Oznámenie č. p3/c84/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým dopĺňa opatrenie o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.

Federálne ministerstvo financií

vydalo podľa § 18 a § 19 ods. 1 zákona č. 73/1952 Zb. o dani z obratu v znení zákona č. 107/1990 Zb. opatrenie č. XIII/1-25 000/90 z 1. novembra 1990, ktorým dopĺňa opatrenie č. XIII/1-14 800/90 z 29. 6. 1990 (reg. v čiastke 46/1990 Zb.) o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990. Bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi.

Do opatrenia možno nazrieť na Federálnom ministerstve financií, Ministerstve financií Českej republiky, Ministerstve financií Slovenskej republiky a na všetkých krajských a okresných finančných správach.