Zákon č. 148/1994 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia

(v znení č. r1/c60/1994 Z. z.)

Čiastka 42/1994
Platnosť od 22.06.1994 do31.08.2002
Účinnosť od 01.07.1994 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

148

ZÁKON

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

z 26. mája 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení zákona č. 218/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 vrátane nadpisu znie:

㤠3

Zdroje znečisťovania

(1) Zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „zdroje znečisťovania") podľa tohto zákona sú

a) technologické celky, sklady a skládky palív, surovín  a produktov, skládky odpadov, lomy a iné plochy s možnosťou  zaparenia, horenia alebo úletu znečisťujúcich látok a iné  stavby, objekty, zariadenia a činnosti, ktoré výrazne  znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie. Zdroj  znečisťovania je vymedzený ako súhrn všetkých zariadení  a činností v rámci funkčného a priestorového celku,

b) pohyblivé zariadenia so spaľovacími alebo inými hnacími  motormi, ktoré znečisťujú ovzdušie, najmä cestné motorové  vozidlá, železničné koľajové vozidlá, plavidlá a lietadlá  (ďalej len „mobilné zdroje znečisťovania"); podrobnosti  ustanoví Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác  Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(2) Zdroje znečisťovania uvedené v odseku 1 písm. a) sa členia podľa tepelného výkonu, miery vplyvu technologického procesu na ovzdušie alebo podľa rozsahu znečisťovania na

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na  spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom 50 MW alebo  vyšším ako 50 MW a ostatné osobitne závažné technologické  celky (ďalej len „veľké zdroje znečisťovania"),

b) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na  spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom 0,2 MW alebo  vyšším ako 0,2 MW až do 50 MW, ostatné závažné technologické  celky, ako aj lomy a obdobné plochy s možnosťou zaparenia,  horenia alebo úletu znečisťujúcich látok, ak nie sú súčasťou  veľkého zdroja znečisťovania (ďalej len „stredné zdroje  znečisťovania"),

c) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na  spaľovanie palív so súhrnným tepelným výkonom do 0,2 MW,  ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých  a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa  vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie  ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie  sú súčasťou veľkého alebo stredného zdroja znečisťovania,  a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce  ovzdušie (ďalej len „malé zdroje znečisťovania").

(3) V pochybnostiach rozhodne o vymedzení zdroja znečisťovania alebo o jeho kategorizácii príslušný orgán ochrany ovzdušia.1)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej  správe ochrany ovzdušia.".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) § 43 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.
Vyhláška Štátnej komisie pre vedecko-technický a investičný rozvoj č. 186/1990 Zb. o oprávnení na projektovú činnosť.".

3. V § 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „v súlade s platnými predpismi" a nad slovo „povolenie" sa vkladá odkaz 3).

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

3) Napríklad § 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady  č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.".

4. Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a § 4 dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Vláda Slovenskej republiky ustanovuje nariadením jestvujúce zdroje znečisťovania a nové zdroje znečisťovania podľa odseku 1 písm. f) a g) vo vzťahu ku dňu účinnosti tohto nariadenia.".

5. V § 5 ods. 1 znie:

(1) Emisný limit je najvyššia prípustná miera vypúšťania znečisťujúcej látky do ovzdušia zo zdroja znečisťovania, zariadenia alebo inej súčasti zdroja znečisťovania vyjadrená ako hmotnostná koncentrácia znečisťujúcej látky v odpadových plynoch alebo hmotnostný tok znečisťujúcej látky za jednotku času, alebo hmotnostné množstvo znečisťujúcej látky vztiahnuté na jednotku produkcie či výkonu, alebo emisný stupeň, alebo stupeň znečisťovania ovzdušia spôsobovaný týmto zdrojom (tmavosť dymu). Pre mobilné zdroje znečisťovania možno emisný limit vyjadriť tiež ako množstvo znečisťujúcej látky vztiahnuté na jednotku dĺžky alebo na definovaný test.".

6. V § 5 ods. 2 sa slovo „najviac" nahrádza slovom „najvyššia" a vypúšťa sa slovo „hmotnostná".

7. V § 5 ods. 3 sa slovo „najviac" nahrádza slovom „najvyššie".

8. V § 5 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením limity znečisťovania vrátane ich sprísnenia v oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia (§ 15), všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania, podmienky a dobu potrebnú na ich dosiahnutie, zoznam znečisťujúcich látok, pre ktoré sa určujú limity znečisťovania, kategorizáciu zdrojov znečisťovania uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) a podmienky zabezpečenia rozptylu emisií znečisťujúcich látok. Zoznam znečisťujúcich látok a kategorizáciu zdrojov znečisťovania možno rozšíriť a vyhlásené limity znečisťovania sprísniť tak, že rozšírenie alebo sprísnenie sa musí vyhlásiť najmenej dva roky pred dňom ustanoveným ako deň ich účinnosti.

(5) Emisné limity pre mobilné zdroje znečisťovania uvedené v § 3 ods. 1 písm. b) ustanoví Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo"). Oprávnenia právnickým osobám a fyzickým osobám na výkon meraní emisií z mobilných zdrojov znečisťovania udeľuje Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky.".

9. V § 5 ods. 6 znie:

(6) Spôsob zisťovania množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov znečisťovania a podmienky udeľovania oprávnení právnickým osobám a fyzickým osobám na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z týchto zdrojov znečisťovania ustanoví Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.".

10. V § 5 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

11. V § 6 ods. 2 sa v prvej vete slovo „prevoz" nahrádza slovom „prevádzku"; druhá a tretia veta sa vypúšťajú.

12. V § 6 ods. 3 znie:

(3) Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív sú povinní vyrábať, dovážať a predávať palivá v súlade s požiadavkami na ich kvalitu, viesť prevádzkovú evidenciu a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia potrebné údaje. Požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie, rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.".

13. V § 6 ods. 4 sa bodka na konci vety nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „alebo uvedené v súhlase orgánu ochrany ovzdušia podľa § 11 ods. 1.".

14. V § 6 ods. 5 znie:

(5) Pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom znečisťovania ovzdušia, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musia voliť najlepšie dostupné technológie s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku.".

15. § 7 vrátane nadpisu znie:

㤠7

Povinnosti prevádzkovateľov veľkých a stredných zdrojov znečisťovania

(1) Prevádzkovatelia veľkých a stredných zdrojov znečisťovania sú povinní

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje znečisťovania  v súlade s platnou dokumentáciou a v súlade s podmienkami  určenými orgánom ochrany ovzdušia podľa § 11 ods. 1,

b) dodržiavať určené emisné limity (§ 5 ods. 4 a § 14 ods. 3),

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia  (§ 12 ods. 1),

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania  a zisťovať množstvo vypúšťaných znečisťujúcich látok spôsobom,  ktorý ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym  predpisom,

e) poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia údaje  ustanovené právnym predpisom a ďalšie údaje potrebné na  zistenie stavu ovzdušia,

f) bezodkladne odstraňovať v prevádzke zdrojov znečisťovania  nebezpečné stavy ohrozujúce kvalitu ovzdušia a robiť včas  potrebné opatrenia na predchádzanie haváriám,

g) vypracovať na účely regulácie emisií za situácií uvedených  v § 16 regulačné poriadky na prevádzku zdrojov znečisťovania  a dodržiavať schválené regulačné poriadky, ak nastane situácia  podľa § 16 ods. 2,

h) pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia bezodkladne zastaviť alebo obmedziť prevádzku zdroja znečisťovania, jeho časti alebo inú činnosť, ktorá je príčinou ohrozenia alebo zhoršenia kvality ovzdušia, bezodkladne informovať orgán ochrany ovzdušia3a) a štátneho obvodného lekára3b) a plniť opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia (§ 12 ods. 1); súčasne vhodným spôsobom informovať verejnosť,

i) zabezpečiť technické prostriedky na monitorovanie emisií, a ak  ide o veľké zdroje znečisťovania, aj imisií látok  znečisťujúcich ovzdušie, ak to ustanoví ministerstvo všeobecne  záväzným právnym predpisom, a prevádzkovať ich v súlade  s platnou dokumentáciou a v súlade s podmienkami určenými  orgánom ochrany ovzdušia podľa § 11 ods. 1,

j) umožniť pracovníkom orgánu ochrany ovzdušia alebo týmto orgánom povereným osobám prístup ku zdrojom znečisťovania za účelom zistiť množstvo znečisťujúcich látok a kontrolovať zdroj znečisťovania a jeho prevádzku,

k) informovať verejnosť o znečistení ovzdušia zo zdroja  znečisťovania a o opatreniach vykonávaných na obmedzenie tohto  znečistenia,

l) dodržiavať určené všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov  znečisťovania (§ 5 ods. 4),

m) vypracovať program znižovania emisií zo zdrojov znečisťovania, predložiť ho do 31. decembra 1995 príslušnému orgánu ochrany ovzdušia1) a na jeho požiadanie tento program aktualizovať.

(2) Prevádzkovatelia veľkých zdrojov znečisťovania sú povinní vypracovať ako záväznú súčasť miestnych prevádzkových predpisov súbor technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania vrátane opatrení na zmierňovanie priebehu a odstraňovanie dôsledkov havarijných stavov a predkladať ich návrhy, ako aj zmeny na schválenie orgánu ochrany ovzdušia.

(3) Ustanovenia § 7 ods. 1 písm. b) a l) sa nevzťahujú na osobitné prípady výskumno-vývojových technologických celkov (§ 11 ods. 6). Na účely tohto zákona je výskumno-vývojovým technologickým celkom taký technologický celok, ktorého výskumno-vývojový charakter vyplýva z jeho účelu.".

Poznámky pod čiarou k odkazom 3a) a 3b) znejú:

3a) § 3 a 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.

3b) § 74 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu  v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.  a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.".

16. V § 8 ods. 1 písm. a) sa časť vety za prvou čiarkou vypúšťa až do konca a pripájajú sa slová „určenými výrobcami a v súlade s podmienkami určenými orgánmi ochrany ovzdušia (§ 11),".

17. V § 8 ods. 1 písm. b) sa časť vety za bodkočiarkou vypúšťa; bodkočiarka sa nahrádza čiarkou.

18. V § 8 ods. 1 písm. c) znie:

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia (§ 12 ods. 1),".

19. V § 8 ods. 1 sa bodka za písmenom c) nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená d) a e), ktoré znejú:

d) viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania  a poskytovať príslušným orgánom ochrany ovzdušia údaje,  ktorých rozsah ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným  právnym predpisom,

e) neprekročiť určený stupeň znečisťovania ovzdušia (tmavosť  dymu).".

20. V § 8 ods. 2 znie:

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú na právnické osoby a fyzické osoby oprávnené podnikať.".

21. V § 9 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní v určených lehotách bez vyzvania na vlastné náklady dať si overiť, či ich mobilné zdroje znečisťovania plnia určené emisné limity; lehoty a podrobnosti ustanoví Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.

(3) V oblastiach vyžadujúcich osobitnú ochranu ovzdušia sa u prevádzkovateľov mobilných zdrojov znečisťovania môžu uplatniť osobitné režimy (§ 15). Ak sa uplatňujú takéto osobitné režimy, prevádzkovatelia mobilných zdrojov znečisťovania sú povinní ich dodržiavať.".

22. V § 10 sa slová „ustanovia zákony Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady" nahrádzajú slovami „ustanovuje osobitný zákon.3c)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c) znie:

3c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.".

23. § 11 vrátane nadpisu znie:

㤠11

Súhlas orgánu ochrany ovzdušia

(1) Súhlas orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia (ďalej len „orgán ochrany ovzdušia”) obsahujúci podmienky ochrany ovzdušia sa vyžaduje

a) na umiestňovanie a povoľovanie stavieb veľkých a stredných  zdrojov znečisťovania vrátane ich zmien a na ich uvedenie do  prevádzky,

b) na činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré  znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené  v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,

c) na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie podľa § 7 ods. 1 písm. i), ak na ne nebude vydaný súhlas podľa písmena a) a g),

d) na návrhy a zmeny technických noriem, ktorých uplatňovanie sa týka ochrany ovzdušia, a na schvaľovanie výnimiek z ich záväznosti, ak udelenie výnimky osobitný zákon4) pripúšťa,

e) na návrhy územnoplánovacej dokumentácie,

f) na povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania,

g) na zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania  technologických zariadení veľkých, stredných a malých zdrojov  znečisťovania,

h) na výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré  znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené  v zozname, ktorý sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,

i) na vydanie a zmeny súboru technicko-prevádzkových parametrov  a technicko-organizačných opatrení podľa § 7 ods. 2,

j) na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov  patriacich do kategórie veľkých alebo stredných zdrojov  znečisťovania, ak na ne nebude vydaný súhlas podľa písmena a)  a g).

(2) Žiadosti o súhlas podľa odseku 1 (ďalej len „žiadosti") predkladajú podľa povahy veci prevádzkovatelia, investori, projektanti, výrobcovia alebo dovozcovia (ďalej len „žiadateľ") príslušnému orgánu ochrany ovzdušia. Žiadosti musia obsahovať zdôvodnenie riešenia najvýhodnejšieho z hľadiska ochrany ovzdušia (§ 6 ods. 5). Ak ide o žiadosti prevádzkovateľov veľkých zdrojov znečisťovania o súhlas na umiestnenie stavby alebo na zmenu využívania technologických zariadení, vyžaduje sa zhodnotenie vplyvu na imisnú situáciu v okolí umiestnenia zdroja znečisťovania. Žiadateľ je povinný na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia k žiadosti podľa odseku 1 priložiť aj odborný posudok.

(3) Odborné posudky podľa odseku 2 vydávajú osoby, ktoré majú odbornú spôsobilosť overenú ministerstvom. Náklady spojené s overovaním odbornej spôsobilosti hradí žiadateľ o overenie. Podmienky na overovanie odbornej spôsobilosti ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Právnické osoby a fyzické osoby vykonávajúce ku dňu zverejnenia zoznamov činnosti podľa odseku 1 písm. b) a h), na ktoré treba súhlas podľa týchto ustanovení, sú povinné požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu v lehote do šiestich mesiacov od dňa zverejnenia zoznamov.

(5) Ak zdroj znečisťovania vypúšťa znečisťujúcu látku podľa § 2, ktorá však nemá určený emisný limit (§ 5 ods. 4), podmienky ochrany ovzdušia podľa odseku 1 ustanoví orgán ochrany ovzdušia po prerokovaní so štátnym obvodným lekárom3b) s prihliadnutím na škodlivé účinky danej znečisťujúcej látky a na technické možnosti obmedzovania jej emisií.

(6) V osobitných prípadoch výskumno-vývojových technologických celkov (§ 7 ods. 3) orgán ochrany ovzdušia v súhlase podľa odseku 1 písm. j) určí osobitné podmienky a dobu, na ktorú sa prevádzka týchto zdrojov znečisťovania povoľuje.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4) znie:

4) Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách  v znení zákona č. 632/1992 Zb.".

24. V § 12 ods. 1 sa slová „zaistenie nápravy" nahrádzajú slovami „opatrenia na nápravu".

25. V § 12 ods. 2 písm. a) sa za čiarkou dopĺňajú slová „okrem povinnosti informovať orgán ochrany ovzdušia, štátneho obvodného lekára a verejnosť,".

26. V § 12 ods. 2 písm. b) znie:

b) prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu  uložené orgánom ochrany ovzdušia podľa odseku 1 alebo podľa  § 7 ods. 1 písm. b) a c),".

27. V § 12 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10".

28. V § 14 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Emisné limity a všeobecné podmienky prevádzkovania zdrojov znečisťovania musia zodpovedať najlepším dostupným technológiám s prihliadnutím na primeranosť výdavkov na ich obstaranie a prevádzku (§ 6 ods. 5).

(3) Emisné limity jestvujúcich zdrojov znečisťovania vychádzajú z najnižších dosiahnuteľných emisií na daných technických zariadeniach pri dodržaní podmienok určených na ich prevádzku. Orgány ochrany ovzdušia určia tieto limity do 30. júna 1993; v prípade zistenia jestvujúceho zdroja znečisťovania do troch mesiacov od dňa začatia konania o určenie emisného limitu. Súčasne určia, dokedy sa musí dosiahnuť hodnota emisného limitu určeného pre nové zdroje znečisťovania. Táto doba sa musí určiť s prihliadnutím na používané technológie a musí sa skončiť najneskôr do 31. decembra 1998. Podrobnosti ustanovuje osobitný zákon.4a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a) znie:

4a) § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb.".

29. V § 14 ods. 4 sa slová „ustanovia orgány štátnej správy republík určené zákonmi Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady" nahrádzajú slovami „ustanovuje ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.".

30. V § 14 sa vypúšťa odsek 5.

31. V § 16 ods. 3 znie:

(3) Spôsob informovania verejnosti v prípade smogovej situácie (odsek 1) ustanovuje osobitný zákon.3c)".

32. V § 17 ods. 1 druhá veta znie: „Výšku poplatkov, ich výpočet a spôsob platenia ustanovuje osobitný zákon.4b)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 4b) znie:

4b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb. o poplatkoch  za znečisťovanie ovzdušia.".

33. § 18 vrátane nadpisu znie:

㤠18

Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám  oprávneným podnikať

(1) Pokutu vo výške od 100 000 Sk do 10 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania, ak nesplní  opatrenia na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja  znečisťovania vyplývajúce zo schválených regulačných poriadkov  smogového regulačného systému podľa § 7 ods. 1 písm. g) alebo  ak pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality  ovzdušia nezastaví alebo neobmedzí prevádzku zdroja  znečisťovania podľa § 7 ods. 1 písm. h),

b) výrobcovi, dovozcovi a predajcovi palív, ak poruší povinnosti  vyrábať, dovážať a predávať palivá v súlade s požiadavkami na  kvalitu ustanovené v § 6 ods. 3.

(2) Pokutu vo výške od 10 000 Sk do 5 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania, ak poruší  povinnosti ustanovené v § 6 ods. 4, § 7 ods. 1 písm. a),  b), c), f), i), l),

b) výrobcovi a dovozcovi zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré  znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie, ak vykonáva  činnosť podľa § 11 ods. 1 písm. h) bez súhlasu orgánu ochrany  ovzdušia.

(3) Pokutu vo výške od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť výrobcovi a dovozcovi mobilných zdrojov znečisťovania za porušenie povinností ustanovených v § 6 ods. 2.

(4) Pokutu vo výške od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť

a) prevádzkovateľovi veľkého zdroja znečisťovania, ak poruší  povinnosti ustanovené v § 7 ods. 1 písm. d), e), j), k)  a povinnosť informovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. h),

b) výrobcovi, dovozcovi a predajcovi palív, ak poruší povinnosti  o vedení prevádzkovej evidencie a poskytovaní údajov  ustanovené v § 6 ods. 3.

(5) Pokutu vo výške od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania, ak nesplní opatrenia na obmedzenie alebo zastavenie prevádzky zdroja znečisťovania vyplývajúce zo schválených regulačných poriadkov smogového regulačného systému podľa § 7 ods. 1 písm. g), alebo ak pri vážnom a bezprostrednom ohrození alebo zhoršení kvality ovzdušia nezastaví alebo neobmedzí prevádzku zdroja znečisťovania podľa § 7 ods. 1 písm. h).

(6) Pokutu vo výške od 5 000 Sk do 1 000 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 6 ods. 4 a v § 7 ods. 1 písm. a), b), c), f), i), l).

(7) Pokutu od 1 000 Sk do 200 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi stredného zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 7 ods. 1 písm. d), e), j), k) a povinnosť informovať ustanovenú v § 7 ods. 1 písm. h).

(8) Pokutu vo výške od 1 000 Sk do 100 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 6 ods. 4, v § 8 ods. 1 písm. a), c), e) alebo ak vykonáva činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. b) bez súhlasu orgánu ochrany ovzdušia.

(9) Pokutu vo výške od 500 Sk do 10 000 Sk môže orgán ochrany ovzdušia uložiť prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania, ak poruší povinnosti ustanovené v § 8 ods. 1 písm. b), d).

(10) Ak v lehote do uplynutia jedného roka od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 9, a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené orgánom ochrany ovzdušia podľa tohto zákona, orgán ochrany ovzdušia podľa tohto zákona, orgán ochrany ovzdušia uloží pokutu až do výšky dvojnásobku súm určených v odsekoch 1 až 9 a môže nariadiť odstavenie zdroja znečisťovania alebo obmedzenie jeho prevádzky.

(11) Pokutu možno uložiť do jedného roka od dňa, keď orgán ochrany ovzdušia zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov od dňa, keď k prekročeniu emisného limitu alebo k porušeniu povinností došlo. Pri určení výšky pokuty prihliada orgán ochrany ovzdušia na množstvo a obsah emitovaného znečistenia ovzdušia a závažnosť porušenia povinností.".

34. V § 19 sa slová „Federálnemu štatistickému úradu" nahrádzajú slovami „Štatistickému úradu Slovenskej republiky".

35. § 20 sa vypúšťa.

36. V § 21 sa slová „upravuje osobitný predpis" nahrádzajú slovami „ustanovuje osobitný zákon".

37. V § 22 sa slová „§ 11 ods. 1 písm. b), d) a e)" nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 1 písm. d) a e)".

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámka pod čiarou k odkazu 1) znie:

1) Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov.".

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 2) znie:

2) Zákon Slovenskej národnej rady č. 453/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
§ 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.".

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 5) znie:

5) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 2 a 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb.".

4. V § 2 ods. 2 znie:

(2) Ministerstvo

a) riadi výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia,

b) vykonáva hlavný štátny dozor vo veciach ochrany ovzdušia,

c) zabezpečuje sledovanie prenosu a rozptylu látok znečisťujúcich  ovzdušie,

d) zabezpečuje vo svojej pôsobnosti výskum, sleduje technický  rozvoj v rámci ochrany ovzdušia a podporuje rozširovanie  technológií obmedzujúcich znečisťovanie ovzdušia,

e) dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. d) zákona o ovzduší na návrhy a zmeny technických noriem, ktorých uplatňovanie sa týka ochrany ovzdušia, a na schvaľovanie výnimiek z ich záväznosti, ak dovoľuje udelenie výnimky osobitný zákon,6)

f) dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. h) zákona o ovzduší na  výrobu a dovoz zariadení, materiálov a výrobkov, ktoré  znečisťujú alebo môžu znečisťovať ovzdušie,

g) overuje podľa § 11 ods. 3 zákona o ovzduší odbornú spôsobilosť  osôb vydávajúcich odborné posudky,

h) určuje podľa § 14 ods. 4 zákona o ovzduší osobitné imisné  limity pre smogové varovné a regulačné systémy,

i) po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky  určuje imisné a depozičné limity a kontroluje dodržiavanie  imisných a depozičných limitov,

j) vedie evidenciu o veľkých a stredných zdrojoch znečisťovania,  ich emisiách a tieto údaje vyhodnocuje,

k) sprístupňuje informácie verejnosti v rozsahu podľa § 13 zákona  o ovzduší a zverejňuje najmenej raz ročne informácie o kvalite  ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov znečisťovania  ovzdušia (ďalej len „zdroje znečisťovania") na jeho  znečisťovaní,

l) udeľuje oprávnenie právnickým osobám a fyzickým osobám na  vykonávanie meraní emisií na zdrojoch znečisťovania uvedených  v § 3 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší a meraní imisií,  ktorých výsledky slúžia pre potreby konania pred orgánmi  štátnej správy ochrany ovzdušia, a kontroluje prostredníctvom  poverenej organizácie správnosť ich výsledkov,

m) plní ďalšie úlohy vo veciach ochrany ovzdušia vyplývajúce z tohto zákona a zo súvisiacich predpisov.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6) znie:

6) Zákon č. 142/1991 Zb. o česko-slovenských technických normách  v znení zákona č. 632/1992 Zb.".

5. V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „technicko-organizačných opatrení" vkladajú slová „ochrany ovzdušia".

6. V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slovo „ovzdušia" vkladajú slová „a všeobecných podmienok prevádzkovania zdrojov znečisťovania".

Poznámka pod čiarou k odkazu 7) znie:

7) § 5 ods. 4 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.".

7. V § 3 ods. 2 sa slová „opatrenia na odstránenie zistených závad" nahrádzajú slovami „opatrenia na nápravu".

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 8) znie:

8) § 18 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.".

9. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a); doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno a), ktoré znie:

a) určuje podľa § 14 ods. 3 zákona o ovzduší emisné limity pre  jestvujúce veľké zdroje znečisťovania,".

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

10. V § 4 ods. 3 písm. a) sa na konci vety pripájajú slová „okrem povinnosti informovať orgán ochrany ovzdušia, štátneho obvodného lekára9a) a verejnosť,".

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:

9a) § 74 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.".

11. V § 4 ods. 3 písm. b) znie:

b) prekračuje emisný limit a nesplnil opatrenia na nápravu  uložené príslušným orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia  podľa § 12 ods. 1 alebo podľa § 7 ods. 1 písm. b) a c) zákona  o ovzduší,".

12. V § 4 ods. 3 písm. c) sa slová „§ 18 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10".

13. V § 5 ods. 1 písm. b) znie:

b) na inštaláciu technických prostriedkov na monitorovanie emisií  a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie, ak na ne nebude vydaný  súhlas podľa písmena a) a e),".

14. V § 5 ods. 1 písm. d) znie:

d) na prevádzku výskumno-vývojových technologických celkov  patriacich do kategórie veľkých a stredných zdrojov  znečisťovania, ak na ne nie je vydaný súhlas podľa písmena a)  a e).".

15. V § 5 ods. 2 písm. b) sa slová „opatrenia na odstránenie zistených závad" nahrádzajú slovami „opatrenia na nápravu".

16. V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) rozhoduje v pochybnostiach podľa § 3 ods. 3 zákona o ovzduší  o vymedzení zdroja znečisťovania alebo o jeho kategorizácii.".

17. V § 5 ods. 3 písm. b) sa slová „Slovenskej komisie pre životné prostredie" nahrádzajú slovom „ministerstva" a slová „§ 17 písm. i)" sa nahrádzajú slovami „§ 17 písm. k)".

18. V § 6 písm. a) znie:

a) dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona o ovzduší na  povoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania,".

19. Poznámka pod čiarou k odkazu 12) znie:

12) § 3 ods. 2 písm. c) a § 8 zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov.".

20. V § 6 písm. c) sa slová „opatrenia na odstránenie zistených závad" nahrádzajú slovami „opatrenia na nápravu".

21. V § 6 písm. e) sa slová „§ 18 ods. 7" nahrádzajú slovami „§ 18 ods. 10".

22. V § 6 písm. f) sa za slová „§ 8" vkladajú slová „ods. 1".

23. V § 6 sa vypúšťa písmeno g); doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g), ktoré znie:

g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením  prevádzky mobilných zdrojov znečisťovania,".

24. § 6 sa dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

h) dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. b) zákona o ovzduší na  činnosti nepodliehajúce stavebnému konaniu, ktoré znečisťujú  alebo môžu znečisťovať ovzdušie a sú uvedené v zozname, ktorý  sa uverejňuje vo vestníku ministerstva,

i) dáva súhlas podľa § 11 ods. 1 písm. g) zákona o ovzduší na  zmeny používaných palív a surovín a na zmeny využívania  technologických zariadení malých zdrojov znečisťovania.".

25. V § 7 sa slová „opatrenia na odstránenie zistených závad" nahrádzajú slovami „opatrenia na nápravu".

26. V § 8 ods. 1 sa v druhej vete slovo „oprávnená" nahrádza slovom „oprávnené".

27. Poznámka pod čiarou k odkazu 13) znie:

13) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení  zákona č. 383/1990 Zb. a zákona č. 558/1991 Zb.".

28. V § 10 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Spôsob a podmienky zisťovania a sledovania údajov o dodržiavaní určených emisných limitov ustanoví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.".

29. V § 11 ods. 2 znie:

(2) Na právne úkony vykonávané orgánom štátnej správy ochrany ovzdušia podľa § 2 ods. 2 písm. e), g), h), l), § 4 ods. 1 písm. b), c), § 5 ods. 1 písm. a), c), § 5 ods. 2 písm. d) a § 6 písm. a) tohto zákona sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní s výnimkou ustanovení o miestnej príslušnosti.".

30. V § 12 ods. 1 znie:

(1) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti pri určovaní emisných limitov jestvujúcich zdrojov znečisťovania.".

31. V § 12 sa vypúšťa odsek 7.

32. V § 12 odseky 4 a 5 znejú:

(4) Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia o žiadosti podľa odseku 2 rozhodne do 30. júna 1993; v prípade zistenia jestvujúceho zdroja znečisťovania do troch mesiacov od dňa začatia konania o určenie emisného limitu.

(5) Orgán štátnej správy ochrany ovzdušia určí v rozhodnutí dobu platnosti emisného limitu pre jestvujúci veľký a stredný zdroj znečisťovania, ktorá nesmie presiahnuť 31. december 1998.".

33. V § 13 ods. 1 sa slová „§ 12 ods. 1 a 2" nahrádzajú slovami „§ 12 ods. 2" a slovo „Kčs" sa nahrádza slovom „Sk".

34. Poznámka pod čiarou k odkazu 15) znie:

15) § 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom  fonde životného prostredia Slovenskej republiky v znení  zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb.".

35. V § 15 ods. 2 znie:

(2) Pokuty uložené obcou podľa § 6 písm. d) tohto zákona a podľa osobitných predpisov vo veciach ovzdušia16) sú jej príjmom.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 16) znie:

16) § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 311/1992 Zb.  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.".

36. Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:

㤠16a

(1) Právoplatné rozhodnutia o určení emisných limitov pre tie výskumno-vývojové technologické celky, ktoré sú podľa tohto zákona jestvujúce veľké alebo stredné zdroje znečisťovania, sa zrušujú 1. júlom 1994.

(2) Prevádzkovatelia výskumno-vývojových technologických celkov, ktoré sú jestvujúcimi veľkými alebo strednými zdrojmi znečisťovania, sú povinní do 31. decembra 1994 požiadať príslušný orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu podľa § 11 ods. 1 písm. j) zákona o ovzduší.".

37. V celom texte zákona sa slová „Slovenská komisia pre životné prostredie", „Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len „komisia")" a „komisia" nahrádzajú slovami „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky", „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")" a „ministerstvo".

38. § 17 znie:

㤠17

Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom

a) požiadavky na vedenie prevádzkovej evidencie veľkých,  stredných a malých zdrojov znečisťovania a rozsah ďalších  údajov, ktoré sú prevádzkovatelia veľkých, stredných a malých  zdrojov znečisťovania povinní poskytovať orgánu ochrany  ovzdušia,

b) zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, spôsob  a podmienky zisťovania a sledovania údajov o dodržaní určených  emisných limitov a požiadavky na technické prostriedky na  monitorovanie emisií a imisií látok znečisťujúcich ovzdušie  a dobu ich zabezpečenia,

c) požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie,  rozsah, druh a spôsob poskytovania údajov, ktoré sú  výrobcovia, dovozcovia a predajcovia palív povinní poskytovať  orgánu ochrany ovzdušia,

d) kvalifikačné požiadavky na pracovníkov obsluhujúcich veľké  a stredné zdroje znečisťovania,

e) podmienky na udeľovanie oprávnenia právnickým osobám  a fyzickým osobám na vykonávanie meraní emisií na zdrojoch  znečisťovania uvedených v § 3 ods. 1 písm. a) zákona o ovzduší  a meraní imisií, ktorých výsledky slúžia pre potreby konania  pred orgánmi štátnej správy ochrany ovzdušia a zásady výkonu  tejto činnosti,

f) oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia a osobitné  opatrenia na obmedzenie znečisťovania ovzdušia,

g) zásady vytvárania a prevádzky smogových varovných a regulačných systémov vrátane osobitných imisných limitov,

h) podmienky na overovanie odbornej spôsobilosti subjektov vykonávajúcich posudkovú činnosť podľa § 11 ods. 3 zákona o ovzduší,

j) obsah programu znižovania emisií zo zdrojov znečisťovania pre veľké a stredné zdroje znečisťovania,

k) spôsoby používania zariadení zabraňujúcich emisiám tých látok do ovzdušia, ktoré prispievajú k rozkladu ozónovej vrstvy v stratosfére; ustanoví v nej najmä postup pri výrobe, opravách a likvidácii chladiarenských a klimatizačných zariadení.".


Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie

1. zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 218/1992 Zb. a týmto zákonom,

2. zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1992 Zb. o štátnej správe ochrany ovzdušia, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.


Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v.r.