Oznámenie č. p1/c90/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým oslobodzuje od dane z obratu predaj, ku ktorému dôjde v súvislosti s vykonávaním zákona č. 427/1990 Zb. o prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby

Čiastka 90/1990
Platnosť od 27.12.1990
Účinnosť od 01.12.1990