Oznámenie č. p2/c84/1990 Zb.Oznámenie Federálneho ministerstva financií o vydaní opatrenia, ktorým ustanovilo IX. zmeny a doplnky Sadzobníka dane z obratu platného od 1. januára 1990

Čiastka 84/1990
Platnosť od 19.12.1990
Redakčná poznámka

Článok 1 opatrenia nadobúda účinnosť 15. októbrom 1990. Článok 2 opatrenia nadobúda účinnosť 1. novembrom 1990.