REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

1. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe,

2. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní,

3. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 166/1993 Z. z. o opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania,

4. v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch.

1. V § 12 sa vypúšťa označenie odseku „(1)“.

2. V § 10 ods. 4 a v § 13 ods. 3 má byť namiesto „§ 7“ správne uvedené „§ 8“.

3. V čl. II bode 18 má byť namiesto „odsek 2“ správne uvedené „odsek 1“.

V čl. III bode 7 sa vypúšťa veta: „Číslovanie odseku 1 sa zrušuje.“.

4. V čl. I § 1a bode 5 písm. a) má správne znieť: „a) orgány štátnej správy, obce, štátne fondy, Slovenský Červený kríž, poisťovne1a), nadácie a rozpočtové organizácie s výnimkou III. časti sadzobníka správnych poplatkov.“.

Redakcia