Zákon č. 158/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Čiastka 44/1994
Platnosť od 28.06.1994 do30.06.2015
Účinnosť od 28.06.1994 do30.06.2015
Zrušený 180/2014 Z. z.

OBSAH

158

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 8. júna 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 prvá veta znie:

„Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone petičného práva podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona.2)“.

2. Za § 1 sa vkladajú nové § 1a až 1c, ktoré znejú:

㤠1a

(1) Petícia za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia“) musí byť písomná a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko, rodné číslo2a) a bydlisko toho, kto ju podpisuje. Ak podáva petíciu petičný výbor, uvedú sa mená, priezviská a bydliská všetkých členov petičného výboru a meno, priezvisko, rodné číslo2a) a bydlisko toho, kto je oprávnený členov petičného výboru v tejto veci zastupovať.

(2) Bydliskom uvedeným v odseku 1 sa rozumie obec, ulica, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.

§ 1b

(1) Občana možno na podporu petície vyzývať iba na miestach prístupných verejnosti, na verejných zhromaždeniach, v tlači a v iných hromadných informačných prostriedkoch, na schôdzach občianskych združení, politických strán a politických hnutí.

(2) Nie je prípustné vyzývať na podporu petície a žiadať o podpis petície v budovách štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy v rámci výkonu štátnej správy v pracovnom čase, ako aj v bezprostrednej blízkosti týchto budov a v priestoroch ozbrojených zborov. V zdravotníckych zariadeniach, ústavoch sociálnej starostlivosti a na pracoviskách možno vyzývať na podporu petície a žiadať o podpis iba vo vyhradenom priestore a v určenom čase.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne aj na výzvy, aby občania petíciu nepodporili.

§ 1c

(1) Prezident republiky preskúma, či petícia svojím obsahom zodpovedá ústave2b) a osobitnému zákonu2c) a či má predpísané náležitosti.

(2) Ak podmienky uvedené v odseku 1 neboli splnené, prezident republiky vyhlásenie referenda odmietne. O svojom rozhodnutí informuje zástupcu petičného výboru.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a), 2b) a 2c) znejú:

2a) § 15 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

2b) Čl. 93 Ústavy Slovenskej republiky.

2c) § 1 ods. 4 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.