Nariadenie vlády č. 131/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii

(v znení č. 7/1995 Z. z.)

Čiastka 37/1994
Platnosť od 01.06.1994 do31.03.2002
Účinnosť od 16.01.1995 do31.03.2002
Zrušený 131/2002 Z. z.

131

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 1994,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/1990 Zb. o akreditačnej komisii sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Funkčné obdobie komisie je päť rokov.“.

2. V § 2 ods. 1 sa slová „ministra školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministra školstva a vedy Slovenskej republiky“.

3. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

4. § 2 ods. 2 znie:

(2) Funkciu člena komisie možno vykonávať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia komisie. Členstvo v komisii je čestné a nezlučiteľné s akademickou funkciou (rektor, prorektor, dekan a prodekan).“.

5. § 2 ods. 3 znie:

(3) Vláda môže člena komisie odvolať na návrh ministra školstva a vedy Slovenskej republiky po vyjadrení Rady vysokých škôl, ak

a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody,

b) sú na to vážne odborné alebo morálne dôvody alebo ak stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu,

c) sa trikrát po sebe bezdôvodne nezúčastní na zasadnutí komisie.“.

6. § 5 ods. 1 znie:

(1) Komisia uskutočňuje akreditačné konanie buď z vlastného podnetu spravidla v päťročných obdobiach, alebo na podnet vlády, Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Rady vysokých škôl, akademického senátu vysokej školy alebo fakulty, rektora alebo dekana, orgánov študentskej samosprávy s celoslovenskou pôsobnosťou.“.

7. V § 5 ods. 5 písm. a) sa bodkočiarka za slovom „škôl“ nahrádza čiarkou a text za odkazom na poznámku3) sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu4) sa vypúšťa.

8. § 5 ods. 5 písm. b) znie:

b) príslušnému ministerstvu (§ 5 ods. 1) návrh alebo vyjadrenie podľa § 15 ods. 1 písm. f) zákona.“.

9. V § 5 ods. 7 sa vypúšťajú slová „ak ide o vojenské vysoké školy, aj ministrovi obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky“.


Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júnom 1994.


Jozef Moravčík v. r.