Opatrenie č. p2/c83/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990
Účinnosť od 21.11.1990

OBSAH

OPATRENIE

Štátnej banky česko-slovenskej

z 20. novembra 1990,

ktorým sa ustanovujú úrokové sadzby z vkladov a pôžičiek občanom (fyzickým osobám)

Štátna banka česko-slovenská po dohode s Federálnym ministerstvom financií, Ministerstvom financií Českej republiky a Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 3 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach ustanovuje:


§ 1

(1) Ročná úroková sadzba z pôžičiek občanom (fyzickým osobám) je najviac 22,5 %.

(2) Hranica úrokových sadzieb z vkladov sa neustanovuje.


§ 2

Zrušuje sa opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej z 26. septembra 1990 publikované v čiastke 67/1990 Zb.

§ 3

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 21. novembrom 1990.


Predseda:

Ing. Tošovský v. r.