Opatrenie č. p1/c83/1990 Zb.Opatrenie Štátnej banky česko-slovenskej, ktorým sa ustanovujú prípustné odchýlky od úrokovej sadzby z úveru poskytovaného bankám Štátnou bankou česko-slovenskou pri úrokovaní vkladov právnických osôb v bankách a sporiteľniach a úverov právnickým osobám od bánk a sporiteľní

Čiastka 83/1990
Platnosť od 17.12.1990
Účinnosť od 21.11.1990

OBSAH

Časové verzie

Znenie od - do Novely Poznámka
21.11.1990 Aktuálne znenie