Oznámenie č. 456/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992 do10.06.1997
Zrušený 74/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom podpisu.

456

OZNÁMENIE

Federálneho ministerstva zahraničných vecí

Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 19. júna 1992 bola v Moskve podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci.

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom podpisu.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

DOHODA

medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci.

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vlády Republiky Kazachstan, ďalej len „zmluvné strany“,

uznávajúc veľký význam obchodno-ekonomických vzťahov, snažiac sa rozvíjať vzťahy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Kazachstan,

berúc na vedomie zmeny prebiehajúce v ekonomike oboch republík, a úsilie k ďalšiemu upevneniu a rozvoju dvojstranných vzťahov a kontaktov,

riadiac sa princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a medzinárodného práva, dohodli sa nasledovne:

Článok 1

Účastníci vonkajších ekonomických vzťahov štátov zmluvných strán, ďalej len „subjekty“ vykonávajú zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľnej mene, podľa bežných svetových cien a princípov používaných v medzinárodnom obchode a finančnej praxi v celom komplexe obchodno-ekonomických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Kazachstan.

Článok 2

Každá zmluvná strana poskytne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod výrobkom pochádzajúcim z územia štátu druhej zmluvnej strany.

Zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod sa nebude vzťahovať na

a) výhody poskytnuté niektorou zmluvnou stranou susedným štátom na uľahčenie pohraničného obchodu,

b) výhody, ktoré požíva niektorá zo zmluvných strán v dôsledku jej členstva v colnej únii alebo v zóne voľného obchodu.

Článok 3

Vzájomné dodávky tovaru a poskytovanie služieb medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Republikou Kazachstan sa budú uskutočňovať na základe zmlúv uzavieraných medzi česko-slovenskými a kazašskými subjektmi, v ktorých sa budú dojednávať konkrétne podmienky obchodných operácií.

Článok 4

S cieľom uskutočnenia obchodných a ekonomických vzťahov si budú zmluvné strany na úrovni príslušných orgánov vymieňať zoznamy tovaru predstavujúce najväčšie záujmy v oblasti vývozu a dovozu a na tieto účely budú vytvárať priaznivé podmienky. Uvedené zoznamy na každý nasledujúci rok sa budú spresňovať najneskôr do 30. septembra bežného roka.

Článok 5

Česko-slovenská obchodná banka A. S. A národná Štátna Banka Republiky kazachstan dohodnú bankový režim zúčtovania platieb.

Po dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán sa budú v jednotlivých prípadoch prerokúvať možnosti vykonania platieb medzi subjektmi v národných menách ich štátov, pokiaľ také operácie nie sú v rozpore s právnym poriadkom štátov zmluvných strán.

Článok 6

Platby za všetky druhy neobchodných operácií sa budú vykonávať vo voľne zameniteľnej mene. Po dohode príslušných orgánov štátov zmluvných strán sa budú posudzovať možnosti použitia národných mien pri zúčtovaní jednotlivých druhov platieb neobchodného charakteru.

Článok 7

Zmluvné strany budú v súlade s právnym poriadkom svojich štátov napomáhať prehĺbenie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Táto spolupráca bude okrem vzájomného obchodu zahŕňať rozšírenie kooperácie výroby, vytváranie spoločných podnikov, medzinárodných spoločností a organizácií a takisto rozvíjanie a zavádzanie iných progresívnych foriem spolupráce, bežných v svetovej ekonomike.

Článok 8

Vzájomne dodávaný tovar možno reexportovať do tretích štátov iba s predchádzajúcim písomným súhlasom vývozcu v súlade s právnym poriadkom jeho krajiny.

Článok 9

Výsledky vedecko-technických prác získané spoločne subjektmi štátov zmluvných strán nemožno odovzdávať tretím osobám a zverejňovať bez súhlasu týchto subjektov.

Článok 10

Na účely posúdenia priebehu plnenia tejto Dohody sa budú splnomocnení zástupcovia zmluvných strán v prípade potreby stretávať striedavo v Prahe a Alma-Ate.

Článok 11

Túto Dohodu možno zmeniť alebo dopĺňať so súhlasom zmluvných strán.

Článok 12

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom podpisu a uzaviera sa na neurčitú dobu, pričom každá zo zmluvných strán ju môže nótou vypovedať. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa doručenia nóty o výpovedi.

Dané v Moskve 19. júna 1992 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom, kazašskom a ruskom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:

Marták v. r.

Za vládu

Republiky Kazachstan:

Tajžanov v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.