Zákon č. 96/1991 Zb.Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach

(v znení č. 384/1997 Z. z.(nepriamo), 374/2013 Z. z., 129/2020 Z. z.)

Čiastka 20/1991
Platnosť od 22.03.1991
Účinnosť od 21.05.2020