155

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 14. júna 1994

o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty

Vláda Slovenskej republiky podľa § 32a ods. 10 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb. nariaďuje:


§ 1

Výpočet úhrady za dobývací priestor

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba (ďalej len „organizácia“)1) vypočíta ročnú úhradu za dobývací priestor podľa plošného vymedzenia dobývacieho priestoru na povrchu.

(2) Výpočet ročnej úhrady za dobývací priestor obsahuje názov tohto priestoru, údaje o druhu nerastu, na ktorého dobývanie bol určený, o jeho ploche a výške ročnej úhrady.

(3) Výpočet úhrady podľa odseku 2 je súčasťou dokumentácie predkladanej s návrhom na určenie dobývacieho priestoru alebo s návrhom na jeho zmenu.

§ 2

Platenie úhrady za dobývací priestor

(1) Organizácia zaplatí vypočítanú úhradu za dobývací priestor do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom obvodného banského úradu2), v ktorého obvode pôsobnosti sa nachádza dobývací priestor. Úhrada sa platí každoročne, počnúc kalendárnym rokom nasledujúcim po roku, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o určení alebo zmene dobývacieho priestoru, najneskôr do konca februára kalendárneho roku. V tomto termíne predkladá organizácia obvodnému banskému úradu priznanie úhrady za dobývací priestor.

(2) Platenie úhrady za dobývací priestor sa vzťahuje aj na rok, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o zrušení dobývacieho priestoru.

§ 3

Výpočet úhrady za vydobyté nerasty

(1) Organizácia, ktorá dobýva výhradné ložisko, vypočíta úhradu za vydobyté nerasty ako percentuálny podiel z celkových tržieb za vydobyté nerasty alebo nerasty po ich úprave a zušľachtení vykonanom v súvislosti s ich dobývaním (ďalej len „vydobyté nerasty“) ocenené trhovou cenou v období, za ktoré sa výpočet úhrady vykonáva. Spôsob výpočtu úhrady je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

(2) Ak organizácia vydobyté nerasty nepredáva, ale ich ďalej spracúva na výrobky a trhová cena vydobytých nerastov nie je z tohto dôvodu známa, základ výpočtu úhrady za vydobyté nerasty sa určí ak súčin podielu nákladov na dobývanie nerastov k celkovým nákladom na výrobky vyrobené z vydobytých nerastov a tržieb dosiahnutých za odpredané výrobky v období, za ktoré sa výpočet úhrady vykonáva. Spôsob výpočtu úhrady je uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.

(3) Výška sadzieb úhrady za vydobyté nerasty na výpočet úhrad podľa druhov nerastov je uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

(4) Trhovou cenou vydobytých nerastov sa rozumie cena za 1 tonu (m3) vydobytého nerastu alebo cena za 1 tonu (m3) nerastu upraveného alebo zušľachteného v súvislosti s jeho dobývaním, za ktorú organizácia tieto nerasty v kalendárnom roku alebo v jeho časti odpredala.3)

(5) Ak organizácia vydobyté nerasty alebo výrobky vyrobené z vydobytých nerastov použila na vlastnú potrebu alebo ich nepredala, pri výpočte úhrady sa do celkových tržieb podľa odseku 1 a 2 zahrnú aj predpokladané tržby, ktoré by sa získali predajom týchto vydobytých nerastov alebo výrobkov v období, za ktoré sa výpočet úhrady vykonáva.

(6) Podkladom výpočtu úhrady za vydobyté nerasty je doklad o objeme ťažby, doklad o tržbe, doklady o nákladoch na dobývanie nerastov a o celkových nákladoch na výrobky vyrobené z vydobytých nerastov, prípadne povolenie zníženia tejto úhrady podľa § 5 za obdobie, za ktoré sa výpočet vykonáva.

(7) Výpočet úhrady za vydobyté nerasty vykoná organizácia za každý štvrťrok kalendárneho roku. Prvý výpočet sa vykoná za štvrťrok, v ktorom organizácia vyhradený nerast vydobyla alebo v súvislosti s vydobytím upravila alebo zušľachtila. Výpočet úhrady za štvrtý štvrťrok obsahuje okrem výpočtu úhrady za tento štvrťrok aj celkové vyúčtovanie úhrady za kalendárny rok.

§ 4

Platenie úhrady za vydobyté nerasty

(1) Úhradu za vydobyté nerasty zaplatí organizácia štvrťročne vo výške vypočítanej podľa § 3 vždy do konca druhého mesiaca nasledujúceho štvrťroku. Platba z celkového vyúčtovania za kalendárny rok je splatná do konca februára nasledujúceho roku. V uvedených termínoch predkladá organizácia obvodnému banskému úradu priznanie úhrady za vydobyté nerasty.

(2) Úhradu za vydobyté nerasty zaplatí organizácia do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom obvodného banského úradu, v ktorého obvode pôsobnosti sa nachádza dobývací priestor.

§ 5

Zníženie úhrady za vydobyté nerasty

(1) Zníženie úhrady za vydobyté nerasty môže povoliť na žiadosť organizácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Organizácia zasiela túto žiadosť Ministerstvu financií Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré k tejto žiadosti pripojí svoje písomné stanovisko.

(2) Zníženie úhrady za vydobyté nerasty možno povoliť v prípadoch

a) využívania nebilančných zásob výhradného ložiska,

b) poskytnutia štátnej dotácie na dobývanie výhradného ložiska,

c) dobývania výhradného ložiska so zložitými banskotechnickými, bezpečnostnými alebo geologickými pomermi4),

d) preukázaného použitia finančných prostriedkov na zriaďovanie a prevádzku ekologických stavieb,

e) postihnutia organizácie závažnou udalosťou alebo haváriou5) pri dobývaní výhradného ložiska, ktoré jej zapríčinili hmotné škody vo výške nad 10 mil. Sk.

§ 6

Oslobodenie od platenia úhrady za vydobyté nerasty

(1) Oslobodenie od platenia úhrady za vydobyté nerasty na určitú dobu môže povoliť na žiadosť organizácie Ministerstvo financií Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v prípadoch uvedených v § 5 ods. 2, ak na dobývaní ložiska je verejný záujem. Ustanovenie § 5 ods. 1 platí tu obdobne.

(2) Oslobodenie od platenia úhrady za vydobyté nerasty možno povoliť až na tri roky.

§ 7

Zánik dôvodu na zníženie alebo oslobodenie od platenia úhrady za vydobyté nerasty

(1) Ak organizácii zanikne dôvod na zníženie alebo oslobodenie od platenia úhrady za vydobyté nerasty, organizácia je povinná túto skutočnosť do konca nasledujúceho mesiaca oznámiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky a obvodnému banskému úradu.

(2) Ak si organizácia nesplní povinnosť podľa odseku 1, je povinná zaplatiť úhradu za vydobyté nerasty v plnej výške od doby zániku dôvodu na zníženie alebo oslobodenie od platenia tejto úhrady.

§ 8

Správa úhrad

(1) Správu úhrad za dobývacie priestory a úhrad za vydobyté nerasty vykonávajú obvodné banské úrady.6)

(2) Pri výkone správy úhrad postupujú obvodné banské úrady primerane podľa predpisov o správe daní a poplatkov.7)

§ 9

Vedenie účtov úhrad

(1) Obvodné banské úrady vedú účty úhrad za dobývacie priestory a účty úhrad za vydobyté nerasty.

(2) Podkladom na vedenie účtov úhrad podľa odseku 1 sú priznania úhrad, ktoré predkladajú organizácie obvodným banským úradom (§ 2 ods. 1, § 4 ods. 1).

§ 10

Prechodné ustanovenie

Prvý výpočet úhrady za vydobyté nerasty podľa tohto nariadenia sa vykoná za tretí štvrťrok 1994.


§ 11

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 532/1992 Zb. o úhrade za dobývací priestor a úhrade za vydobyté nerasty.

§ 12

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.


Jozef Moravčík v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/1994 Z. z.

SPÔSOB VÝPOČTU ÚHRADY ZA VYDOBYTÉ NERASTY VÝHRADNÉHO LOŽISKA

A. Spôsob výpočtu úhrady za vydobyté nerasty podľa § 3 ods. 1 nariadenia vlády:

Vzorec 01

Ú – úhrada za vydobyté nerasty (tis. Sk),

T – celkové tržby za vydobyté nerasty (tis. Sk),

S – sadzba úhrady (%).

B. Spôsob výpočtu úhrady za vydobyté nerasty podľa § 3 ods. 2 nariadenia vlády:

Vzorec 02

Ú – úhrada za vydobyté nerasty (tis. Sk),

Nd – náklady na dobývanie (tis. Sk),

Nc – celkové náklady na výrobky vyrobené z vydobytých nerastov (tis. Sk),

T – celkové tržby za vydobyté nerasty (tis. Sk),

S – sadzba úhrady (%).

Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 155/1994 Z. z.

VÝŠKA SADZBY ÚHRADY ZA VYDOBYTÉ NERASTY PODĽA DRUHOV NERASTOV

Druh nerastuSadzba v %
a) rádioaktívne nerasty 10
b) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy s výnimkou rúd zlata a striebra 2
c) rudy zlata a striebra 5
d) magnezit 3
e) lignit a uhlie 2
f) ropa a horľavý zemný plyn 5
g) kamenná soľ, draselné, borové, brómové a jódové soli 5
h) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať fosfor, síru, fluór alebo ich zlúčeniny 4
i) tuha, azbest, sľuda, diatomit, minerálne farbivá, bentonit 3
j) baryt, mastenec 4
k) sklársky a zlievárenský piesok 6
l) kremeň, kremenec, vápenec, dolomit, slieň, čadič, znelec, trachyt, pokiaľ sú tieto nerasty vhodné na chemickotechnologické spracovanie alebo spracovanie tavením 6
m) granit, granodiorit, diorit, gabro, diabas, hadec, dolomit, vápenec, pokiaľ sú blokovo dobývateľné a leštiteľné, a travertín 7
n) technicky použiteľné kryštály nerastov a drahé kamene 8
o) nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať prvky vzácnych zemín a prvky s vlastnosťou polovodičov 6
p) halloyzit, sadrovec, anhydrit, perlit, zeolit 4
r) keramické a žiaruvzdorné íly a ílovce 4
s) kaolín 6
t) živcové pegmatity 2
u) mineralizované vody, z ktorých možno priemyselne získať vyhradené nerasty 4
v) technicky využiteľné prírodné plyny, pokiaľ nepatria k plynom uvedeným pod písmenom f) 5
Nevyhradené nerasty výhradných ložísk (§ 32a ods. 9 banského zákona v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.)
w) štrkopiesky a piesky 0,5
x) kamenivo 0,3
y) tehliarske hliny, hliny, ílovce a ostatné korekčné nerasty na výrobu cementu 0,4
z) nerasty na výrobu abrazív 1

Poznámky pod čiarou

1) § 7a zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb.

2) Vyhláška Slovenského banského úradu č. 535/1991 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.

3) Zákon č. 526/1990 Zb. o cenách.

4) Napríklad § 14a ods. 2 písm. a) banského zákona.

5) § 5 a 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.

6) § 32a ods. 3 banského zákona.

7) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z.