Oznámenie č. 456/1992 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí o dojednaní Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou republiky Kazachstan o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci

Čiastka 90/1992
Platnosť od 25.09.1992 do10.06.1997
Zrušený 74/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 12 dňom podpisu.

Pôvodný predpis

25.09.1992