Oznámenie č. 146/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Čiastka 40/1994
Platnosť od 17.06.1994 do14.06.1995
Zrušený 118/1995 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 305/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť 11. novembra 1994.

146

OZNÁMENIE

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 16 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 325/1993 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1994 a o zmenách niektorých ďalších zákonov

výnos z 30. mája 1994 č. 1/1994 o poskytovaní neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Výnos ustanovuje poskytovanie neinvestičných dotácií zo štátneho rozpočtu štátnym podnikom v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v rozsahu a na účely určené v zákone o štátnom rozpočte na príslušný rok.

Neinvestičné dotácie možno poskytnúť štátnym podnikom v odvetviach uhoľného baníctva, energetického priemyslu, rudného baníctva a hutníctva.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos sa uverejní vo Finančnom spravodajcovi Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 9/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky, sekcii základných odvetví, Mierová 19, 827 15 Bratislava.