 11 00, 2914 12 00, 2915 24 00, 2922 49 50 sa číselné
označenie „(5)" nahrádza označením „(4)".
4.6 Vypúšťajú sa položky colného sadzobníka
„2933 90 80 Parafluórf entanyl (1) kg
2933 90 80 Beta-hydroxyfentanyl (1) kg
2933 90 80 Beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) kg"
a položka colného sadzobníka
„2933 90 80 Ostatné heterocyklické zlúčeniny len s dusíkatými
heteroatómami, nukleové kyseliny a ich soli kg"
sa na konci dopĺňa týmto znením:
„-parafluórfentanyl (1) kg
-beta-hydroxyfentanyl (1) kg
-beta-hydroxy-3-metylfentanyl (1) kg".
4.7 Časť I sa na konci dopĺňa položkami colného sadzobníka, ktoré znejú:
„2806 10 00 Kyselina chlorovodíková (4) tona
2807 00 10 Kyselina sírová 4) tona
2841 60 10 Manganistan draselný (4) tona
2902 30 Toluén (4) tona
2914 11 00 Acetón (4) tona
2916 33 00 Kyselina fenyloctová, jej soli, estery (4) tona".

Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z.

Príloha E Zoznam tovaru podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze znie:

„ZOZNAM TOVARU
podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze

ZBRANE, STRELIVO, VÝBUŠNINY, ZBROJÁRSKA A BEZPEČNOSTNÁ TECHNIKA

Položka colného sadzobníka Názov tovaru Merná jednotka
3601 00 00 Práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3602 00 00 Prípravné výbušniny iné ako práškové výmetové výbušniny Sk OP/kg
3603 00 Zápalnice, bleskovice, roznetky alebo rozbušky, zažíhadlá, elektrické rozbušky Sk OP/kg
3604 Ohňostroje, signalizačné rakety, dažďové rakety, hmlové signály a ostatné pyrotechnické výrobky5) Sk OP/kg
3605 00 00 Zápalky, iné ako pyrotechnické výrobky číslo 36045) Sk OP/ks
8411 Prúdové motory, turbovrtuľové pohony a ostatné plynové turbíny6) Sk OP/ks
8479 Stroje a mechanické prístroje s vlastnou individuálnou funkciou v tejto kapitole inde neuvedené ani nezahrnuté7) Sk OP/ks
8526 Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje (radary), rádionavigačné prístroje a rádiové prístroje na diaľkové riadenie5) Sk OP/ks
8705 Motorové vozidlá na osobitné účely, iné ako tie, ktoré sú konštruované najmä na osobnú alebo nákladnú dopravu (napr. vyslobodzovacie automobily, požiarne automobily, žeriavové nákladné automobily s miešačkou na betón, zametacie automobily, kropiace automobily, pojazdné dielne, pojazdné röntgenové stanice)5) Sk OP/ks
8710 00 Tanky a iné obrnené vozidlá, tiež vybavené zbraňami, ich časti a súčiastky Sk OP/ks
8802 Ostatné aerodyny (lietadlá - napr. vrtuľníky, letúne), kozmické lode vrátane družíc a ich štartovacie nosiče5) Sk OP/ks
8803 30 Ostatné časti a súčasti letúnov alebo vrtuľníkov6) Sk OP
8805 10 90 Letecké katapulty a podobné prístroje a zariadenia, prístroje a zariadenia na pristavanie aerodynov na lietadlovej lodi a podobné prístroje a zariadenia, pozemné prístroje na letecký výcvik, ich časti a súčasti - ostatné5, 6) Sk OP
8906 00 Ostatné lode a člny vrátane vojnových lodí a záchranných člnov s výnimkou veslových Sk OP/ks
8907 Ostatné plavidlá (napr. pontóny, nádrže, kesóny, prístavné mostíky, boje a výstražné svetelné plaváky)5) Sk OP/ks
9013 10 00 Zameriavacie ďalekohľady na zbrane, periskopy, ďalekohľady na stroje, prístroje a nástroje tejto kapitoly triedy XVI6) Sk OP/ks
9020 00 Ostatné dýchacie prístroje a plynové masky s výnimkou ochranných masiek bez mechanických častí a vymeniteľných filtrov5) Sk OP/ks
9301 00 00 Vojenské zbrane s výnimkou revolverov, pištolí a zbraní čísla 9307 Sk OP/ks
9302 00 Revolvery a pištole, iné ako zaradené do čísla 9303 alebo 9304 Sk OP/ks
9303 Ostatné strelné zbrane a zariadenia využívajúce výbuch strelného prachu (napr. poľovnícke pušky, karabíny a pod.) Sk OP/ks
9304 00 00 Ostatné zbrane (napr. pušky, karabíny a pištole na pero, tlak vzduchu alebo plyn, obušky) okrem sečných a bodných zbraní čísla 9307 Sk OP/ks
9305 Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov čísel 9301 až 9304 Sk OP
306 Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely, náboje a ostatné strelivo a strely, ako aj ich časti a súčasti vrátane brokov všetkých druhov a nábojových krytiek Sk OP/ks
9307 00 00 Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy Sk OP/ks
Technológ, zariadenia a opravy Stroje a zariadenia, iné ako číslo 8479, slúžiace predovšetkým na výrobu tovaru uvedeného v tejto prílohe a opravy tovaru uvedeného v tejto prílohe Sk OP
Služby Služby poskytované zahraničným osobám prijímanie služieb od zahraničných osôb v súvislosti so zabezpečovaním obrany a bezpečnosti štátu alebo v súvislosti s výskumom, vývojom, skúšaním, zavádzaním výroby a zabezpečovaním servisu výrobkov, náhradných dielcov a komponentov k nim, ktoré sú osobitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na použitie v ozbrojených a bezpečnostných zložkách Sk OP".

5) Ak sú osobitou konštrukciou alebo usporiadaním určené na účely obrany a bezpečnosti štátu alebo na hromadné a výhradné použitie v ozbrojených a bezpečnostných silách.
6) Ak sú ako výrobky, náhradné dielce alebo komponenty určené na kompletizáciu alebo opravy iných druhov tovaru uvedených v prílohe.
7) Ak sú určené predovšetkým na výrobu zbraní, streliva alebo výbušnín.

Príloha č. 3 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 167/1994 Z. z.

Príloha G Žiadosť o udelenie vývoznej/dovoznej licencie na tovary uvedené v prílohe E znie:

Vzor 03 - Žiadosť o udelenie vývoznej/dovoznej licencie na tovary uvedené v prílohe E