Vyhláška č. 10/1994 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenskej republiky o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách

Čiastka 3/1994
Platnosť od 31.01.1994 do31.12.2008
Účinnosť od 01.02.1994 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

10

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 21. januára 1994

o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 200 Sk k 100. výročiu vzniku Medzinárodného olympijského výboru a k prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti 100. výročia vzniku Medzinárodného olympijského výboru a prvej účasti Slovenskej republiky na olympijských hrách sa vydávajú pamätné strieborné mince v hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák").

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi. Jeho hmotnosť je 20 g a priemer 34 mm. Na hrane mince je vlys. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v hmotnosti 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je v strede mincového poľa umiestnený znak Slovenského olympijského výboru. Pod znakom je v dvoch riadkoch umiestnený názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA". Značka Štátnej mincovne Kremnice „MK" medzi dvoma razidlami a iniciálky mena a priezviska autora návrhu dvestokorunáka Miroslava Ronaia „MR" sú umiestnené pri spodnom okraji mince. Názov Medzinárodného olympijského výboru „COMITÉ INTERNATIONAL OLYMPIQUE" a letopočty označujúce rok a 100. výročie jeho založenia „1894-1994" sú v opise zľava doprava. Vľavo hore od znaku Slovenského olympijského výboru sú v dvoch riadkoch umiestnené letopočty „1993" a „1994", označujúce rok založenia a prvé výročie uznania Slovenského olympijského výboru Medzinárodným olympijským výborom.

(2) Na rube dvestokorunáka v strede mincového poľa je zobrazenie postavy hokejistu v útoku. V spodnej časti dvestokorunáka je umiestnená štylizovaná snehová vločka so štyrmi piktogramami olympijských športov. V opise zľava doprava je nápis „OLYMPIJSKÉ HRY". Označenie hodnoty dvestokorunáka „200 Sk" je v dvoch riadkoch vpravo od postavy hokejistu.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1994.


Vladimír Masár v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02