Zákon č. 173/1993 Z. z.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o niektorých náhradách v súvislosti s prevodom majetku štátu na iné osoby

(v znení č. 564/2003 Z. z., 375/2015 Z. z.)

Čiastka 47/1993
Platnosť od 09.08.1993
Účinnosť od 01.01.2016