Oznámenie č. 201/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti

Čiastka 54/1993
Platnosť od 13.09.1993
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 10 dohody.

201

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. októbra 1992 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti.

Dohoda nadobudla platnosť 1. januárom 1993 na základe článku 10 dohody.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spoločnom využívaní stanovených informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti ministerstiev vnútra v oblasti vnútorného poriadku a bezpečnosti

Vláda Slovenskej republiky

a

vláda Českej republiky,

vedené snahou o zachovanie funkčnosti, účelnosti a hospodárnosti informačných a archívnych fondov vzniknutých z činnosti Federálneho ministerstva vnútra, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ministerstva vnútra Českej republiky a v záujme zachovania dobrej spolupráce pri ich ďalšom využívaní,

sa dohodli na tomto:

Článok 1

Obsahom tejto dohody je vymedzenie umiestnenia, vedenia, spravovania, spôsobu využívania a delenia informačných a archívnych fondov, ktoré ostávajú v dočasnom spoločnom využívaní zmluvných strán.

Článok 2

(1) Do správy jednej zmluvnej strany a spoločného využívania budú dané tieto fondy:

a) základná evidencia páchateľov,

b) centrálny register obyvateľov (RC 8000),

c) manuálna ústredná evidencia obyvateľov,

d) manuálna evidencia žiadostí o víza,

e) evidencia cudzineckých spisov,

f) evidencia administratívnych vyhostení,

g) evidencia občanov zdržujúcich sa trvale v zahraničí,

h) operatívno-taktická evidencia vrátane evidencie pátrania po veciach.

(2) Likvidácia alebo rozdelenie fondov uvedených v odseku 1 sa vykoná najneskoršie do 20 rokov.

(3) Fondy uvedené v odseku 1 písm. a) až g) prejdú do správy Ministerstva vnútra Českej republiky dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

(4) Fond uvedený v odseku 1 písm. h) prejde do správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody.

(5) Náklady na správu a prevádzkovanie fondov znáša zmluvná strana, ktorá fond spravuje.

Článok 3

(1) Za podmienok stanovených vykonávacím protokolom vytvorí Ministerstvo vnútra Českej republiky kópie alebo rozdelí tieto fondy:

a) evidenciu základných technických popisov,

b) evidenciu vízových cudzincov,

c) evidenciu ciest česko-slovenských občanov do nesocialistických štátov,

d) index nežiaducich osôb,

e) evidenciu blokovaných osôb,

f) evidenciu trvale usídlených cudzincov (evidenciu dlhodobo usídlených cudzincov),

g) evidenciu trvale usídlených cudzincov (evidenciu dlhodobo usídlených cudzincov zo záujmových oblastí),

h) evidenciu žiadateľov o priznanie postavenia utečenca,

i) evidenciu šifrových pracovníkov,

j) evidenciu záujmových osôb bývalej Štátnej bezpečnosti,

k) zmiešané archívne fondy Federálneho ministerstva vnútra,

l) depozitár personálnych spisov a archivovaných osobných evidenčných kariet.

(2) Fondy uvedené v odseku 1 zostanú do určeného času v správe Ministerstva vnútra Českej republiky, ktoré ich budú prevádzkovať na prospech oboch zmluvných strán.

(3) Za podmienok stanovených vykonávacím protokolom budú medzi zmluvné strany rozdelené zmiešané archívne fondy útvarov Pohraničnej polície Federálneho policajného zboru a vojsk ministerstva vnútra; do vytvorenia ich kópií alebo rozdelenia zostanú v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktoré ich bude prevádzkovať na prospech oboch zmluvných strán.

(4) Za podmienok stanovených vykonávacím protokolom budú medzi zmluvné strany rozdelené ďalšie fondy:

a) evidencia dopravných nehôd,

b) evidenčno-štatistický systém kriminality,

c) záujmové osoby polície,

d) mikrofišový dátový fond centrálneho registra obyvateľov (CRO),

e) centrálna evidencia obyvateľov (v štádiu projektu),1)

f) evidencia chránených osôb,

g) evidencia vyrobených občianskych preukazov,

h) evidencia vyvážaných, prevážaných a dovážaných zbraní,

i) evidencia diplomatických vozidiel,

j) evidencia vyhradených štátnych poznávacích značiek,

k) evidencia vyrobených vodičských preukazov,

l) evidencia vyrobených technických preukazov,

m) centrálna dekadaktyloskopická registrácia,

n) zbierka stôp, nástrojov a rozlomených cylindrických vložiek,

o) ústredná zbierka nábojníc a striel z miest neobjasnených trestných činov.

(5) Do termínu rozdelenia zostanú fondy uvedené v odseku 4 v správe Ministerstva vnútra Českej republiky, ktoré ich bude prevádzkovať na prospech oboch zmluvných strán.

Článok 4

(1) Zmluvné strany požiadajú vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o neodkladné vydanie fondov uvedených v článku 3 ods.1 písm. i), j), k). Príslušná zmluvná strana tieto fondy odovzdá druhej zmluvnej strane do 31. decembra 1992.

(2) Ostatné fondy uvedené v článku 3 ods.1 budú odovzdané najneskôr do konca roku 1993.

Článok 5

Harmonogram plnenia úloh uvedených v článkoch 3 a 4 stanoví vykonávací protokol, ktorého podklad budú tvoriť závery z rokovania Komisie na prípravu, rozdelenie archívov, evidencií všetkých druhov a poznatkových fondov vedených na Federálnom ministerstve vnútra.2)

Článok 6

(1) Na zabezpečenie úloh súvisiacich s rozdelením, správou a prevádzkovaním informačných a archívnych fondov minister vnútra Slovenskej republiky a minister vnútra Českej republiky zriadia komisiu paritne zloženú zo zástupcov oboch ministerstiev vnútra.

(2) Úlohou komisie bude dbať najmä na dodržiavanie tejto dohody a vykonávacieho protokolu a navrhovať ministrovi vnútra Slovenskej republiky a ministrovi vnútra Českej republiky riešenia prípadných problémov, ktoré vzniknú pri ich realizácii.

(3) Podrobnosti o úlohách komisie upraví štatút, ktorý po vzájomnej dohode vydá minister vnútra Slovenskej republiky a minister vnútra Českej republiky. Štatút upraví tiež zloženie a spôsob rokovania komisie a oprávnenia jej členov.

Článok 7

Podmienky správy a spoločného užívania fondov a forma a rozsah podielu na ich delení budú upravené vykonávacím protokolom; zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť správu a prevádzkovanie spoločne využívaných fondov spôsobom, ktorý zachová ich funkčnosť, a vytvoriť také podmienky, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú s prevzatými materiálmi zaobchádzať podľa vyznačeného stupňa utajenia.

Článok 8

Zmluvné strany splnomocňujú ministrov vnútra na dojednanie vykonávacieho protokolu.

Článok 9

Dohoda sa uzatvára na dobu 20 rokov. Predĺžiť dobu platnosti možno len dohodou zmluvných strán.

Článok 10

Táto dohoda nadobúda platnosť 1. januárom 1993 s výnimkou ustanovenia článku 4 ods.1, ktorý nadobúda platnosť dňom podpisu tejto dohody.

Dané v Prahe 29. októbra 1992 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom a českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Vladimír Mečiar v. r.

Za vládu

Českej republiky:

Václav Klaus v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Skupina expertov v zastúpení obidvoch zmluvných strán posúdi súčasný stav projekčných prác a predloží zmluvným stranám návrh na rozhodnutie o ďalšom postupe.

2) Komisia bola zriadená rozkazom ministra vnútra Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ministra vnútra Českej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky č. 2/1992.