Opatrenie č. 324/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 78/1993
Platnosť od 31.12.1993 do30.06.2002

Pôvodný predpis

31.12.1993