Opatrenie č. 30/1993 Z. z.Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa určuje postup devízových bánk pri uskutočňovaní niektorých úhrad voči devízovému cudzozemcovi

Čiastka 6/1993
Platnosť od 02.02.1993 do30.09.1995
Účinnosť od 02.02.1993 do30.09.1995
Zrušený 204/1995 Z. z.