Zákon č. 566/1992 Zb.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska

Čiastka 113/1992
Platnosť od 11.12.1992
Účinnosť od 01.09.2019
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 15 až 17 a § 28 písm. a), ktoré nadobudnú účinnosť súčasne s prechodom česko-slovenskej meny na slovenskú menu