Oznámenie č. 143/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatreniana predkladanie účtovnej závierky pre rozpočtových a príspevkových organizácií a obce

Čiastka 39/1993
Platnosť od 01.07.1993 do31.12.2001
Zrušený 574/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 6/1994 Z. z. a nadobudli účinnosť dňa 25. januára 1994.