Zákon č. 149/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch

Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994 do31.12.2003
Účinnosť od 01.10.1994 do31.12.2003
Zrušený 586/2003 Z. z.

149

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 27. mája 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl.I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 písm. b) znie:

b) poskytovanie právnej pomoci komerčnými právnikmi,"

2. V § 1 ods. 2 sa slová „v pracovnom alebo obdobnom právnom vzťahu” nahrádzajú slovami „v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu.".

3. § 2 znie:

㤠2

(1) Povolanie komerčného právnika je slobodné povolanie, ktoré možno vykonávať len podľa tohto zákona.

(2) Komerčný právnik poskytuje právnu pomoc fyzickým a právnickým osobám, najmä vo veciach súvisiacich s ich podnikateľskou činnosťou, a to tým, že ich zastupuje v konaní pred súdmi, ak osobitný právny predpis neustanovuje inak, notármi, štátnymi orgánmi a inými právnymi subjektmi, poskytuje právne rady, spracúva právne rozbory a spisuje zmluvy a iné listiny.".

4. § 3 sa vypúšťa.

5. V § 5 písm. b) sa slová „Českej a Slovenskej Federatívnej Republike" nahrádzajú slovami „Slovenskej republike".

6. V § 6 písm. b) znie:

b) kto je v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu  s výnimkou pedagogickej, publicistickej, literárnej, vedeckej  a umeleckej činnosti.".

7. V § 11 ods. 1 písm. g) znie:

g) komu po vydaní licencie vznikol pracovný pomer alebo obdobný  pracovný vzťah s výnimkou činností uvedených v § 6 písm.  b), a bezodkladne nepožiada o pozastavenie výkonu činnosti.".

8. V § 11 ods. 3 sa na konci pripájajú slová: „najneskôr do 30 dní odo dňa vyčiarknutia.".

9. § 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2a) znie:

(3) Za škodu, ktorá vznikla klientovi pozastavením výkonu činnosti podľa § 12, zodpovedá komerčný právnik podľa osobitného predpisu.2a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) § 33b a § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.".

10. V § 21 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa novým odsekom 2, ktorý znie:

(2) Právnu pomoc poskytujú komerční právnici ako spoločníci buď samostatne, alebo spoločne. Pri samostatnom poskytovaní právnej pomoci je spoločník komerčného právnika oprávnený zastupovať ho priamo zo zákona.".

11. V § 30 písm. b) znie:

b) získal vysokoškolské vzdelanie na právnickej fakulte na území  Slovenskej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej  Republiky, alebo začal právnické štúdium na právnickej fakulte  v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, ktoré ukončil  v Českej republike, alebo má uznané právnické vzdelanie  získané v zahraničí,".

12. Za § 46 sa vkladá § 46a, ktorý znie:

㤠46a

Komerční právnici, ktorí sú v deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu, sú povinní od tohto dňa do 3 mesiacov skončiť pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah alebo z tohto dôvodu požiadať o pozastavenie výkonu činnosti komerčného právnika. Ak tak neurobia, sú povinní do ďalších 3 mesiacov výkon povolania komerčného právnika skončiť.".


Čl.II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.


Michal Kováč v.r.

Ivan Gašparovič v.r.

Jozef Moravčík v.r.