Oznámenie č. 105/1993 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 30/1993
Platnosť od 13.05.1993
Redakčná poznámka

Vo výnose č. 2009/1993-KM sa ustanovuje, že kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 1993 uzavretá 26. marca 1993 medzi Poľnohospodárskym zamestnávateľským zväzom Slovenskej republiky a Ústredným výborom Odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku je záv...