Oznámenie č. 112/1994 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Čiastka 30/1994
Platnosť od 06.05.1994
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

112

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa §7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

výnos z 22. apríla 1994 č. 440/1994-KM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Vyššia kolektívna zmluva na roky 1993-1994 uzavretá 4. decembra 1992 medzi Odborovým zväzom STAVBA, Slovenský výbor, a Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (oznámenie MPSVR SR č. 50/1993 Z. z.) je záväzná aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu so zoznamom zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 5/1994.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze STAVBA, Slovenský výbor, a vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska.