115

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. júla 1993 bola v Prahe a Bratislave podpísaná Dohoda o prevode štátnych finančných aktív a pasív federácie (bez vládnych úverov) do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorú uzavrelo Ministerstvo financií Českej republiky a Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Dohoda nadobudla platnosť 15. júla 1993 na základe článku VII ods. 2.

DOHODA

o prevode štátnych finančných aktív a pasív federácie (bez vládnych úverov) do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky

Na realizáciu ústavného zákona č. 541/1992 Zb. o delení majetku Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky medzi Českú republiku a Slovenskú republiku a jeho prechode na Českú republiku a Slovenskú republiku sa ministerstvá financií Českej republiky a Slovenskej republiky dohodli takto:

Čl. I

Prevod štátnych finančných aktív a pasív federácie v Štátnej banke česko-slovenskej

1. Finančné prostriedky federácie charakteru rezerv a ostatné neúčelové prostriedky vedené doteraz na účtoch v Štátnej banke česko-slovenskej (ďalej len „ŠBČS“) budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1. Ministerstvo financií Českej republiky (ďalej len „MF ČR“) a Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) prevezmú od 1. januára 1993 tieto prostriedky do svojich finančných aktív uložených v príslušných ústredných (emisných) bankách Českej republiky a Slovenskej republiky.

2. Účelové korunové prostriedky získané odpredajom devíz pri čerpaní zahraničných pôžičiek SAL od Svetovej banky, od Európskych spoločenstiev a od finančných inštitúcií skupiny 24 priemyselných štátov (G-24) budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v súlade s Dohodou o sukcesii do zmlúv o zahraničných pôžičkách prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou (ďalej len „ČSFR“) formou vládnych úverov na podporu platobnej bilancie a o zabezpečení s tým spojeného vnútorného financovania.

3. V ŠBČS doteraz vedené prostriedky na účte „Fond republiky“ a „Dary pre republiku“ budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1.

4. Korunové prostriedky vedené doteraz v ŠBČS na účte „Dary zo zahraničia“ (od USA a iné) budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1. Tieto prostriedky sú určené na podporu reformného programu v oblasti životného prostredia, a preto ministerstvá financií oboch republík zariadia po 1. januári 1993 ich prevod na Fond životného prostredia Českej republiky a Fond životného prostredia Slovenskej republiky.

5. Korunové prostriedky vedené doteraz v ŠBČS na účte „Majetok bývalého ÚV Národného frontu“ budú podľa stavu k 31. decembru 1992 prevedené do štátnych finančných aktív Českej republiky a Slovenskej republiky v pomere 2:1. Po dokončení likvidačných prác na usporiadaní majetku spravovaného bývalým Ústredným výborom Národného frontu Československej socialistickej republiky bude s tým spojené saldo nákladov a výnosov rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1.

6. Ostatné účelové prostriedky federácie vedené doteraz na účtoch v ŠBČS budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku podľa územného princípu. Spôsob prevodu týchto prostriedkov k 1. januáru 1993 na Českú republiku a na Slovenskú republiku bude upravený samostatnými dohodami (napr. dohodami o zmene subjektu záväzkového vzťahu v opatreniach Federálneho ministerstva financií na riešenie niektorých účinkov obmedzenia zbrojnej výroby na podniky a pod.).

7. Záväzky (štátny dlh) federácie voči ŠBČS (z prevzatia vládnych úverov a z usporiadania dôsledkov devalvácií a revalvácií v česko-slovenských bankách) budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1. MF ČR a MF SR prevezmú od 1. januára 1993 tieto záväzky do svojich finančných pasív a dohodnú s príslušnými veriteľmi, t. j. ústrednými (emisnými) bankami Českej republiky a Slovenskej republiky, nové splátkové plány, resp. možnosti budúcej transformácie týchto záväzkov do dlhodobých štátnych cenných papierov.

8. MF ČR a MF SR dohodnú s príslušnými ústrednými (emisnými) bankami také štvrťročné zúčtovanie úrokov z prevzatých štátnych finančných aktív a pasív federácie v ŠBČS, ktoré zodpovedá dohodnutým princípom rozdelenia týchto aktív a pasív podľa stavu k 31. decembru 1992 (po dodatkoch v zúčtovaní) bez ohľadu na to, kedy sa vlastný prevod na účty otvorené na tento účel v emisných bankách Českej republiky a Slovenskej republiky fakticky uskutoční.

Čl. II

Prevod majetkových účastí federácie v medzinárodných bankách a tuzemských spoločnostiach

1. Spôsob delenia pohľadávok z majetkových (kapitálových) účastí federácie v medzinárodných bankách, t. j. v Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce, Medzinárodnej investičnej banke, Európskej banke pre obnovu a rozvoj a v inštitúciách Svetovej banky, je upravený samostatnou dohodou, ktorej realizácia je možná jedine po súhlase príslušných medzinárodných bankových inštitúcií.

2. Spôsob delenia majetkových (kapitálových) účastí federácie v Exportnej garančnej a poisťovacej spoločnosti, a. s. (ďalej len „EGAP“), sa riadi Zmluvou o transformácii majetku EGAP, uzavretou medzi federálnymi ministerstvami financií, hospodárstva a zahraničných vecí na jednej strane a MF ČR a MF SR na strane druhej.

Čl. III

Prevod pohľadávok z poskytnutých pôžičiek, návratných finančných výpomocí a realizovaných záruk

Prevod uvedených pohľadávok federácie voči organizáciám i súkromníkom a obdobne aj prevod záväzkov federácie z poskytnutých štátnych záruk z kompetencie federácie do kompetencie Českej republiky a Slovenskej republiky k 1. januáru 1993 je upravený samostatnou dohodou.

Čl. IV

Prevod pohľadávok z držby cenných papierov v zahraničí a výnosov z nich

V štátnych finančných aktívach federácie vedené pohľadávky česko-slovenského štátu vyplývajúce z držby cenných papierov emitovaných v predvojnovom a vojnovom období v zahraničí (vykazované ako tzv. viazané devízy Ministerstva financií, Majetkového úradu a Vysťahovaleckého fondu), ako aj výnosy z nich sa podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelia medzi Českú republiku a Slovenskú republiku podľa územného princípu. Časť týchto cenných papierov spravovaná z poverenia Živnostenskou bankou, a.s., Praha, bude k 1. januáru 1993 prevedená do finančných aktív Českej republiky a zostávajúca časť z nich, spravovaná z poverenia Všeobecnou úverovou bankou, Bratislava, bude k rovnakému dátumu prevedená do finančných aktív Slovenskej republiky.

Čl. V

Prevod ostatných pohľadávok federácie

1. Pohľadávky z trvalých preddavkov poskytnutých v minulosti rozpočtovým organizáciám Federálneho ministerstva zahraničných vecí a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu na financovanie prevádzky česko-slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí sa podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelia medzi Českú republiku a Slovenskú republiku v pomere 2:1.

2. Pohľadávka federácie z pôžičky poskytnutej v roku 1965 prostredníctvom Investičnej banky, Praha, mestu Cheb (na základe splnomocnenia bývalého unitárneho Ministerstva financií Československej socialistickej republiky č. j. 203/46162/1965, potvrdeného listom MNV Cheb č. j. 1942/1965-spr.) bude od 1. januára 1993 prevedená do štátnych finančných aktív Českej republiky.

Čl. VI

Prevod záväzkov z federálnych emisií štátnych dlhopisov

1. Záväzky federácie vyplývajúce z emisií štátnych dlhopisov na odškodnenie česko-slovenských občanov v rámci náhrad podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii a tiež podľa zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách budú podľa stavu k 31. decembru 1992 rozdelené medzi Českú republiku a Slovenskú republiku na základe územného princípu. Záväzky z týchto dlhopisov pridelených oprávneným osobám k 31. decembru 1992 trvale žijúcim na území Českej republiky, ktoré spravuje z poverenia Investičná banka, a.s., Praha, budú k 1. januáru 1993 prevedené do finančných pasív Českej republiky. Obdobne záväzky z dlhopisov pridelených oprávneným osobám k 31. decembru 1992 trvale žijúcim na území Slovenskej republiky, ktoré spravuje z poverenia Investičná a rozvojová banka, a.s., Bratislava, budú k 1. januáru 1993 prevedené do finančných pasív Slovenskej republiky.

2. Vyúčtovanie a úhradu prípadného rozdielu medzi objemom splátok vyplývajúcich z pridelených dlhopisov a sumou poverenými bankami skutočne vyplatených dlhopisov v danom roku v tej-ktorej republike prevedú štátne rozpočty republík medzi sebou vždy pri uzávierke príslušného roku. Tento postup sa uplatní v celej emisii uvedených štátnych dlhopisov, t. j. tak pri dlhopisoch vydaných v roku 1990 podľa nariadenia vlády ČSFR č. 532/1990 Zb. v rozsahu 2 mld Kčs (séria 1 a B), ako aj pri dlhopisoch vydaných v roku 1992 podľa nariadenia vlády ČSFR č. 556/1992 Zb. v rozsahu 2,5 mld Kčs (séria 3).

3. Prevod záväzkov zo zmenky Federálneho ministerstva financií splatnej na požiadanie (tzv. promissory note), emitovanej v apríli 1992 na úhradu valorizovanej sumy česko-slovenského korunového kapitálového vkladu v IBRD do finančných pasív Českej republiky alebo Slovenskej republiky, sa vykoná v súlade s dohodou o prevode majetkových účastí federácie v medzinárodných menových a finančných inštitúciách do kompetencie republík.

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

1. Vedenie evidencie štátnych finančných aktív a pasív, ktoré na úrovni federácie dosiaľ zabezpečovala z poverenia Investičná banka, a.s., Praha, patrí od 1. januára 1993 plne do kompetencie MF ČR a MF SR.

2. Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a bude sa vykonávať do konečného usporiadania uvedeného okruhu finančnomajetkových vzťahov.

V Prahe 15. júla 1993

Za Ministerstvo financií Českej republiky:

Ivan Kočárník v. r.

V Bratislave 15. júla 1993

Za Ministerstvo financií Slovenskej republiky:

Július Tóth v. r.

Príloha č. 1

PREHĽAD

o stave štátnych finančných aktív a pasív federácie v Štátnej banke česko-slovenskej k 31. decembru 1992
(po dodatkoch v zúčtovaní)

&nbsp Suma
v tis. Kčs
Rozdelenie
Česká republika Slovenská republika
Účelové prostriedky z pôžičky od ES 13 380 300 8 920 200 4 460 100
Účelové prostriedky z pôžičky SAL od Svetovej &nbsp &nbsp &nbsp
banky 9 319 901 6 213 268 3 106 633
Účelové prostriedky z pôžičiek od G-24 9 788 568 6 525 712 3 262 856
Účelové prostriedky zo zahr. pôžičiek &nbsp &nbsp &nbsp
prijatých formou vládnych úverov 32 488 769 21 659 180 10 829 589
Rezerva na riziká z vládnych úverov 1 281 167 854 111 427 056
Osobitné účelové prostriedky 139 499 92 999 46 500
Fond republiky a dary pre republiku 124 083 82 722 41 361
Dary zo zahraničia 19 151 12 767 6 384
Čerpací účet na úhradu predaja zásob a ZP &nbsp &nbsp &nbsp
zbrojnej výroby 195 013 82 901 112 112
Majetok býv. ÚV NF 26 349 17 566 8 783
Prostriedky odboru VII 104 640 58 635 46 005
Finančné aktíva federácie spolu 34 378 671 22 860 881 11 517 790
Záväzok voči ŠBČS z prevzatia vládnych úverov 39 159 699 26 106 466 13 053 233
Záväzok voči ŠBČS z devalvácií a revalvácií v čs. &nbsp &nbsp &nbsp
bankách 25 990 021 17 326 681 8 663 340
Finančné pasíva federácie spolu 65 149 720 43 433 147 21 716 573
Saldo štátnych finančných aktív a pasív federácie - 30 771 049 - 20 572 266 - 10 198 783

Príloha č. 2

PREHĽAD

o rozdelení niektorých ďalších položiek štátnych
finančných aktív a pasív federácie podľa stavu k 31. decembru 1992

  Suma
v tis. Kčs
Rozdelenie
Česká republika Slovenská republika
Cenné papiere v držbe štátu 9 539 9 424 115
- Cenné papiere v zahraničí 7 548 7 452 96
- Výnosy z cenných papierov 1 991 1 972 19
Ostatné pohľadávky štátu 187 346 127 346 60 000
- Pohľadávky z trvalých preddavkov FMZV     
a FMZO 180 000 120 000 60 000
- Pohľadávky voči IB Praha - akcia Cheb 7 346 7 346 -
Záväzky z emisie štátnych dlhopisov 2 290 827 1 762 450 528 377
- Štátne dlhopisy za rehabilitácie 1 600 123 1 301 981 298 142
- Zmenka FMF na úhradu valorizácie     
korunového vkladu v IBRD 690 704 640 469 230 235