Opatrenie č. 329/1993 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potreby Slovenskej republiky na rok 1994

Čiastka 81/1993
Platnosť od 31.12.1993

Pôvodný predpis

31.12.1993