Oznámenie č. 117/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Čiastka 32/1994
Platnosť od 13.05.1994
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 11. marca 1994 na základe článku 6.

117

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. marca 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva.

Dohoda nadobudla platnosť 11. marca 1994 na základe článku 6.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva

Vláda Slovenskej republiky a vláda Bulharskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), vedené želaním rozvíjať vzájomnú spoluprácu v oblasti zdravotníctva, presvedčené, že spolupráca bude viesť k upevneniu a zlepšeniu zdravia ľudu oboch krajín, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce v oblasti zdravotníctva a lekárskych vied na základe vzájomného záujmu a reciprocity. Spolupráca sa bude vykonávať prostredníctvom

a) výmen informácií o základných otázkach zdravotníctva,

b) priamych kontaktov medzi lekárskymi fakultami, vedeckými ustanovizňami a profesionálnymi organizáciami v systéme zdravotníctva a tiež spoločného spracúvania problémov zaujímajúcich obe strany,

c) vytvárania skupín expertov na stanovenie programov spoločných výskumov alebo s cieľom riešiť problémy spoločného záujmu,

d) účasti odborníkov na vedeckých podujatiach, ktoré sa budú konať v niektorej zo zmluvných strán.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce medzi svojimi inštitúciami zodpovednými za oblasť hygienickej kontroly a za dohľad nad faktormi životného prostredia, ktoré majú vplyv na zdravie obyvateľstva.

Článok 3

Zmluvné strany si budú navzájom vymieňať odborníkov: lekárov, farmaceutov, stomatológov, vedeckých pracovníkov, prednášateľov a pod. s cieľom študovať nimi stanovené problémy. Počet týchto odborníkov sa spresní v plánoch spolupráce.

Článok 4

a) V prípadoch úrazov a akútnych ochorení zabezpečia zmluvné strany občanom druhej krajiny, ktorí sa prechodne zdržujú na ich území, nevyhnutnú zdravotnícku starostlivosť v rozsahu umožňujúcom návrat chorého do vlasti bez toho, aby nastalo zhoršenie jeho zdravotného stavu.

b) Náklady spojené s poskytovaním zdravotníckej starostlivosti a transportu chorého do vlasti podľa bodu a) uhrádza inštitúcia vysielajúcej strany, zaoberajúca sa zdravotným poistením, u ktorej je občan poistený. Ak občan na tento účel poistený nie je, znáša náklady sám.

c) Zmluvné strany budú prijímať na návrh jednej z nich chorých na špeciálne liečenie za úhradu.

Článok 5

Vykonávateľmi tejto dohody za obe zmluvné strany sú Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Bulharskej republiky. S cieľom plniť túto dohodu budú ministerstvá každé tri roky uzatvárať plány spolupráce, v ktorých budú špecifikovať oblasti spolupráce aj všetky finančné podmienky.

Zo zástupcov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Bulharskej republiky sa vytvorí spoločná komisia, ktorej členovia sa budú zúčastňovať na pracovných stretnutiach, na ktorých dohodnú znenie plánu spolupráce a vyhodnotia jeho plnenie. Pracovné stretnutia sa budú konať striedavo v Slovenskej republike a Bulharskej republike. Ak si to okolnosti budú vyžadovať, môžu sa uskutočniť i mimoriadne pracovné stretnutia.

Článok 6

Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu. Jej platnosť môže byť ukončená každou zo zmluvných strán predložením písomného návrhu druhej strane diplomatickou cestou v lehote šiestich mesiacov pred navrhovaným termínom ukončenia jej platnosti.

Podpisom tejto dohody sa končí platnosť Dohody medzi vládou Československej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva, podpísanej 19. septembra 1959 v Sofii, vo vzťahu k Slovenskej republike.

Táto dohoda bola podpísaná 11. marca 1994 v Bratislave v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a bulharskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Irena Belohorská v. r.

Za vládu

Bulharskej republiky:

Tančo Gugalov v. r.