Zákon č. 71/1992 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov

Čiastka 19/1992
Platnosť od 17.03.1992
Účinnosť od 01.01.2020 do30.09.2020 (za 4 dni)
Redakčná poznámka

Na základe nálezu ÚS č. 297/2012 Z. z. stráca položka 13 písm. b) v časti I prílohy Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní (Sadzobníka súdnych poplatkov) účinnosť. Ak Národná rada SR neuvedie toto ustanovenie do súladu s Ústavou SR stráca platnosť 4. 4. 2013.