Opatrenie č. 158/1993 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave výšky sadzieb základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Čiastka 42/1993
Platnosť od 23.07.1993 do30.06.2002
Účinnosť od 01.08.1993 do30.06.2002
Zrušený 339/2002 Z. z.

OBSAH