Oznámenie č. p1/c89/1990 Zb.Oznámenie Úradu Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky o zrušení Zásad na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri vykonávaní propagácie

Čiastka 89/1990
Platnosť od 27.12.1990

Úrad Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

oznamuje, že uznesením č. 366 z 24. mája 1990 zrušila vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky Zásady na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri vykonávaní propagácie, uverejnené pod č. 138/1979 Zb.