Oznámenie č. 22/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

Čiastka 4/1993
Platnosť od 25.01.1993 do31.03.1998
Zrušený 73/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vydania.

22

Oznámenie

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

vydalo podľa § 62 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb. výnos z 31. decembra 1992 č. 16637/92-60 o náhrade cestovných, sťahovacích a iných výdavkov poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby.

Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a upravuje poskytovanie náhrad cestovných, sťahovacích a iných výdavkov, ktoré vzniknú príslušníkom pri plnení služobných povinností, resp. v súvislosti s výkonom služby.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vydania.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.