Oznámenie č. 128/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o prevode pohľadávok a záväzkov federácie z poskytnutých návratných finančných výpomocí a štátnych záruk do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky

Čiastka 36/1994
Platnosť od 01.06.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku 3 ods. 2.

128

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 1993 bola v Bratislave a Prahe podpísaná Dohoda o prevode pohľadávok a záväzkov federácie z poskytnutých návratných finančných výpomocí a štátnych záruk do kompetencie Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorú uzavrelo Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Ministerstvo financií Českej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku 3 ods. 2.

Do dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí Slovenskej republiky a na Ministerstve financií Slovenskej republiky.