Oznámenie č. 129/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode hodnoty vykonaných prác a dodávok, ktoré boli financované z neinvestičných prostriedkov rozpočtových organizácií podľa povolených výnimiek Ministerstva financií Slovenskej republiky, po ich dokončení do hmotného investičného majetku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky z 8. februára 1994 č. 93

Čiastka 36/1994
Platnosť od 01.06.1994
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

129

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve

opatrenie z 1. marca 1994 č. 65/95/1994, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prevode hodnoty vykonaných prác a dodávok, ktoré boli financované z neinvestičných prostriedkov rozpočtových organizácií podľa povolených výnimiek Ministerstva financií Slovenskej republiky, po ich dokončení do hmotného investičného majetku v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky z 8. februára 1994 č. 93.

Týmto opatrením sa ustanovuje postup účtovania v rozpočtových a príspevkových organizáciách pri prevode hodnoty vykonaných prác a dodávok investičného charakteru, ktoré boli financované z neinvestičných prostriedkov podľa povolených výnimiek Ministerstva financií Slovenskej republiky, do hmotného investičného majetku.

Podľa tohto opatrenia postupujú rozpočtové a príspevkové organizácie, ktorým sa poskytla výnimka z vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 126/1991 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, výnimka z § 4 písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 586/1990 Zb. o odpisovaní základných prostriedkov a výnimka z vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 638/1992 Zb. o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, na financovanie rekonštrukcie, modernizácie, nadstavby a prístavby z neinvestičných prostriedkov.

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 7/1994 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.