Nariadenie vlády č. 1/1994 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

Čiastka 1/1994
Platnosť od 21.01.1994 do31.08.2005
Účinnosť od 15.04.2005 do31.08.2005
Zrušený 326/2005 Z. z.

1

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 7. decembra 1993

o sadzbách odvodov za vyňatie lesných pozemkov z lesného pôdneho fondu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 7 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 183/1993 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Základná sadzba odvodu za vyňatie lesného pozemku1) z lesného pôdneho fondu (ďalej len „vyňatie“) je

a) pri trvalom vyňatí súčet ceny lesného pozemku zistenej podľa osobitných predpisov2) vynásobenej ochranným faktorom určeným podľa prílohy č. 1 tohto nariadenia a hodnota efektov verejnoprospešných funkcií lesa uvedená v prílohe č. 2 tohto nariadenia za príslušný hospodársky súbor lesných typov3) za rubnú dobu4),

b) pri dočasnom vyňatí sadzba určená spôsobom uvedeným v písmene a) vydelená rubnou dobou 4) v príslušnom hospodárskom súbore lesných typov3) uvedenou v prílohe č. 2 vynásobená počtom rokov dočasného vyňatia.

§ 2

(1) Základné sadzby odvodov sa zvyšujú za vyňatie lesného pozemku,

a) na ktorom sú semenné sady a klonové archívy o 100 %,

b) na skládku odpadov5) s výnimkou odpadov pri ťažobnej činnosti o 100 %,

c) v ochranných lesoch6) o 40 %,

d) v lesoch osobitného určenia 6) s výnimkou podkategórie lesov postihovaných exhalátmi o 20 %,

e) v okresoch Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky a Trebišov o 20 %.

(2) Pri súbehu dôvodov zvýšenia základných sadzieb odvodov podľa odseku 1 sa percento zvýšenia spočítava.

§ 3

Odvody možno znížiť o sumu zodpovedajúcu vynaloženým nákladom na vykonanie opatrení investičnej alebo neinvestičnej povahy (ďalej len „opatrenia“) v záujme obnovenia alebo zlepšenia ekologickej stability v územnom systéme krajiny a hospodárenia na pôde7), ako aj opatrení na zveľaďovanie lesov organizovaných a schválených Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo")8).

§ 4

Od odvodov sa oslobodzuje vyňatie

a) na účely súvisiace s obhospodarovaním lesov a poľovníctvom vrátane stavebnej činnosti,

b) na zriadenie vodárenských nádrží a vodojemov na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a ich prívodné potrubia, na zriadenie ochranných pásiem 1. stupňa zdrojov pitnej vody na hromadné zásobovanie obyvateľstva, na stavby protipovodňovej ochrany územia a na zriadenie ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych vôd stolových 1. stupňa alebo na zriadenie užších ochran-ných pásiem na tieto zdroje,

c) na umiestnenie signálov, stabilizačných kameňov a iných značiek na geodetické účely, na prečerpávacie stanice, vrty, studne, ich prívodné potrubia nadzemného aj podzemného vedenia, ak v jednotlivých prípadoch nejde o plochu väčšiu ako 30 m2,

d) na účely ochrany prírody vrátane stavebnej činnosti alebo na archeologické výskumy a vykopávky.

e) na účely zriadenia priemyselných parkov.8a)

§ 5

Dodatočne sa odvod požaduje v prípadoch, ak

a) opatrenia podľa § 3 tohto nariadenia neboli vykonané alebo neboli dodržané podmienky, za ktorých bolo vydané rozhodnutie o vyňatí,

b) stavba, pri výstavbe ktorej neboli požadované odvody podľa 4 písm. a) tohto nariadenia, prestane slúžiť účelu, na ktorý bola oslobodená od odvodu,

c) o vyňatí bolo vydané rozhodnutie od účinnosti zákona9) do účinnosti tohto vládneho nariadenia.

§ 6

(1) Odvod za vyňatie je príjmom štátneho rozpočtu. Odvod sa platí na účet ministerstva.

(2) Odvod za trvalé vyňatie sa platí jednorazovo a je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o vyňatí nadobudlo právoplatnosť, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(3) Odvod za dočasné vyňatie sa platí jednorazovo počas trvania dočasného vyňatia za každý i začatý rok trvania vyňatia a je splatný do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o vyňatí nadobudlo právoplatnosť.

(4) V rozhodnutí o trvalom vyňatí na účely významných investícií11a) orgán štátnej správy lesného hospodárstva predpíše, že odvod za trvalé vyňatie sa platí v splátkach rovnomerne rozvrhnutých do piatich rokov od právoplatnosti rozhodnutia o vyňatí.

(5) Za deň platby sa považuje

a) pri bezhotovostnom platení deň, keď sa poukázaná suma prijala na účet ministerstva v banke,

b) pri platení v hotovosti poukážkou deň, keď pošta hotovosť prijala12).

(6) Ak odvod nebol zaplatený včas a v plnej výške, vzniká povinnosť zaplatiť penále podľa osobitného predpisu13). Penále sú príjmom štátneho rozpočtu8).


§ 7

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha č. 1 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z.

OCHRANNÝ FAKTOR

Ochranný faktor je násobkom ceny lesného pozemku určenej podľa osobitného predpisu2).

Pri cene za hektár Násobok
Sk
70 000 a viac 50
60 000 až 69 999 45
50 000 až 59 999 40
40 000 až 49 999 30
30 000 až 39 999 25
20 000 až 29 999 20
10 000 až 19 999 10
do 9 999 1

Príloha č. 2 nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/1994 Z. z.

HODNOTY

efektov verejnoprospešných funkcií lesa podľa hospodárskych súborov lesných typov (HSLT) za rubnú dobu v tis. Sk za hektár lesného pozemku

Číslo Hospodársky súbor Rubná doba tis. Sk
HSLT lesných typov &nbsp &nbsp
101 Extrémne vápencové dúbravy 150 750
104 Extrémne kyslé dúbravy 150 670
105 Kyslé dúbravy 120 220
107 Kyslé borovicové dúbravy 150 80
108 Sprašové hrabové dúbravy 115 400
109 Suché hrabové dúbravy 120 560
111 Živné hrabové dúbravy 120 400
112 Vzrastové borovicové dúbravy 110 190
113 Vlhké hrabové dúbravy 110 260
117 Sutinové hrabové dúbravy 150 240
121 Brezové dúbravy 120 220
122 Brezové jelšiny 150 1 240
124 Hrabové lužné jaseniny 120 400
125 Dubové lužné jaseniny 160 700
125 Topoľ šľachtený 35 50
126 Vŕbové topoliny 50 40
201 Extrémne vápencové bukové dúbravy 150 1 480
202 Svieže vápencové bukové dúbravy 120 630
203 Vápencové boriny 150 1 480
204 Extrémne kyslé bukové dúbravy 150 630
205 Kyslé bukové dúbravy 120 280
208 Sprašové bukové dúbravy 120 270
209 Suché bukové dúbravy 125 710
211 Živné bukové dúbravy 115 570
213 Vlhké bukové dúbravy 120 420
216 Kamenité bukové dúbravy 120 830
217 Sutinové javorovo-bukové dúbravy 150 200
301 Extrémne vápencové dubové bučiny 150 1 150
302 Svieže vápencové dubové bučiny 110 1 060
304 Extrémne kyslé dubové bučiny 150 1 100
305 Kyslé dubové bučiny 120 240
310 Svieže dubové bučiny 120 380
311 Živné dubové bučiny 110 390
313 Vlhké dubové bučiny 110 430
316 Kamenité dubové bučiny s lipou 110 890
317 Sutinové lipovo-dubové bučiny 150 410
323 Jaseňové jelšiny 100 400
401 Extrémne vápencové bučiny 150 2 070
402 Svieže vápencové bučiny 105 1 330
404 Extrémne kyslé bučiny 150 2 290
405 Kyslé bučiny 115 490
407 Kyslé dubové boriny 150 70
410 Svieže bučiny 100 430
411 Živné bučiny 100 470
413 Vlhké bučiny 105 510
416 Kamenité bučiny s lipou 105 1 200
417 Sutinové lipové bučiny 150 440
501 Extrémne vápencové bučiny 150 2 600
502 Svieže vápencové jedľové bučiny 105 1 300
504 Extrémne kyslé jedľové bučiny 150 1 470
505 Kyslé jedľové bučiny 105 510
511 Živné jedľové bučiny 100 450
513 Vlhké jedľové bučiny 100 500
516 Kamenité jedľové bučiny 100 1 240
517 Sutinové javoriny 150 490
601 Extrémne vápencové jedľovo -bukové smrečiny 150 1 620
602 Svieže vápencové jedľovo-bukové smrečiny 105 1 230
604 Extrémne kyslé jedľovo -bukové smrečiny 150 2 570
605 Kyslé jedľovo-bukové smrečiny 105 900
606 Kyslé horské bučiny 110 730
611 Živné jedľovo-bukové smrečiny 105 940
614 Podmáčané jedľové smrečiny 150 460
615 Podmáčané borovicové smrečiny s jedľou 105 830
616 Kamenité jedľovo-bukové smrečiny 105 1 280
617 Sutinové javoriny so smrekom 150 530
618 Vrcholové bučiny 150 280
622 Smrekové jelšiny 150 460
623 Luh jelše sivej 150 2 470
719 Vysokohorské smrečiny 150 140
815 Podmáčané boriny s kosodrevinou 200 2 600
820 Kosodrevina 200 1 290

Poznámky pod čiarou

1) § 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.

2) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č.465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č.608/1992 Zb.

3) § 9 ods. 3 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov v znení vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1981 Zb.

4) § 8 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 606/1992 Zb. o nakladaní s odpadmi.

6) § 1 vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb.

7) Napr. § 19 ods. 3 a 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z.

8) § 2 zákona č. 553/2001 Z. z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8a) § 2 ods. 1 zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 542/2004 Z. z.

9) Zákon č.61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.183/1993 Z. z.

10) Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch v znení neskorších predpisov.

11) Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách.

11a) § 1 a 6 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov.

12) Zákon č. 222/1946 Zb. o pošte (poštový zákon).

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z.