101

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. februára 1994 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Tadžikistan o obchodných a hospodárskych vzťahoch a spolupráci v oblasti vedy a techniky.

Dohoda nadobudla platnosť 14. februára 1994 na základe článku 18.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Tadžikistan o obchodných a hospodárskych vzťahoch a spolupráci v oblasti vedy a techniky

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Tadžikistan (ďalej len „zmluvné strany“),

majúc na zreteli základné a hlboké zmeny prebiehajúce v ekonomických sústavách Slovenskej republiky a Republiky Tadžikistan,

vychádzajúc z trvalých zámerov podporovať nadväzovanie vzájomne výhodných vzťahov,

uvedomujúc si veľký význam rozvoja obchodných a ekonomických stykov, najmä v oblasti realizácie dôležitých projektov, spoločných investícií, vo sfére služieb a vo vedecko-technickej spolupráci,

usilujúc sa o postupnú integráciu svojich ekonomík do svetovej hospodárskej sústavy,

riadiac sa zásadami rovnoprávnosti a normami medzinárodného práva pri uskutočňovaní vzájomných ekonomických zámerov,

dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj hospodárskych vzťahov zameraných predovšetkým na zvýšenie vzájomného obratu tovarovej výmeny a objem poskytovaných služieb.

Zmluvné strany sa dohodli prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie, uľahčenie a stimulovanie všetkých foriem hospodárskej, obchodnej a vedecko-technickej spolupráce v rámci platného právneho poriadku svojich krajín.

Článok 2

Zmluvné strany nevylučujú možnosť v rámci vzájomnej tovarovej výmeny odsúhlasovať medzi sebou na úrovni príslušných orgánov zoznam tovarov a služieb, ktoré majú prioritný význam pre potreby ich ekonomík.

Článok 3

Zmluvné strany sa dohodli, že tovarová výmena a poskytovanie služieb sa budú uskutočňovať medzi subjektmi zahraničnoobchodných vzťahov oboch krajín (ďalej len „subjekty“) na základe priamych alebo kompenzačných obchodných kontraktov uzatváraných v súlade s právnym poriadkom svojich krajín za svetové ceny a na princípoch platných v medzinárodnom obchode.

Subjekty zmluvných strán budú na základe vzájomného dohovoru uzatvárať dohody a kontrakty vrátane dlhodobých najmä na dodávky tovarov s dlhotrvajúcim výrobným cyklom a dohody o hospodárskej spolupráci.

Článok 4

Zmluvné strany budú vytvárať priaznivé podmienky na to, aby subjekty obidvoch krajín mohli uzatvárať a realizovať obchodné operácie spojené s dodávkami tovarov a poskytovanými službami vrátane požadovaných vývozných a dovozných povolení.

Článok 5

Zmluvné strany si navzájom poskytnú doložku najvyšších výhod v rámci obchodovania s tovarmi pochádzajúcimi z ich územia, ako aj v rámci ďalších foriem hospodárskej spolupráce.

Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na práva a výhody, ktoré

– jedna zo zmluvných strán poskytla alebo v budúcnosti poskytne susedným štátom s cieľom uľahčiť pohraničný obchod alebo medziregionálny obchod s inými štátmi,

– vyplývajú z účasti zmluvných strán v colných úniách a zónach voľného obchodu.

Článok 6

Zmluvné strany sa budú vzájomne informovať o opatreniach súvisiacich s vypracúvaním a realizáciou projektov rozvoja svojich ekonomík, ak budú považovať účasť druhej krajiny na plánovaných zámeroch za účelnú.

Článok 7

Zúčtovanie a platby za dodávané tovary a poskytované služby medzi subjektmi sa budú uskutočňovať vo voľne zameniteľnej mene alebo v mene, na ktorej sa dohodnú komerčné banky v súlade so zásadami, podmienkami a formami uplatňovanými v medzinárodnej obchodnej, finančnej a bankovej praxi.

Článok 8

Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť medzi príslušnými bankami zmluvných strán dohody o technickom spôsobe zúčtovania a platieb za dodávky tovarov a poskytované služby medzi subjektmi krajín, ako aj o otázkach súvisiacich s poskytovaním úverov.

Článok 9

Zmluvné strany sa dohodli, že výsledky spoločných vedeckovýskumných prác odborníkov organizácií obidvoch krajín môžu odovzdať tretím krajinám len so súhlasom zmluvných organizácií obidvoch krajín.

Článok 10

Zmluvné strany, majúc na zreteli dôležitosť rozširovania obchodno-ekonomickej a priemyselnej spolupráce, budú v rámci platného právneho poriadku svojich krajín vytvárať priaznivé podmienky na zriaďovanie pobočiek zastupiteľských organizácií, podnikov, firiem, bánk, obchodných domov, búrz, družstiev a spoločností na území svojich krajín na ich obchodnú a hospodársku činnosť.

Článok 11

Zmluvné strany s prihliadnutím na rozvoj trhových hospodárskych vzťahov v obidvoch krajinách a v súlade s právnym poriadkom svojich krajín potvrdzujú vzájomnú zainteresovanosť na

– vytváraní priaznivých podmienok na pohyb kapitálu,

– združovaní investícií na realizáciu významných projektov,

– účasti hospodárskych subjektov na rozvíjaní voľných ekonomických zón,

– procese privatizácie.

Článok 12

Zmluvné strany budú vytvárať v súlade s právnym poriadkom svojich krajín priaznivé podmienky na rozvoj spoločnej podnikateľskej činnosti vrátane podpory a ochrany investícií a zamedzenia dvojitého zdanenia a nebudú uplatňovať diskriminačné opatrenia vo vzájomnej hospodárskej spolupráci.

Článok 13

Zmluvné strany, uvedomujúc si, že pri prehlbovaní vzájomných hospodárskych vzťahov zohráva významnú úlohu rozvoj turistiky, budú jej rozvoj podporovať v súlade s právnym poriadkom svojich krajín a na základe odporúčaní Konferencie OSN o medzinárodnej turistike a cestovaní (Rím 1963), ako aj Charty turistiky a kódexu turistu (Sofia 1985).

Článok 14

V oblasti finančnej a bankovej činnosti a poisťovníctva budú zmluvné strany vo vzájomných vzťahoch uplatňovať zásady všeobecne uznávané vo svetovej praxi.

Zmluvné strany potvrdzujú ochotu a pripravenosť spolupracovať v rámci medzinárodných finančných a bankových organizácií, ktorých sú účastníkmi.

Článok 15

Zmluvné strany budú napomáhať rozvoj vzájomne výhodnej spolupráce v oblasti dopravy, spojov a ďalších komunikačných systémov, ako aj vo sfére informatiky.

Článok 16

Touto dohodou sa zriaďuje zmiešaná komisia, ktorá sa bude zvolávať na podnet jednej zo zmluvných strán striedavo v Slovenskej republike a v Republike Tadžikistan.

Úlohou zmiešanej komisie bude

a) vyhodnocovať stav a rozvoj dvojstranných zahranično-ekonomických stykov,

b) posudzovať obchodný a platobný vývoj medzi zmluvnými stranami,

c) hľadať nové perspektívy možností ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce,

d) vypracúvať návrhy na zlepšenie podmienok hospodárskej, priemyselnej, technickej a vedecko-technickej spolupráce medzi subjektmi obidvoch krajín,

e) predkladať odporúčania na uplatňovanie tejto dohody.

Článok 17

Zmluvné strany odporúčajú subjektom, aby svoje spory riešili predovšetkým rokovaním a vzájomnou dohodou.

V rámci právneho poriadku platného v obidvoch krajinách a v súlade s dohovormi obsiahnutými v zmluvách medzi subjektmi zmluvné strany odporúčajú

a) uplatňovať rozhodcovské konanie na urovnanie sporných otázok medzi podnikmi obidvoch zmluvných strán súvisiacich s obchodnými a kooperačnými operáciami, ako aj s operáciami vznikajúcimi pri vytváraní spoločných podnikov a uskutočňovaní priamych investícií a iných,

b) uplatňovať arbitrážne pravidlá vypracované Komisiou OSN pre právo medzinárodného obchodu (UNCITRAL) a zapojiť do arbitráže jeden z účastníckych štátov Konvencie o uznaní a výkone zahraničných arbitrážnych rozhodnutí (New York 1958).

Článok 18

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania.

Dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú a bude platiť dovtedy, kým jedna zo zmluvných strán neoznámi písomne v lehote najmenej šiestich mesiacov pred začiatkom nasledujúceho roka druhej zmluvnej strane svoj úmysel ukončiť platnosť dohody.

Dané v Bratislave 14. februára 1994 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, tadžickom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu dohody je rozhodujúce ruské znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Ducký v. r.

Za vládu

Republiky Tadžikistan:

Chajojev Izatullo Chajojevič v. r.