Opatrenie č. 124/1994 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb náhrad stravného

Čiastka 34/1994
Platnosť od 20.05.1994 do30.06.2002