Vyhláška č. 143/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Čiastka 40/1994
Platnosť od 17.06.1994 do31.08.2009
Účinnosť od 01.07.1994 do31.08.2009
Zrušený 344/2009 Z. z.

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 24. mája 1994,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 44 ods. 2 zákona č. 23/1962 Zb. o poľovníctve v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 99/1993 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 59/1967 Zb., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o poľovníctve, sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa vypúšťa.

2. § 2 vrátane nadpisu znie:

㤠2

Poľovnícky aktivista (k § 4 ods. 2, § 38 ods. 1 zákona)

(1) Lesný úrad1) môže na účely kontroly poľovníckeho hospodárenia v poľovnom revíri ustanoviť poľovníckeho aktivistu (ďalej len „aktivista“). Pre ustanovenie aktivistu platia § 4 a 5 primerane.

(2) V poľovných revíroch, v ktorých výkon práva poľovníctva bol vyhradený podľa § 18 ods. 1 zákona, a v poľovných revíroch organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky môže ustanoviť aktivistu Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(3) Aktivista sa pri výkone svojej činnosti preukazuje osvedčením, ktoré mu vydá lesný úrad alebo ministerstvo.

(4) Lesný úrad alebo ministerstvo oznámi ustanovenie aktivistu užívateľovi poľovného revíru.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu1) znie:

1) § 36 ods. 3 zákona č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 510/1991 Zb.“.

3. V § 4 ods. 1 sa za slová „poľovný lístok“ vkladajú slová „a zbrojný preukaz“.

4. V § 5 ods. 1 znie:

(1) Poľovnícka stráž skladá sľub tohto znenia: Sľubujem, že budem verný Slovenskej republike, budem dodržiavať zákony a vykonávať ochranu poľovníctva s najväčšou starostlivosťou.“.

5. V § 9 ods. 2 znie:

(2) Pred rozhodnutím o uznaní bažantnice lesný úrad vykoná miestnu obhliadku za účasti užívateľa poľovného revíru, vlastníka, nájomcu alebo správcu poľnohospodárskych alebo lesných pozemkov, zástupcu okresného úradu životného prostredia a zástupcu Slovenského poľovníckeho zväzu.“.

6. § 13 znie:

㤠13

Lesný hospodársky plán pre les, v ktorom je zriadená bažantnica, treba zladiť s poľovníckym účelom a s požiadavkami intenzívneho chovu bažantov.“.

7. Nadpis piatej časti znie:

„Žiadosť o uznanie poľovného revíru a žiadosť o zmenu poľovného revíru
(k § 13, § 17, k čl. II ods. 3, 4 a 6 zákona)“.

8. § 17 sa vypúšťa.

9. § 18 znie:

㤠18

(1) Žiadosť o uznanie alebo zmenu poľovného revíru obsahuje okrem náležitostí uvedených v článku II zákona

a) dva jednoduché situačné náčrtky v mierke 1:25 000 zachycujúce poľovné pozemky a nimi obklopené alebo s nimi susediace nepoľovné pozemky, komunikačné siete a vodné toky,

b) údaje o výmere poľovných pozemkov,

c) výpis z katastra nehnuteľností.

(2) V rozhodnutí o uznaní poľovného revíru uvedie lesný úrad toho, komu patrí právo poľovníctva v poľovnom revíre, bonitáciu poľovného revíru, opis jeho hraníc a celkovú výmeru. Súčasne uvedie údaje o prípadnom pričlenení alebo zaokrúhlení dotknutých poľovných pozemkov.“.

10. V § 19 sa doterajšie ustanovenie označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Oznamovacia povinnosť podľa odseku 1 platí obdobne aj na použitie chemických látok a prostriedkov v poľnohospodárskej a lesnej výrobe.“.

11. V § 20 ods. 1 znie:

(1) Poľovný lístok oprávňuje jeho držiteľa loviť zver, ak spĺňa ďalšie podmienky pre lov zveri ustanovené zákonom. Žiakov lesníckej školy alebo poslucháčov školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou, ktorým bol poľovný lístok vydaný podľa § 31 ods. 4 písm. b) zákona, oprávňuje poľovný lístok loviť zver s výnimkou lovu pri použití strelnej zbrane.3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu3) znie:

3) § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive.“.

12. § 20 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

(3) Poľovný lístok sa odoprie osobe

a) mladšej ako 21 rokov s výnimkou osoby uvedenej v druhej vete odseku 1,

b) ktorá nie je členom poľovníckej organizácie alebo nie je lesníkom, poľovníkom z povolania, žiakom lesníckej školy alebo poslucháčom školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou,

c) ktorej orgán Policajného zboru zamietol žiadosť o vydanie zbrojného preukazu,

d) ktorá sa nepovažuje za spoľahlivú osobu podľa osobitného predpisu.4)

(4) Poľovný lístok sa môže odoprieť osobe,

a) ktorá bola odsúdená za trestný čin pytliactva5),

b) ktorá zneužila povolenku na poľovačku,

c) ktorá nie je občanom Slovenskej republiky alebo nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 4) a 5) znejú:

4) § 9 ods. 2 písm. a), b), c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 246/1993 Z. z.

5) § 181d Trestného zákona.“.

13. V § 21 ods. 1 písm. a) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú slová „a ak nejde o vydanie prvého poľovného lístka, aj z disciplinárneho registra,“.

14. V § 21 ods. 1 písm. b) znie:

b) preukaz alebo potvrdenie, že je členom poľovníckej organizácie,“.

15. V § 21 ods. 4 znie:

(4) Žiakom lesníckej školy alebo poslucháčom školy vychovávajúcej absolventov s poľovníckou kvalifikáciou sa poľovný lístok vydá až po zložení skúšky z predmetu poľovníctvo.“.

16. § 22 a 23 sa vypúšťajú.

17. V § 24 ods. 1 sa slová „podľa § 22“ nahrádzajú slovami „podľa § 20 ods. 3“.

18. V § 24 ods. 2 sa slová „podľa § 23“ nahrádzajú slovami „podľa § 20 ods. 4“.

19. V § 25 sa vypúšťajú slová „na okresnom výbore Československého poľovníckeho zväzu“.

20. V § 26 sa vypúšťa odsek 2. Číslovanie odsekov sa zrušuje.

21. § 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27

Náhrada škôd spôsobených medveďom (k § 34 ods. 3 zákona)

(1) Škodu, ktorú spôsobí medveď na včelstvách a domácich zvieratách, uhrádza štát, ak bola spôsobená v poľovnom revíri, v ktorom sa medveď neloví, alebo ak lov medveďa vykonáva užívateľ, ktorého zriaďovateľom je štát; v ostatných prípadoch škodu uhrádza užívateľ poľovného revíru.

(2) Obec, v ktorej sa uplatnila požiadavka na náhradu škody, vykoná s cieľom zistiť rozsah škody a okolnosti, za ktorých ku škode došlo, miestnu obhliadku za účasti zástupcu lesného úradu, zástupcu okresného úradu životného prostredia a zástupcu Slovenského poľovníckeho zväzu.

(3) Lesný úrad na základe výsledku miestnej obhliadky rozhodne o primeranej náhrade škody. Náhradu prizná, ak poškodený preukáže, že ku škode došlo bez jeho zavinenia, a ak ide o škody na domácom zvieratstve, bez zavinenia osoby, ktorej bolo zviera zverené do opatery.“.


Čl. II

(1) Ak sa vo vyhláške používajú slová „československý občan“, rozumie sa tým občan Slovenskej republiky.

(2) Ak sa vo vyhláške používajú slová „okresný národný výbor“, rozumie sa tým lesný úrad.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1994.


Pavel Koncoš v. r.