Oznámenie č. 130/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 36/1993
Platnosť od 14.06.1993

130

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 21. 4. 1993 do 24. 5. 1993 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 1. 4. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárenstva

a

Zväzom zamestnávateľov dopravných podnikov v Slovenskej republike.

2. Dodatok č. 1 zo dňa 8. 4. 1993 k odvetvovej kolektívnej zmluve na rok 1993 uzavretej 6. 2. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom zamestnancov pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 zo dňa 8. 4. 1993 k odvetvovej kolektívnej zmluve na rok 1993 uzavretej 6. 2. 1993 medzi Odborovým zväzom SPOJE

a

Zväzom zamestnávateľov pôšt, telekomunikácií a rádiokomunikácií Slovenskej republiky.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretá 5. 4. 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov na rok 1993 uzavretá 5. 4. 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 1993-1996 uzavretá 5. 4. 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa o odmeňovaní zamestnancov na rok 1993 uzavretá 5. 4. 1993 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

8. Dodatok č. 1 zo dňa 26. 4. 1993 ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretej 22. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým združením pracovníkov baní, geológie, naftového priemyslu

a

Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.

9. Dodatok č. 1 zo dňa 5. 5. 1993 k vyššej kolektívnej zmluve na rok 1993 uzavretej 14. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením bytového hospodárstva Slovenskej republiky.

10. Dodatok č. 1 zo dňa 5. 5. 1993 k vyššej kolektívnej zmluve na rok 1993 uzavretej 28. 1. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom pracovníkov služieb

a

Združením organizácií verejnoprospešných záujmov Slovenskej republiky.

11. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 23. 3. 1993 medzi Slovenským odborovým zväzom energetikov

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.