Zákon č. 241/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch

Čiastka 61/1993
Platnosť od 27.10.1993
Účinnosť od 11.10.2018
Redakčná poznámka

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1994 okrem § 4, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.