Oznámenie č. p3/c84/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým dopĺňa opatrenie o nákupe výrobkov jednotlivo hospodáriacimi roľníkmi

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.